• 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Inst 14 -CO, CWU, kolektory słoneczne, wentylacja, klimakonwektory, zb. wody lodowej
#1
Lightbulb 
 • System Obejmuje: 
- system grzewczy
- zbiornik buforowy
- piec gazowy
- kominek
- kolektory słoneczne
- obieg podłogowy
- obiegi grzejnikowe
- wentylacja
- klimakonwektory
- zbiornik wody lodowej

IB - Control jest to autorski system firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.

Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne. 

ELEMENTY PROGRAMU

[Obrazek: schemat_small.png]

[Obrazek: schemat_log_small.png]

Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:

[Obrazek: selection.png]

Po naciśnięciu powyższego symbolu  pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego: 

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.
Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość.  Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.

Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.   


ELEMENTY INSTALACJI

Dymki informacyjne. Symbol w dymku oznacza temperaturę:[Obrazek: termometr_czerwony.png]


Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego (lato,zima).
[Obrazek: lato_zima.png]

Zbiornik buforowy.
Zbiornik wyposażony jest w dwie wężownice.
Zbiornik pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego oraz akumulatora ciepła (bufor).


[Obrazek: buffor.png]

Kolektor słoneczny/połać kolektorów.

[Obrazek: sc_02.png]

Zbiornik CWU.

[Obrazek: tank_02.png]

Zbiornik chłodzący.

[Obrazek: tank_cool.png]

Piec gazowy.

[Obrazek: piec_gazowy1.png]


Obieg grzejnikowy.

[Obrazek: radiator.png]

W budynku przewidziano ogrzewanie podłogowe.

[Obrazek: pietro.png]

Kominek.

[Obrazek: kominek.png]

Cyrkulacja.

[Obrazek: cyrkulacja.png]

Klimakonwektor.

[Obrazek: klimakonwektor.png]

Wentylator.

[Obrazek: fan_off.png]

Alarm powiązany z pracą wentylatorów. Wentylator pracuje w trybie awaryjnym w przypadku braku kontroli z  panelem lub z systemem.

[Obrazek: alarm_serwis.png]

Alarm systemowy - jeżeli na schemacie pojawi się migający symbol wykrzyknika oznaczający „alarm systemowy” oznacza błąd któregoś ze sterowników, czujników temperatury lub zatkany filtr powietrza (zakładka serwis sterowniki).

[Obrazek: warning_red.png]

Spowolnienie pracy wentylatora i automatyczne przełączenie na pierwszy bieg.

[Obrazek: slow.png]


SCHEMAT OGRZEWANIE - ŁADOWANIE

[Obrazek: schemat1_small.png]

MENU SEZONU GRZEWCZEGO

Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.
[Obrazek: lato_zima.png]
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Rozwinięcie listy.  Wybór sezonu grzewczego.

[Obrazek: solar_selection_seazon_open.png]

Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.  
Automatyka sugeruje się wartością  „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,

Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato”  automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima”  to ogrzewanie jest włączone.

Menu zbiornika buforowego

Aby dostać się do menu zbiornika należy najechać na symbol, który przedstawia zbiornik buforowy. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: buffor.png]

[Obrazek: menu_zb_buff.png]

[Obrazek: menu_zb_dogrze_solar.png]

W zależności od sezonu grzewczego:

- w lecie - pracuje zgodnie z „priorytet dla c.w.u.”

- w zimie - pracuje zgodnie z „największa efektywność”


priorytet dla c.w.u. - Dopóki górna część zbiornika ogrzewająca  c.w.u. nie osiągnie zadanej „Temperatury optymalnej c.w.u.” dolna część zbiornika wspomagającego c.o. nie jest ładowana przez układ solarny (wyjątkiem jest przypadek gdy system stwierdzi, że nie ma możliwości załadowania zbiornika c.w.u. do zadanej „optymalnej temperatury”). Kiedy zbiornik zostanie załadowany do optymalnej temperatury, zbiorniki ładowane są wg zasady „największej efektywności”.

Największa efektywność - Zbiorniki górny oraz dolny mają równe priorytety. System ładuje tą część  zbiornika, która zapewni największy uzysk energii 

UWAGA! Nie należy mylić energii z temperaturą!

Jeżeli „Priorytet dogrzewania solar” jest ustawiony na wartość „priorytet dla c.w.u.” i jeżeli temperatura w górnej części zbiornika jest poniżej „temperatury optymalnej c.w.u.” to system próbuje w pierwszej kolejności ładować górę zbiornika.
W przypadku gdy nie ma takiej możliwości, układ przełącza się na ładowanie dołu zbiornika na „czas ładowania zbiornika buforowego poniżej temperatury optymalnej w c.w.u.” (w tym przypadku 900 s - 15 min). Po tym czasie układ sprawdza czy jest możliwość ładowania górnej części zbiornika c.w.u.  Jeżeli tak, to zawór przestawia się na c.w.u. i górna część zbiornika jest ładowana do momentu osiągnięcia temperatury optymalnej. W przeciwnym przypadku pompa kolektora jest wyłączana na „czas próby dogrzewania zbiornika c.w.u. poniżej temperatury optymalnej c.w.u.” (w tym przypadku 600 s - 10 min) w celu sprawdzenia czy połać kolektorów jest w stanie osiągnąć wyższą temperaturę. Jeżeli przed upływem tego czasu kolektory osiągną odpowiednią temperaturę do ładowania c.w.u. pompa jest włączana i ładuje górną część zbiornika, jeżeli nie to układ próbuje ładować dolną część zbiornika.

Ciepło pozyskane z kolektorów słonecznych jest kierowane do zbiornika.  Jeżeli w menu zbiornika („priorytet dogrzania solar”) ustawiono priorytet dla c.w.u., to w pierwszej kolejności nastąpi próba ładowania górnej części  zbiornika (c.w.u.). Kiedy zostanie osiągnięta „temperatura optymalna” lub kolektory słoneczne nie będą w stanie nagrzać górnej części  zbiornika do temperatury optymalnej nastąpi próba ładowania dolnej części zbiornika (c.o.) z wyjątkiem sytuacji kiedy zostanie włączone „Zaprzestanie ładowania zbiornika buforowego podczas przerwy w ładowaniu zbiornika c.w.u”.

Pozyskana energia w zbiorniku buforowym przeznaczona jest do celów centralnego ogrzewania. Jeśli kolektor ładuje zbiornik buforowy, a zbiornik c.w.u. nie został załadowany do'b] „temperatury optymalnej c.w.u.”[/b], to co określony odcinek czasu następuje przerwa w ładowaniu aby sprawdzić czy zaistniały warunki na ponowne ładowanie zbiornika c.w.u.
         
„Minimalny czas postoju zaworu solar” - jest to czas, kiedy zawór pozostaje bez ruchu po przestawieniu się, w celu sprawdzenia czy istnieją warunki do ładowania właściwej części zbiornika  c.w.u. 

Aktualna temperatura żądana w dolnej części zbiornika (do celów centralnego ogrzewania) ustalana jest na podstawie najwyższej obliczonej temperatury któregoś z obiegów grzewczych, powiększoną o „Dodatek do wymaganej na c.o. z uwagi na straty” (w tym przypadku 4°C).                     

Temperatura ostrzeżenia o zbyt wysokiej temperaturze (rozpoczęcie wychładzania)- system automatycznie dokonuje pomiaru temperatury w górnej i dolnej części zbiornika buforowego oraz w zbiorniku wewnętrznym zbiornika buforowego. Jeżeli którakolwiek z tych trzech temperatur osiągnie wartość nastawy dla „temperatury ostrzeżenia o zbyt wysokiej temperaturze” (tutaj 80°C) z uwzględnieniem „histerezy powiązanej z ostrzeżeniami i alarmami”, wówczas nastąpi załączenie pompy obiegowej  kolektora słonecznego i cyrkulacji w celu wychłodzenia zbiornika buforowego. 
Temperatura alarmowa  o zbyt wysokiej temperatury (blokada ładowania)- Jeżeli którakolwiek temperatura w zbiorniku kombinowanym osiągnie wartość nastawy dla „temperatury alarmowej zbyt wysokiej temperatury” (tutaj 92°C) z uwzględnieniem „histerezy powiązanej z ostrzeżeniami i alarmami”, wówczas nastąpi zatrzymanie ładowania zbiornika buforowego przez kolektor słoneczny.

Wymagana temperatura do rozładowania bufora - system automatycznie dokonuje pomiaru temperatury w górnej części zbiornika buforowego. Jeżeli osiągnie ona wartość nastawy dla „Wymagana temperatura do rozładowania bufora” (tutaj 35°C) z uwzględnieniem „histerezy powiązanej z rozładowaniem bufora”, oraz zostanie załączona pompa obiegowa dla którejkolwiek strefy grzewczej wówczas nastąpi załączenie pompy obiegowej zbiornika buforowego w celu wychłodzenia zbiornika. 

Menu zbiornika c.w.u.

Aby dostać się do menu zbiornika c.w.u. należy najechać na symbol,  który przedstawia zbiornik. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: tank_02.png]

[Obrazek: menu_zb_cwu.png]

Temperatura wymagana c.w.u. - noc (dzień) -  Jest to temperatura wody w zbiorniku jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury wymaganej dla c.w.u.” zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.

Histereza dla temperatury wymaganej c.w.u. -  jest to parametr związany z temperaturą wymaganą, np gdy histereza wynosi 4°C, temperatura wymagana 40°C a temperatura zbiornika wynosi 38°C następuje ładowanie zbiornika c.w.u. przez system do czasu aż temperatura osiągnie wymaganą wartość. Ogrzewanie zbiornika w takim przypadku wyłącza się gdy osiągnie on temperaturę 42°C.

Delta włączenia pompy mieszającej między zbiornikami - jeżeli różnica temperatur pomiędzy aktualną temperaturą w zbiorniku c.w.u. a aktualną temperaturą w zbiorniku buforowym będzie większa niż 8°C  może nastąpić włączenie pompy mieszającej między zbiornikami wówczas rozpocznie się przepompowanie cieplejszej wody ze zbiornika buforowego do zbiornika c.w.u.

Delta wyłączenia pompy mieszającej między zbiornikami - jeżeli różnica temperatur pomiędzy aktualną temperaturą w zbiorniku c.w.u. a aktualną temperaturą w zbiorniku buforowym będzie mniejsza niż 4°C nastąpi wyłączenie pompy mieszającej między zbiornikami.

Animacja włączenia pompy mieszającej miedzy zbiornikami (przepompowanie wody ze zbiornika buforowego do zbiornika c.w.u.)

[Obrazek: mieszanie_zbiornikow.png]


Włączenie „funkcji legionelli”  umożliwia okresowe przegrzanie zbiornika c.w.u. w celu zlikwidowania bakterii Legionella. 
Funcja legionelli - temperatura dogrzewania - jest to temperatura do wysokości której zbiornik zostanie nagrzany w celu usunięcia bakterii legionelli 
Funkcja legionelli - interwał [h] - określa co jaki czas następuje dogrzewanie zbiornika do ustawionej „temperatury dogrzewania”.   

Optymalna temperatura do namnażania się bakterii Legionella Pneumophila w laboratorium to 37°C. Przy wyższych temperaturach stopień namnażania tych mikroorganizmów zmniejsza się, a przy 46°C ustaje. Bakteria może przeżyć w wyższych temperaturach, ale czas przetrwania spada od kilku godzin przy 50°C  i  do kilku minut przy 60°C. Przy temperaturze 70°C bakteria jest zabijana natychmiast. 

Animacja pracy funkcji legionelli (zbiornik miga na kolor czerwony), oraz włączenie drugiego źródła ( grzałki).

[Obrazek: legionella.png]


Menu INTEGRALL

by dostać się do menu zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie należy najechać na symbol, który przedstawia INTEGRALL. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: integral_new.png]

[Obrazek: menu_integral.png]

Posługując się oknem dialogowym mamy możliwość załączenia/wyłączenia poziomu grzewczego, w zależności od wartości zapotrzebowania na ciepło (INTERGAL).

Poziomy Grzewcze:

System zapewnia 1 poziomy grzewcze, stopniowo zwiększając moc grzewczą:

• poziom 1:  piec gazowy

Poziomy grzewcze załączane są na podstawie bieżącego zapotrzebowania na ciepło.
Zapotrzebowanie na ciepło jest liczone na podstawie różnicy między aktualnie żądaną temperaturą w górnej części zbiornika a rzeczywiście panującą po czasie (całkowanie). Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło przekroczy nastawioną wartość załączany zostaje  kolejny poziom grzewczy. Jeżeli spadnie to przełączany jest na poziom niższy. Jeżeli zapotrzebowanie spadnie poniżej wartości „Integral OFF poziom 1” ogrzewanie zostanie wyłączone.
Objaśnienie na przykładzie wartości domyślnych: 
Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło osiągnie wartość 200 (INTEGRAL ON poziom 1), wówczas nastąpi załączenie pierwszego poziomu grzewczego (pieca gazowego jeżeli będzie włączony - aktywny). Integral maksymalnie może osiagnąć wartość 9999 (maksymalna wartość INTEGRAL).

Jeżeli system dostanie sygnał o zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło i wartość INTEGRALL zacznie spadać, to w momencie kiedy osiągnie wartość  (INTEGRAL OFF poziom 1) wyłączone zostanie źródło grzewcze. INTEGRAL minimalnie może osiągnąć wartość -2000 (minimalna wartość INTEGRAL).

UWAGA Warunkiem załączenia danego poziomu grzewczego jest aktywne źródło ciepła.

Menu kolektora słonecznego

Aby dostać się do menu kolektora należy najechać na symbol,  który przedstawia kolektor słoneczny. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: sc_02.png]

[Obrazek: menu_solar.png]

Delta włączenia pompy kolektora -  np. jeżeli temperatura zasilania z kolektora słonecznego jest wyższa o 8°C niż w docelowej części zbiornika, następuje włączenie pompy kolektora.

Delta wyłączenia pompy kolektora -  np. jeżeli różnica temperatur na zasilaniu z kolektora słonecznego i docelowej części zbiornika wyniesie  4°C lub mniej, następuje wyłączenie pompy kolektora.

Ciepło pozyskane z kolektorów słonecznych jest kierowane do zbiornika.  Jeżeli w menu zbiornika („priorytet dogrzania solar”) ustawiono priorytet dla c.w.u., to w pierwszej kolejności nastąpi próba ładowania górnej części  zbiornika (c.w.u.). Kiedy zostanie osiągnięta „temperatura optymalna” lub kolektory słoneczne nie będą w stanie nagrzać górnej części  zbiornika do temperatury optymalnej nastąpi próba ładowania dolnej części zbiornika (c.o.) z wyjątkiem sytuacji kiedy zostanie włączone „Zaprzestanie ładowania zbiornika buforowego podczas przerwy w ładowaniu zbiornika c.w.u.

Pozyskana energia przez dolną wężownicę jest przeznaczona  do celów centralnego ogrzewania.  Jeśli kolektor ładuje dół zbiornika (c.o.), a górna  część  zbiornika (c.w.u.) nie została załadowana do „temperatury optymalnej c.w.u.”, to co określony odcinek czasu następuje przerwa w ładowaniu aby sprawdzić czy zaistniały warunki na ponowne ładowanie górnego  zbiornika.

Parametry pogrubioną czcionką są dostępne w Menu Zbiornika.

Kolektory słoneczne są w stanie dostarczyć do instalacji wystarczająco dużo ciepła, tak że temperatura wody użytkowej zgromadzonej w zasobniku może przekroczyć 80°C. Ponieważ tak gorąca woda nie może popłynąć bezpośrednio do kranów ze względu na ryzyko poparzenia, a jednocześnie żeby nie rezygnować z darmowego ciepła dostarczanego przez instalację solarną, zastosowano zawór mieszający, dzięki któremu gorąca woda z zasobnika – zanim popłynie do kranu – jest mieszana z wodą zimną. Za zmieszanie ciepłej i zimnej wody w proporcjach takich, by do kranu popłynęła woda o odpowiedniej temperaturze, odpowiada termostatyczny zawór mieszający. Dzięki takiemu rozwiązaniu system ma możliwość magazynowania ciepła w zasobniku w maksymalnym stopniu – woda może być w nim podgrzewana, aż do osiągnięcia temperatury bliskiej maksymalnej, dopuszczalnej temperatury określonej przez producenta, bez obawy poparzenia korzystających z niej domowników.


Uwaga: Kolektor słoneczny przestaje ładować zbiornik w przypadku niebezpieczeństwa zniszczenia urządzeń wmontowanych w instalację.

Animacja ładowania zbiornika buforowego (kolor czerwony), zawór przestawiony na ładowanie dolnej części zbiornika buforowego.


[Obrazek: lad_zb_solar.png]SCHEMAT OGRZEWANIE - ODBIÓR


[Obrazek: schemat3_small.png]


Menu ogrzewania podłogowego

Aby dostać się do menu ogrzewania należy najechać na symbol, który przedstawia piętro. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: pietro.png][Obrazek: menu_floor.png]


Dodatek do wymaganej temperatury wewnętrznej do wyłączenia pompy -  jest to dodatek  do wymaganej temperatury związany ze stratami na instalacji. Jeżeli system osiągnie wymaganą temperaturę wewnętrzna powiększoną o w/w dodatek wówczas pompa obiegowa zostanie wyłączona.

Minimalna temperatura na zasilaniu - jest to temperatura, poniżej której z uwzględnieniem „histerezy temperatury dla zasilania”, następuje załączenie pompy obiegowej zasilania podłogowego.

Maksymalna temperatura na zasilaniu - jest to temperatura, powyżej której z uwzględnieniem „histerezy temperatury dla zasilania”, następuje wyłączenie pompy obiegowej zasilania podłogowego.

Temperatura na zasilaniu według - jest to temperatura zasilania jaką system chce osiągnąć według nastawy ręcznej lub według krzywej grzewczej.

Jeżeli wybierzemy opcję według „krzywej grzewczej” wówczas po rozwinięciu listy „Krzywa grzewcza” mamy możliwość ustawienia żądanej krzywej grzewczej  następnie  zgodnie z jej parametrami system będzie dążył do uzyskania wymaganej temperatury na zasilaniu obiegu podłogowego.
Z krzywej grzewczej (dostosowanej do danego budynku), aktualnie „wymaganej temperatury wewnętrznej” oraz „temperatury zewnętrznej” z harmonogramu następuje obliczenie jaką temperaturą powinien być zasilany układ podłogowy ( patrz Wykres Krzywych Grzewczych) 

Użytkownik ma możliwość wyboru Krzywych grzewczych o numerach od 23 do 55 .
Numer krzywej oznacza temperaturę wymaganą na zasilaniu przy temperaturze zewnętrznej 0°C i żądanej wewnętrznej 21°C (np. dla obiegu podłogowego ustalono krzywą grzewczą 35)   

Jeżeli natomiast zaznaczono według „nastawy ręcznej”, wówczas system będzie dążył do osiągnięcia temperatury zasilania zgodnie z nastawą dla „temperatura zasilania w trybie ręcznym” .

Dla osiągnięcia założonych parametrów ogrzewania podłogowego sterujemy zaworami mieszającymi poprzez wprowadzenie następujących parametrów zaworów 
czas aktywności zaworu mieszającego - jest to czas przez jaki zawór przestawia się aby osiągnąć zadane parametry ogrzewania podłogowego,

czas bezczynności zaworu mieszającego - jest to czas w jakim zawór pozostaje bez ruchu po przestawieniu się, w celu sprawdzenia efektu regulacji.
[/b]

Animacja zasilania obiegu podłogowego (kolor czerwony).


[Obrazek: hot_floor.png]


Menu ogrzewania grzejnikowego
Aby dostać się do menu ogrzewania grzejnikowego należy najechać na symbol, który przedstawia kaloryfer. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw
wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: radiator.png][Obrazek: menu_radiator.png]


Wymagana temperatura wewnątrz - noc (dzień) -  Jest to temperatura wewnętrzna pomieszczeń jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury wewnętrznej”. Aby system wiedział kiedy i  jaką temperaturę ma osiągnąć należy sporządzić tygodniowy harmonogram określając dni oraz godziny, w których temperatury wymagane na noc lub dzień mają zostać osiągnięte. 

Temperatura na zasilaniu według - jest to temperatura zasilania jaką system chce osiągnąć według nastawy ręcznej lub według krzywej grzewczej.

Jeżeli wybierzemy opcję według „krzywej grzewczej” wówczas po rozwinięciu listy „Krzywa grzewcza” mamy możliwość ustawienia żądanej krzywej grzewczej  następnie  zgodnie z jej parametrami system będzie dążył do uzyskania wymaganej temperatury na zasilaniu obiegu grzejnikowego.
Z krzywej grzewczej (dostosowanej do danego budynku), aktualnie „wymaganej temperatury wewnętrznej” oraz „temperatury zewnętrznej” z harmonogramu następuje obliczenie jaką temperaturą powinien być zasilany układ grzejnikowy ( patrz Wykres Krzywych Grzewczych) 

Użytkownik ma możliwość wyboru Krzywych grzewczych o numerach od 23 do 55 .
Numer krzywej oznacza temperaturę wymaganą na zasilaniu przy temperaturze zewnętrznej 0°C i żądanej wewnętrznej 21°C (np. dla obiegu podłogowego ustalono krzywą grzewczą 35)   

Jeżeli natomiast zaznaczono według „nastawy ręcznej”, wówczas system będzie dążył do osiągnięcia temperatury zasilania zgodnie z nastawą dla „temperatura zasilania w trybie ręcznym” .

Animacja zasilania obiegu grzejnikowego (kolor czerwony, grzejnik mruga na czerwono).

[Obrazek: hot_radiator.png]


Wykres krzywych grzewczych
[Obrazek: krzywa_grzewcza_small.png]


Menu cyrkulacji.
Aby dostać się do menu cyrkulacji należy najechać na symbol, który przedstawia kran. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw
wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: cyrkulacja.png]

Punkty poboru ciepłej wody są przeważnie oddalone od miejsca, w którym woda jest podgrzewana. Zatem, gdy użytkownik chce wziąć prysznic lub umyć ręce, musi po odkręceniu kranu poczekać jakiś czas, aż do kranu dopłynie ciepła woda. W tym czasie do kanalizacji zostaje spuszczone kilka litrów czystej, zimnej wody. Aby temu zapobiec zastosowano  pompę cyrkulacji c.w.u.


[Obrazek: menu_circ.png]

Rozwijając listę wyboru można cyrkulację włączyć, wyłączyć lub ustawić jeden z Trybów pracy cyrkulacji:

[Obrazek: cykle_cyrkulacji.png]

Tryb 1 - w/g temperatury powrotu:
włączenie pompy cyrkulacyjnej nastąpi jeżeli temperatura powrotu cyrkulacji będzie niższa niż „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji”, a wyłączenie jeżeli temperatura powrotu cyrkulacji będzie wyższa niż „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury powrotu cyrkulacji”.
Jeżeli „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” będzie wyższa od temperatury w wewnętrznym zbiorniku  zbiornika kombinowanego o „wymaganą DT do uruchomienia pompy cyrkulacyjnej (tryb1)”, wówczas może nastąpić załączenie pompy cyrkulacyjnej. Natomiast jeżeli „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” będzie niższa  od temperatury w wewnętrznym zbiorniku zbiornika kombinowanego o „wymaganą DT do zatrzymania pompy cyrkulacyjnej”, wówczas nastąpi zatrzymanie pompy cyrkulacyjnej.

Tryb 2 - w/g odcinków czasowych:
Jeżeli ustawiono ten tryb pompa cyrkulacyjna pracuje przez „czas pracy pompy cyrkulacyjnej”, po czym zostaje wyłączona na „czas przerwy pompy cyrkulacyjnej”. 

Wybierając tryb 1 lub 2   tworzymy harmonogram cyrkulacji c.w.u., wyłączając ją w okresach kiedy cyrkulacja nie jest potrzebna. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty eksploatacji cyrkulacji.

[Obrazek: harmonogram_cyrkulacji_cwu_small.png]

Menu klimakonwektora.
Aby dostać się do menu klimakonwektora należy najechać na symbol, który przedstawia klimakonwektor. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw
wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: klimakonwektor.png]

[Obrazek: menu_fancoil.png]

Dodatek temperatury zasilania -  Jest to dodatek zwiększający temperaturę zasilania klimakonwektora (ciepły nadmuch) w stosunku do temperatury nawiewu zapobiegający wychładzaniu pomieszczenia. 

Menu zbiornika wody lodowej.
Aby dostać się do menu zbiornika wody lodowej należy najechać na symbol, który przedstawia zbiornik wody lodowej. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: tank_cool.png]

[Obrazek: menu_tank_cool.png]

Wymagana temperatura w zbiorniku wody lodowej - jest to temperatura wody w zbiorniku jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „histerezy”.


Schemat wentylacja.

[Obrazek: schemat2_small.png]


Pomieszczenia.

Aby dostać się do menu pomieszczeń należy najechać na wybrane pomieszczenie. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: pomieszczenia.png]

[Obrazek: menu_pomieszczenia.png]

Wymagana temperatura dzienna/nocna-  Jest to temperatura w pomieszczeniu jaką system chce osiągnąć zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. 

Jeżeli system działa a trybie automatycznym na podstawie temperatury dziennej wówczas w tabeli wymagana temperatura podświetla się na czarno.

Jeżeli system działa a trybie automatycznym na podstawie temperatury nocnej wówczas w tabeli wymagana temperatura podświetla się na niebiesko.

Jeżeli system działa a trybie półautomatycznym / ręcznym wówczas w tabeli wymagana temperatura podświetla się na zielono.

Nastawa dla trybu półautomatycznego / ręcznego -  Jest to temperatura w pomieszczeniu jaką system chce osiągnąć dla wybranego trybu półautomatycznego lub ręcznego.

Rozwijając zakładkę „tryb” mamy do wyboru:
automatyczny - oznacza, że system pracuje zgodnie z nastawami dla  „temperatury  żądanej - dzień”  i  „temperatury żądanej - noc” . 
półautomatyczny - oznacza, że można dla wybranego okresu czasowego dokonać zmiany nastawy, jednak wróci ona do automatycznego ustawienia jeżeli rozpocznie się pierwsza minuta kolejnego okresu czasowego. Funkcja przydatna wówczas jeżeli w danym tygodniu pracującym wypada dzień wolny od pracy (np. święto) i nie ma potrzeby w tym dniu ogrzewać całego budynku. Można wówczas ustawić „nastawę dla trybu półautomatycznego/ ręcznego”, określając wymaganą temperaturę dla tej nastawy.
ręczny - oznacza , że dla wybranego okresu czasowego można dokonać zmiany nastawy, jednak wróci ona do automatycznego ustawienia tylko po przestawieniu ręcznym (nastawa jest stała). Dla tego trybu również można ustawić „nastawę dla trybu półautomatycznego/ ręcznego”.

Zatwierdź tryb pracy -  Jeżeli chcemy aby system pracował w wybranym trybie  pracy już teraz należy wybrać wymagany tryb pracy oraz zatwierdzić tą zmianę wybierając opcję „wykonaj” w zakładce „Zatwierdź tryb pracy”. Jeżeli wybierzemy opcję „bez zmian” system nie dokona nowego wyboru trybu pracy i będzie pracował zgodnie z wcześniejszą nastawą..

Klimakonwektor schemat.

[Obrazek: schemat4.png]

Klimakonwektory mają za zadanie dostarczać ciepłe bądź zimne powietrze w zależności od sezonu grzewczego:
W sezonie letnim zawsze dostarczają schłodzone powietrze, realizuje tzw. chłodzenie pasywne.
W sezonie zimowym zawsze dostarczają ogrzane powietrze. 

Jeżeli w sezonie ZIMA  wentylatory działają w trybie AUTO i temperatura powietrza nawiewanego za nagrzewnicą jest zbyt niska załącza się tryb „slow blow”, który spowoduje automatyczne przełączenie bieżącego biegu wentylatora na bieg pierwszy, aby nie powodować nadmiernego wychładzania pomieszczeń (pojawia się symbol żółwia).

spowolnienie pracy wentylatora i automatyczne przełączenie na pierwszy bieg

[Obrazek: slow.png]

Alarm powiązany z pracą wentylatorów. Wentylator pracuje w trybie awaryjnym w przypadku braku kontroli z  panelem lub z systemem.

[Obrazek: alarm_serwis.png]

Aby dostać się do menu wentylatora należy najechać na symbol, który przedstawia wentylator. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: fan_off.png]

[Obrazek: menu_vent.png]

Klimakonwektor temperatury

System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać  kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.

[Obrazek: menu_temp.png]

Aby dokonać kalibracji  należy wybrać  odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji. 

[Obrazek: temp_calib.png]

Klimakonwektor serwis.
Serwis. 
Po otwarciu ustawień serwisowych zostaną wyświetlone następujące parametry.

[Obrazek: klima_serwis.png]

Temperatura zewnętrzna - po kliknięciu na ten wiersz pojawiają się następujące nastawy:
Kalibracja lokalnej temperatury
Tryb czujnika:
zdalna - Klimakonwektor pracuje na podstawie zewnętrznej temperatury powietrza
lokalna -  klimakonwektor pracuje na podstawie lokalnej (własnej) temperatury zewnętrznej. Temperatura lokalna jest to uśredniona wartość temperatury zewnętrznej na podstawie której obierany jest sezon o ile mechanizm wyboru sezonu pracuje w trybie automatycznym. Wartość ta dąży do temperatury zewnętrznej co pół godziny.

[Obrazek: menu_temp_fancoil.png]

Sezon - po kliknięciu na ten wiersz pojawiają się następujące nastawy:
Wybór sezonu grzewczego:
 • AUTO
 • Zima 
 • Lato
 • Punkt zmiany sezonu
 • Histereza związana z punktem zmiany sezonu.
[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Chłodzenie- po kliknięciu na ten wiersz pojawiają się następujące nastawy:
 • Aktywne chłodzenie -  w sezonie zimowym jest całkowicie ignorowane natomiast w sezonie letnim zaznaczenie tej opcji powoduje aktywne schładzanie pomieszczeń tylko wówczas kiedy wentylator jest ustawiony w trybie AUTO (płyn do schładzania pobierany jest z zasilania). 
 • Pasywne chłodzenie - w sezonie zimowym jest całkowicie ignorowane natomiast w sezonie letnim zaznaczenie tej opcji powoduje schładzanie pomieszczeń - im cieplej tym szybciej pracuje wentylator- (płyn do schładzania pobierany jest z powrotu). Odznaczenie tej opcji powoduje, że wentylacja w sezonie letnim jest całkowicie wyłączona (wentylatory nie pracują) a co za tym idzie, aktywne chłodzenie również jest ignorowane,
[Obrazek: menu_cool.png]

Wentylator - po kliknięciu na ten wiersz pojawiają sie następujace nastawy:
 • Bieg:
  • AUTO
  • Manu bieg 1
  • Manu bieg 2
  • Manu bieg 3
  • Manu wył
 • Różnica temperatur do zmiany biegów dla wentylatora - różnica temperatur (wewnętrzna i zewnętrzna),  powyżej której z uwzględnieniem  Histerezy nastąpi zmiana prędkości wentylatora.
 • Histereza.
[Obrazek: menu_went_fancoil.png]


Slowblow - po kliknięciu na ten wiersz pojawiają się następujące nastawy:
 • Różnica temperatury między wewnętrzną a powietrza nawiewanego dla trybu AUTO funkcji SLOWBLOW -  minimalna wartość temperatury powietrza zasilającego, poniżej której praca wentylatora możliwa jest jedynie na pierwszym biegu. Jeżeli temperatura powietrza nawiewanego będzie mniejsza od sumy wymaganej temperatury wewnętrznej oraz wartości fabrycznej (-20) wówczas wentylator pracować będzie tylko na 1 biegi aby nie powodować wychłodzenia pomieszczenia.
Przykład:  Wymagana temperatura wewnętrzna = 22 °C , wartość fabryczna -2 °C . Jeżeli temperatura powietrza zasilającego będzie poniżej 20 °C (22°C + (-2°C))=20°C, wówczas zostanie załączona funkcja SLOWBLOW.Różnica temperatur do zmiany biegów dla wentylatora - różnica temperatur (wewnętrzna i zewnetrzna),  powyżej której z uwzględnieniem  Histerezy nastąpi zmiana prędkości wentylatora.
 • Bieg wentylatora dla funkcji slowblow.
  Tryb działania funkcji SLOWBLOW - czyli tryb wyznaczania minimalnej wartości temperatury powietrza zasilającego, mierzonego za nagrzewnicą, poniżej której wentylator pracuje na 1 biegu:
  • AUTO - do „wymaganej temperatury pomieszczenia” dodawana jest stała delta czyli  „Róznica temperatury między wewnętrzną a powietrza nawiewanego dla trybu AUTO funkcji SLOWBLOW”
  • MANUAL - przypisywana jest wartość wprost z „Min temp. powietrza nawiewanego dla załączenia funkcji SLOWBLOW w trybie MANU”
 • Rejestr określający temperaturę odniesienia dla funkcji SLOWBLOW (w oparciu o którą temperaturę ma działać funkcja SLOWBLOW :
  • temp. płynu zasilającego klimakonwektor
  • temp. nawiewu
 • Min temp. powietrza nawiewanego dla załączenia funkcji SLOWBLOW w trybie MANU - minimalna wartość temperatury powietrza nawiewanego, poniżej której z uwzględnieniem „Histereza dla temp. powietrza nawiewanego dla funkcji SLOWBLOW” wentylator pracować będzie tylko na pierwszym biegu. Ma to na celu zmniejszenie ilości nawiewanego chłodnego powietrza aby nie spowodować nadmiernego wychłodzenia pomieszczeń.
 • Histereza temp. powietrza nawiewanego dla funkcji SLOWBLOW.
[Obrazek: menu_slowblow_fancoil.png]
Zawór -  po kliknięciu na ten wiersz pojawiają się następujące nastawy:
 • Max. czas bezczynności zaworu mieszającego przy wyłącznej pompie obiegowej[h] - jeżeli pompa obiegowa została wyłączona to co określony czas wg nastawy zawór mieszający zmieni na określony czas swoje położenie. Ma to na celu zapobieganie zatarciu się zaworu mieszającego.Tryb działania funkcji SLOWBLOW - czyli tryb wyznaczania minimalnej wartości temperatury powietrza zasilającego, mierzonego za nagrzewnicą, poniżej której wentylator pracuje na 1 biegu:
 • Min. wartość INTEGRAL dla zaworu mieszającego - minimalna dopuszczalna wartość INTEGRALL dla zaworu mieszającego wynosi -999 (wartość fabryczna).
 • Max. wartość INTEGRAL dla zaworu mieszającego - maksymalna dopuszczalna wartość INTEGRALL dla zaworu mieszającego wynosi 999 (wartość fabryczna).
 • Tryb ustawienia czasów aktywności/ bezczynności zaworu mieszającego - można ustawić jeden z dwóch trybów:
  • Tryb MANU - tryb aktywności i bezczynności zaworu mieszającego jest stały i przyjmuje wartość „Czas aktywności zaworu mieszającego” oraz  „Czas bezczynności zaworu mieszającego”
  • Tryb AUTO - tryb aktywności i bezczynności zaworu mieszającego jest dynamiczny  i przyjmuje wartość obliczoną na podstawie algorytmu w oparciu  o wartość INTEGRALL 
 • Współczynnik wypełnienia dla zaworu mieszającego (zasilanie) [%] - wskazuje procentowy stan wypełnienia zaworu trójdrogowego płynem z zasilania nagrzewnicy w celu osiągnięcia wymaganych parametrów. Zalecana wartość 100%.
 • Współczynnik wypełnienia dla zaworu mieszającego (powrót) [%] - wskazuje procentowy stan wypełnienia zaworu trójdrogowego płynem z powrotu nagrzewnicy w celu osiągnięcia wymaganych parametrów. Zalecana wartość 100%.
 • Histereza pracy zaworu mieszającego -  jest to parametr nastawialny związany z pracą zaworu mieszającego np. gdy histereza wynosi 2°C, wymagana temperatura powietrza nawiewanego wynosi 25°C a aktualna temperatura powietrza nawiewanego wynosi 20°C wówczas zawór znajduje się w stanie pracy nastawiony na napełnianie w celu zwiekszenia  temperatury na nagrzewnicy do czasu aż temperatura powietrza nawiewanego osiągnie 24°C, wówczas zawór przechodzi w stan bezczynności aż do momentu gdy temperatura powietrza nawiewanego wyniesie 26°C. 
 • Współczynnik proporcjonalności dla aktywności zaworu mieszającego - jest to współczynnik proporcjonalności użyty do wyznaczenia czasu aktywności zaworu mieszającego w trybie AUTO. Wartość fabryczna 10.
 • Współczynnik proporcjonalności dla bezczynności zaworu mieszającego - jest to współczynnik proporcjonalności użyty do wyznaczenia czasu bezczynności zaworu mieszającego w trybie AUTO. Wartość fabryczna 5000.
 • Tryb pracy zaworu mieszającego:
  • MANUAL - stale z powrotu - zawór zwiększa na swoim wyjściu udział płynu z powrotu
  • MANUAL - stale z zasilania - zawór zwiększa na swoim wyjściu udział płynu z zasilania
  • AUTO - zawór mieszający reguluję temperaturę powietrza zasilającego zgodnie z parametrami dla wybranej krzywej grzewczej
  • PÓŁAUTOMAT - wg wymaganej temperatury zasilania - zawór mieszający reguluję temperaturę powietrza zasilającego zgodnie z nastawą dla „Wymaganej temperatury powietrza nawiewanego w trybie MANU” .
 • Czas aktywności zaworu mieszającego - jest to czas przez jaki zawór przestawia się aby osiągnąć wymagane parametry ogrzewania dla trybu 0 - MANU. Wartość fabryczna wynosi 10.
 • Czas bezczynności zaworu mieszającego - jest to czas w jakim zawór pozostaje bez ruchu po przestawieniu się, w celu sprawdzenia efektu regulacji dla trybu 0 - MANU. Wartość fabryczna wynosi 120.
[Obrazek: menu_valve_fancoil.png]
 • Tryb awaryjny - informacja czy wentylator pracuje w trybie awaryjnym. Wentylator nawiewny pracuje w trybie awaryjnym w przypadku kontaktu z panelem lub systemem.
Harmonogramy
 • Dla każdej strefy pracy urządzeń można ustalić oddzielny harmonogram zapotrzebowania na ciepło .
[Obrazek: harmonogram_small.png]
Aby ustawić godziny, w których ma być osiągnięta wymagana temperatura (dzienna lub nocna), należy wejść w grupę harmonogramy a następnie wybrać właściwy harmonogram. Po prawej stronie na obszarze roboczym pojawi się wykres:
 • na osi X - umieszczono dni tygodnia,
 • na osi Y - umieszczono temperaturę (dzień, noc). 
Następnie należy najechać  kursorem na poszczególny dzień tygodnia. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia dla wybranego dnia tygodnia.
[Obrazek: menu_harmonogramy.png]
W każdym z czterech punktów można ustalić dokładną godzinę i tryb pracy (prędkość) wentylatora jaki system ma osiągnąć . Po rozwinięciu zakładki „wartość” mamy do wyboru:
AUTO, bieg 1, bieg 2, bieg 3, WYŁ.
Ustawiając wymagane parametry dla każdego dnia otrzymujemy tygodniowy harmonogram zapotrzebowania na ciepło dla danej strefy.
Prędkość wentylatora - do wyboru są dwa tryby pracy wentylatorów:
 • AUTO - tryb automatyczny - wentylatory pracują zgodnie z nastawami dla wymaganych temperatur wewnętrznych. Im więcej ciepła/ chłodu brakuje tym szybciej wentylatory pracują (na wyższym biegu). 
 • MANU ( WYŁ, Bieg1, Bieg2, Bie3) - wentylatory pracują zgodnie z harmonogramem pracy dla wentylacji:
Serwis
Temperatury
System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać  kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.
[Obrazek: menu_calib.png]
Aby dokonać kalibracji  należy wybrać  odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji. 
Dla czujnika temperatury wewnętrznej można również ustawić „Tryb” pracy czujnika na „AUTO” - system automatycznie odczytuje temperatury, bądź manualnie wybrać wartość temperatury (np. do celów testowych, bądź w przypadku uszkodzenia czujnika)
Stan - informuje :
 • czujnik działa poprawnie (wyświetlane jest zielone „OK”), 
 • czujnik uszkodzony lub inny błąd np. zapchane filtry (wyświetlany jest czerwony „BŁĄD”)
[Obrazek: kalibracja.png]
Wyjścia.
W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.

Po kliknięciu na wybrane urządzenie w danej strefie grzewczej  wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym określany jest tryb pracy danego obiegu. Sterowanie odbywa się w trybie „AUTO”  lub  „MANUAL”
 • AUTO - automatyczne sterowanie przez system 
 • MANUAL - sterowanie ręczne
Stan - informuje czy dane urządzenie pracuje, bądź nie pracuje.
[Obrazek: menu_output.png]
Sterowniki.
W tej zakładce zestawione są poszczególne sterowniki wraz z informacją jaki jest ich identyfikator oraz w jakim stanie się znajdują.
[Obrazek: menu_sterowniki.png]
Identyfikator sterownika składa się z 6 znaków (trzy litery i trzy cyfry np H5F1V5). Jeżeli nie udało zidentyfikować urządzenia wówczas wyświetlane są kreski (jak powyżej). 
Stan określa :
 • dany sterownik działa poprawnie (wyświetlane zielone „OK”)
 • problemy ze sterownikiem (wyświetlany czerwony „BŁĄD”)
Info.
[Obrazek: info.png]
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości