• 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Inst 15 - system grzewczy, zb. cwu, kolektory słoneczne, bariery, nagrzewnica wsępna.
#1
Lightbulb 
 • System Obejmuje: 
- system grzewczy
- zbiornik cwu
- kolektory słoneczne
- bariery
- nagrzewnica wstępna

IB - Control jest to autorski system firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.

Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne. 

ELEMENTY PROGRAMU

[Obrazek: schemat_small.png]

[Obrazek: schemat_log_small.png]

Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:

[Obrazek: selection.png]

Po naciśnięciu powyższego symbolu  pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego: 

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.
Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość.  Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.

Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.   


ELEMENTY INSTALACJI

Dymki informacyjne. Symbol w dymku oznacza temperaturę:

[Obrazek: termometr_czerwony.png]


Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego (lato,zima).
[Obrazek: sun.png]
[Obrazek: sch.png]


Kolektor słoneczny/połać kolektorów.

[Obrazek: sc_02.png]

Zbiornik CWU.

[Obrazek: tank_02.png]

SCHEMAT OGRZEWANIE - ŁADOWANIE

[Obrazek: schemat1_small.png]

MENU SEZONU GRZEWCZEGO

Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.
[Obrazek: season.png]
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Rozwinięcie listy.  Wybór sezonu grzewczego.

[Obrazek: solar_selection_seazon_open.png]

Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.  
Automatyka sugeruje się wartością  „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,

Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato”  automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima”  to ogrzewanie jest włączone.

Menu zbiornika c.w.u.

Aby dostać się do menu zbiornika c.w.u. należy najechać na symbol,  który przedstawia zbiornik. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: tank_02.png]

[Obrazek: menu_zb_cwu.png]

Temperatura wymagana c.w.u. - noc (dzień) -  Jest to temperatura wody w zbiorniku jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury wymaganej dla c.w.u.” zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.

Rozwijając listę wyboru można cyrkulację włączyć, wyłączyć lub ustawić jeden z Trybów pracy pompy cyrkulacyjnej:

[Obrazek: cykle_cyrkulacji.png]

Tryb  - w/g odcinków czasowych:
 • Jeżeli ustawiono ten tryb pompa cyrkulacyjna pracuje przez „czas pracy pompy cyrkulacyjnej”, po czym zostaje wyłączona na „czas przerwy pompy cyrkulacyjnej”. 
Wybierając tryb tworzymy harmonogram cyrkulacji c.w.u., wyłączając ją w okresach kiedy cyrkulacja nie jest potrzebna. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty eksploatacji cyrkulacji.

[Obrazek: harmonogram_cwu_small.png]

Delta włączenia pompy cyrkulacyjnej - jeżeli różnica temperatur pomiędzy aktualną temperaturą w zbiorniku c.w.u. a aktualną temperaturą powrotu z cyrkulacji będzie większa niż 8°C  może nastąpić włączenie pompy cyrkulacyjnej .

Delta wyłączenia pompy cyrkulacyjnej- jeżeli różnica temperatur pomiędzy aktualną temperaturą w zbiorniku c.w.u. a aktualną temperaturą powrotu z cyrkulacji będzie mniejsza niż 4°C nastąpi wyłączenie pompy cyrkulacyjnej.

Menu kolektora słonecznego

Aby dostać się do menu kolektora należy najechać na symbol,  który przedstawia kolektor słoneczny. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: sc_02.png]

[Obrazek: menu_solar.png]

Limit temp. kolektora - system automatycznie dokonuje pomiaru temperatury na zasilaniu kolektora. Jeżeli którakolwiek z  temperatur osiągnie wartość nastawy dla „Limit temp. kolektora” (tutaj 90°C) z uwzględnieniem „histerezy, wówczas nastąpi załączenie pompy  ładującej zbiornik CWU w celu schłodzenia solarów. 

Delta włączenia pompy kolektora -  np. jeżeli temperatura zasilania z kolektora słonecznego jest wyższa o 8°C niż w docelowej części zbiornika, następuje włączenie pompy kolektora.

Delta wyłączenia pompy kolektora -  np. jeżeli różnica temperatur na zasilaniu z kolektora słonecznego i docelowej części zbiornika wyniesie  4°C lub mniej, następuje wyłączenie pompy kolektora.

Kolektory słoneczne są w stanie dostarczyć do instalacji wystarczająco dużo ciepła, tak że temperatura wody użytkowej zgromadzonej w zasobniku może przekroczyć 80°C. Ponieważ tak gorąca woda nie może popłynąć bezpośrednio do kranów ze względu na ryzyko poparzenia, a jednocześnie żeby nie rezygnować z darmowego ciepła dostarczanego przez instalację solarną, zastosowano zawór mieszający, dzięki któremu gorąca woda z zasobnika – zanim popłynie do kranu – jest mieszana z wodą zimną. Za zmieszanie ciepłej i zimnej wody w proporcjach takich, by do kranu popłynęła woda o odpowiedniej temperaturze, odpowiada termostatyczny zawór mieszający. Dzięki takiemu rozwiązaniu system ma możliwość magazynowania ciepła w zasobniku w maksymalnym stopniu – woda może być w nim podgrzewana, aż do osiągnięcia temperatury bliskiej maksymalnej, dopuszczalnej temperatury określonej przez producenta, bez obawy poparzenia korzystających z niej domowników.

Ładowanie zbiornika CWU przez solary kolor czerwony, na zbiorniku miga symbol solara

[Obrazek: menu_solar_supply.png]

Menu barier

Aby dostać się do menu barier należy najechać na symbol, który przedstawia zakładkę bariery. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_barier.png]

Delta włączenia pomp barier (płyta/bariery) -  jeżeli aktualna temperatura płyty fundamentowej  jest wyższa o 2°C  niż aktualna temperatura w barierach może nastąpić włączenie pompy barier.

Delta wyłączenia pomp barier (płyta/bariery) -   jeżeli aktualna temperatura płyty fundamentowej  jest niższa o 1°C  niż aktualna temperatura w barierach nastąpi włączenie pompy barier.

Delta włączenia pomp barier (grunt/bariery)  -  jeżeli aktualna temperatura gruntu  jest wyższa o 2°C  niż aktualna temperatura w barierach może nastąpić włączenie pompy barier.

Delta wyłączenia pomp barier (grunt/bariery) -   jeżeli aktualna temperatura gruntu jest niższa o 1°C  niż aktualna temperatura w barierach nastąpi włączenie pompy barier.

Min. temp. zasilania barier - jest to temperatura, poniżej której z uwzglęnieniem „histerezy związnej z temp. zasilania barier”, następuje wyłączenie pompy barier.

Max. temp. zasilania barier - jest to temperatura, powyżej której z uwzglęnieniem „histerezy związnej z temp. zasilania barier”, następuje wyłączenie pompy barier.

Min. temp. w barierach - jest to temperatura, poniżej której z uwzglęnieniem „histerezy związnej z temp. w barierach”, następuje załączenie pompy barier.

Max. temp. w barierach - jest to temperatura, powyżej której z uwzglęnieniem „histerezy związnej z temp. w barierach”, następuje wyłączenie pompy barier.

Wymagana temp. zasilania barier -  Jest to temperatura jaką system chce osiągnąć  zgodnie z nastawą.

Dla osiągnięcia założonych parametrów ogrzewania sterujemy zaworami mieszającymi poprzez wprowadzenie następujących parametrów zaworów 
 • czas pracy  zaworu mieszającego - jest to czas przez jaki zawór przestawia się aby osiągnąć zadane parametry ogrzewania podłogowego,
 • czas przerwy zaworu mieszającego - jest to czas w jakim zawór pozostaje bez ruchu po przestawieniu się, w celu sprawdzenia efektu regulacji.Menu nagrzewnicy wstępnej

Aby dostać się do menu nagrzewnicy wstępnej należy najechać na symbol,  który przedstawia zakładkę Nagrzewnica wstępna. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_nagrzewnic.png]

Tryb pracy nagrzewnicy wstępnej:
 • Auto - nagrzewnica działa automatyczne sterowana przez system 
 • Stale włączona  
 • Stale wyłączona  
Temp. startu pompy nagrzewnicy wstępnej - lato - jest to temperatura, powyżej której z uwzględnieniem „histerezy związnej z temp. zstartu pompy nagrzewnicy wstępnej”, następuje włączenie pompy nagrzewnicy wstępnej.

Temp. startu pompy nagrzewnicy wstępnej - zima - jest to temperatura, poniżej której z uwzględnieniem „histerezy związnej z temp. zstartu pompy nagrzewnicy wstępnej”, następuje włączenie pompy nagrzewnicy wstępnej.

Dla każdego urządzenia można ustalić oddzielny harmonogram pracy .

[Obrazek: harmonogram_cwu_small.png]

Aby ustawić godziny, w których ma być osiągnięta wymagana temperatura (dzienna lub nocna), należy wejść w grupę harmonogramy a następnie wybrać właściwy harmonogram. Po prawej stronie na obszarze roboczym pojawi się wykres:
 • na osi X - umieszczono dni tygodnia,
 • na osi Y - umieszczono temperaturę (dzień, noc). 
Następnie należy najechać  kursorem na poszczególny dzień tygodnia. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia dla wybranego dnia tygodnia.
[Obrazek: menu_harmonogramy.png]
W każdym z czterech punktów można ustalić dokładną godzinę i tryb pracy (prędkość) wentylatora jaki system ma osiągnąć . Po rozwinięciu zakładki „wartość” mamy do wyboru:
Dzień, Noc.
Ustawiając wymagane parametry dla każdego dnia otrzymujemy tygodniowy harmonogram zapotrzebowania.

Serwis
Temperatury
System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać  kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.
[Obrazek: temp.png]
Aby dokonać kalibracji  należy wybrać  odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji. 
Dla czujnika temperatury wewnętrznej można również ustawić „Tryb” pracy czujnika na „AUTO” - system automatycznie odczytuje temperatury, bądź manualnie wybrać wartość temperatury (np. do celów testowych, bądź w przypadku uszkodzenia czujnika)
Stan - informuje :
 • czujnik działa poprawnie (wyświetlane jest zielone „OK”), 
 • czujnik uszkodzony lub inny błąd np. zapchane filtry (wyświetlany jest czerwony „BŁĄD”)
[Obrazek: kalibracja.png]
Wyjścia.
W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.

Po kliknięciu na wybrane urządzenie w danej strefie grzewczej  wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym określany jest tryb pracy danego obiegu. Sterowanie odbywa się w trybie „AUTO”  lub  „MANUAL”
 • AUTO - automatyczne sterowanie przez system 
 • MANUAL - sterowanie ręczne
Stan - informuje czy dane urządzenie pracuje, bądź nie pracuje.
[Obrazek: output.png]
Sterowniki.
W tej zakładce zestawione są poszczególne sterowniki wraz z informacją jaki jest ich identyfikator oraz w jakim stanie się znajdują.
[Obrazek: drivers.png]
Identyfikator sterownika składa się z 6 znaków (trzy litery i trzy cyfry np H5F1V5). Jeżeli nie udało zidentyfikować urządzenia wówczas wyświetlane są kreski (jak powyżej). 
Stan określa :
 • dany sterownik działa poprawnie (wyświetlane zielone „OK”)
 • problemy ze sterownikiem (wyświetlany czerwony „BŁĄD”)
Info.
[Obrazek: info.png]
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości