• 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Inst 16 - piec gazowy, kominek, CWU z cyrkulacją, podłogówka i grzejniki, wentylacja.
#1
 • System Obejmuje: 
- system grzewczy
- zbiornik buforowy
- piec gazowy
- kominek
- obiegi podłogowe
- obieg grzejnikowy
- wentylacja
- zbiornik wody deszczowej

IB - Control jest to autorski system firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.

Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne. 

ELEMENTY PROGRAMU

[Obrazek: schematic_small.png]

[Obrazek: schemat_log_small.png]

Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:

[Obrazek: selection.png]

Po naciśnięciu powyższego symbolu  pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego: 

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.
Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość.  Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.

Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.   


ELEMENTY INSTALACJI

Dymki informacyjne. Symbol w dymku oznacza temperaturę:

[Obrazek: termometr_czerwony.png]


Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego (lato,zima).
[Obrazek: lato_zima.png]

Zbiornik buforowy.
Zbiornik wyposażony jest w dwie wężownice.
Zbiornik pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego oraz akumulatora ciepła (bufor).


[Obrazek: combinated_tank.png]

Zbiornik CWU.

[Obrazek: tank_02.png]

Piec gazowy.

[Obrazek: piec_gazowy1.png]

Integral zapotrzebowania na ciepło.

[Obrazek: integral.png]

Obieg grzejnikowy.

[Obrazek: radiator.png]

W budynku przewidziano ogrzewanie podłogowe.

[Obrazek: pietro.png]

Kominek.

[Obrazek: kominek.png]

Cyrkulacja.

[Obrazek: cyrkulacja.png]

Wentylator.

[Obrazek: fan_off.png]

Alarm systemowy - jeżeli na schemacie pojawi się migający symbol wykrzyknika oznaczający „alarm systemowy” oznacza błąd któregoś ze sterowników, czujników temperatury lub zatkany filtr powietrza (zakładka serwis sterowniki).

[Obrazek: warning_red.png]

Obejście wentylacji - override.

[Obrazek: override.png]


SCHEMAT OGRZEWANIE - ŁADOWANIE

[Obrazek: schematic_1_small.png]

MENU SEZONU GRZEWCZEGO

Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.
[Obrazek: lato_zima.png]
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Rozwinięcie listy.  Wybór sezonu grzewczego.

[Obrazek: solar_selection_seazon_open.png]

Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.  
Automatyka sugeruje się wartością  „Punkt zmiany sezonu dla temperatury uśrednionej” oraz „Histereza ”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,

Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato”  automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima”  to ogrzewanie jest włączone.

Menu zbiornika buforowego

Aby dostać się do menu zbiornika należy najechać na symbol, który przedstawia zbiornik buforowy. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: buffor.png]

[Obrazek: menu_zb_buff.png]

Aktualna temperatura żądana w górnej części zbiornika (do celów centralnego ogrzewania) ustalana jest na podstawie najwyższej obliczonej temperatury któregoś z obiegów grzewczych, powiększoną o „Dodatek do wymaganej na c.o. z uwagi na straty”(w tym przypadku 4°C).

Menu zbiornika c.w.u.

Aby dostać się do menu zbiornika c.w.u. należy najechać na symbol,  który przedstawia zbiornik. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: tank_02.png]

[Obrazek: menu_zb_cwu.png]

"Delta włączenia pompy mieszającej między zbiornikami" - jeżeli różnica temperatur pomiędzy aktualną temperaturą w zbiorniku c.w.u. a aktualną temperaturą w zbiorniku buforowym będzie większa niż 8°C nastąpi włączenie pompy mieszającej między zbiornikami wówczas rozpocznie się przepompowanie cieplejszej wody ze zbiornika buforowego 
do zbiornika c.w.u.

"Delta wyłączenia pompy mieszającej między zbiornikami" - jeżeli różnica temperatur pomiędzy aktualną temperaturą w zbiorniku c.w.u. a aktualną temperaturą w zbiorniku buforowym będzie mniejsza niż 4°C nastąpi wyłączenie pompy mieszającej między zbiornikami.

Uwaga! Ze względu na układ hydrauliczny pompa cyrkulacyjna pozostaje wyłączona podczas procesu przepompowywania c.w.u. między zbiornikami.

[Obrazek: mieszanie_zbiornikow.png]

Menu INTEGRALL

by dostać się do menu zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie należy najechać na symbol, który przedstawia INTEGRALL. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: integral.png]

[Obrazek: menu_integral.png]

Posługując się oknem dialogowym mamy możliwość załączenia/wyłączenia poziomu grzewczego, w zależności od wartości zapotrzebowania na ciepło (INTERGAL).

Poziomy Grzewcze:

System zapewnia 1 poziomy grzewcze, stopniowo zwiększając moc grzewczą:

• poziom 1: kocioł gazowy

Poziomy grzewcze załączane są na podstawie bieżącego zapotrzebowania na ciepło.
Zapotrzebowanie na ciepło jest liczone na podstawie różnicy między aktualnie żądaną temperaturą w górnej części zbiornika a rzeczywiście panującą po czasie (całkowanie). Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło przekroczy nastawioną wartość załączany zostaje  kolejny poziom grzewczy. Jeżeli spadnie to przełączany jest na poziom niższy. Jeżeli zapotrzebowanie spadnie poniżej wartości „Integral OFF poziom 1” ogrzewanie zostanie wyłączone.
Objaśnienie na przykładzie wartości domyślnych: 
Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło osiągnie wartość 200 (INTEGRAL ON poziom 1), wówczas nastąpi załączenie pierwszego poziomu grzewczego (kotła gazowego jeżeli będzie włączony - aktywny). Integral maksymalnie może osiągnąć wartość 9999 (maksymalna wartość INTEGRAL).

Jeżeli system dostanie sygnał o zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło i wartość INTEGRALL zacznie spadać, to w momencie kiedy osiągnie wartość  (INTEGRAL OFF poziom 1) wyłączone zostanie źródło grzewcze. INTEGRAL minimalnie może osiągnąć wartość -2000 (minimalna wartość INTEGRAL).

UWAGA Warunkiem załączenia danego poziomu grzewczego jest aktywne źródło ciepła.

Menu kotła gazowego

Aby dostać się do menu kotła gazowego należy najechać na symbol, który przedstawia kocioł gazowy. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: piec_gazowy1.png]

[Obrazek: menu_piec.png]
 • Tryb pracy kotła gazowego -  kocioł gazowy może pracować w dwóch trybach:
 • AUTO:
  - Praca zależna od kominka - kocioł pozostanie wyłączony jeżeli pali się w kominku lub na dole zbiornika buforowego jest odpowiednia temperatura.
  - Praca niezależna od kominka - kocioł może zostać załączony pomimo pracy kominka.

 • MANUAL:
  - Wł - kocioł stale włączony (do ustawień na kotle gazowym).
  - WYŁ - kocioł stale wyłączony.
SCHEMAT OGRZEWANIE - ODBIÓR


[Obrazek: schematic3_small.png]


Menu ogrzewania podłogowego

Aby dostać się do menu ogrzewania należy najechać na symbol, który przedstawia piętro. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: pietro.png][Obrazek: menu_floor.png]

Wymagana temperatura dzienna/nocna -  Jest to temperatura wewnętrzna pomieszczeń jaką system chce osiągnąć. Aby system wiedział kiedy i  jaką temperaturę ma osiągnąć należy sporządzić tygodniowy harmonogram określając dni oraz godziny, w których temperatury wymagane na noc lub dzień mają zostać osiągnięte. 

Maksymalna temperatura na zasilaniu - jest to temperatura, powyżej której (z uwzględnieniem „histerezy temperatury dla zasilania”) następuje wyłączenie pompy obiegowej zasilania podłogowego w celu zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą zasilania.

Temperatura na zasilaniu według - jest to temperatura zasilania jaką system chce osiągnąć według nastawy ręcznej lub według krzywej grzewczej.

Jeżeli wybierzemy opcję według „krzywej grzewczej” wówczas po rozwinięciu listy „Krzywa grzewcza” mamy możliwość ustawienia żądanej krzywej grzewczej  następnie  zgodnie z jej parametrami system będzie dążył do uzyskania wymaganej temperatury na zasilaniu obiegu podłogowego.
Z krzywej grzewczej (dostosowanej do danego budynku), aktualnie „wymaganej temperatury wewnętrznej” oraz „temperatury zewnętrznej” z harmonogramu następuje obliczenie jaką temperaturą powinien być zasilany układ podłogowy ( patrz Wykres Krzywych Grzewczych) 

Użytkownik ma możliwość wyboru Krzywych grzewczych o numerach od 23 do 55 .
Numer krzywej oznacza temperaturę wymaganą na zasilaniu przy temperaturze zewnętrznej 0°C i żądanej wewnętrznej 21°C (np. dla obiegu podłogowego ustalono krzywą grzewczą 35)   

Jeżeli natomiast zaznaczono według „nastawy ręcznej”, wówczas system będzie dążył do osiągnięcia temperatury zasilania zgodnie z nastawą dla „temperatura zasilania w trybie ręcznym” .

Dla osiągnięcia założonych parametrów ogrzewania podłogowego sterujemy zaworami mieszającymi poprzez wprowadzenie następujących parametrów zaworów 
czas aktywności zaworu mieszającego - jest to czas przez jaki zawór przestawia się aby osiągnąć zadane parametry ogrzewania podłogowego,

czas bezczynności zaworu mieszającego - jest to czas w jakim zawór pozostaje bez ruchu po przestawieniu się, w celu sprawdzenia efektu regulacji.[/b]

Ogrzewanie podłogowe zostanie wyłączone po osiągnięciu wymaganej temperatury w pomieszczeniu z uwzględnieniem „histerezy  dla temperatury wewnętrznej”, oraz  dodatku aktualnie wymaganej temperatury wewnętrznej -  „Delta wyłączenia pompy dla temp. wewnętrznej”. Ma to na celu zabezpieczenie pomieszczeń przed przegrzaniem w przypadku niepoprawnie dobranej krzywej grzewczej.

Wymagana temperatura zasilania przy błędzie czujnika temp. wewnętrznej- wymagana wartość temperatury na zasilaniu w przypadku uszkodzenia czujnika temp. wewnętrznej.

Animacja zasilania obiegu podłogowego (kolor czerwony).


[Obrazek: hot_floor.png]


Menu ogrzewania grzejnikowego
Aby dostać się do menu ogrzewania grzejnikowego należy najechać na symbol, który przedstawia kaloryfer. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw
wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: radiator.png][Obrazek: menu_radiator.png]


Wymagana temperatura wewnątrz - noc (dzień) -  Jest to temperatura wewnętrzna pomieszczeń jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury wewnętrznej”. Aby system wiedział kiedy i  jaką temperaturę ma osiągnąć należy sporządzić tygodniowy harmonogram określając dni oraz godziny, w których temperatury wymagane na noc lub dzień mają zostać osiągnięte. 

Minimalna/ maksymalna temperatura na zasilaniu -  Są to temperatury skrajne jakie system może osiągnąć na zasilaniu.

Temperatura na zasilaniu według - jest to temperatura zasilania jaką system chce osiągnąć według nastawy ręcznej lub według krzywej grzewczej.

Jeżeli wybierzemy opcję według „krzywej grzewczej” wówczas po rozwinięciu listy „Krzywa grzewcza” mamy możliwość ustawienia żądanej krzywej grzewczej  następnie  zgodnie z jej parametrami system będzie dążył do uzyskania wymaganej temperatury na zasilaniu obiegu grzejnikowego.
Z krzywej grzewczej (dostosowanej do danego budynku), aktualnie „wymaganej temperatury wewnętrznej” oraz „temperatury zewnętrznej” z harmonogramu następuje obliczenie jaką temperaturą powinien być zasilany układ grzejnikowy ( patrz Wykres Krzywych Grzewczych) 

Użytkownik ma możliwość wyboru Krzywych grzewczych o numerach od 23 do 55 .
Numer krzywej oznacza temperaturę wymaganą na zasilaniu przy temperaturze zewnętrznej 0°C i żądanej wewnętrznej 21°C (np. dla obiegu podłogowego ustalono krzywą grzewczą 35)   

Jeżeli natomiast zaznaczono według „nastawy ręcznej”, wówczas system będzie dążył do osiągnięcia temperatury zasilania zgodnie z nastawą dla „temperatura zasilania w trybie ręcznym” .

Animacja zasilania obiegu grzejnikowego (kolor czerwony, grzejnik mruga na czerwono).

[Obrazek: hot_radiator.png]


Wykres krzywych grzewczych
[Obrazek: krzywa_grzewcza_small.png]


Menu cyrkulacji.
Aby dostać się do menu cyrkulacji należy najechać na symbol, który przedstawia kran. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw
wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: cyrkulacja.png]

Punkty poboru ciepłej wody są przeważnie oddalone od miejsca, w którym woda jest podgrzewana. Zatem, gdy użytkownik chce wziąć prysznic lub umyć ręce, musi po odkręceniu kranu poczekać jakiś czas, aż do kranu dopłynie ciepła woda. W tym czasie do kanalizacji zostaje spuszczone kilka litrów czystej, zimnej wody. Aby temu zapobiec zastosowano  pompę cyrkulacji c.w.u.


[Obrazek: menu_circ.png]

Rozwijając listę wyboru można cyrkulację włączyć, wyłączyć lub ustawić jeden z Trybów pracy cyrkulacji:

[Obrazek: cykle_cyrkulacji.png]

Tryb 1 - w/g temperatury powrotu:
włączenie pompy cyrkulacyjnej nastąpi jeżeli temperatura powrotu cyrkulacji będzie niższa niż „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji”, a wyłączenie jeżeli temperatura powrotu cyrkulacji będzie wyższa niż „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury powrotu cyrkulacji”.
Jeżeli „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” będzie wyższa od temperatury w wewnętrznym zbiorniku  zbiornika kombinowanego o „wymaganą DT do uruchomienia pompy cyrkulacyjnej (tryb1)”, wówczas może nastąpić załączenie pompy cyrkulacyjnej. Natomiast jeżeli „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” będzie niższa  od temperatury w wewnętrznym zbiorniku zbiornika kombinowanego o „wymaganą DT do zatrzymania pompy cyrkulacyjnej”, wówczas nastąpi zatrzymanie pompy cyrkulacyjnej.

Tryb 2 - w/g odcinków czasowych:
Jeżeli ustawiono ten tryb pompa cyrkulacyjna pracuje przez „czas pracy pompy cyrkulacyjnej”, po czym zostaje wyłączona na „czas przerwy pompy cyrkulacyjnej”. 

Wybierając tryb 1 lub 2   tworzymy harmonogram cyrkulacji c.w.u., wyłączając ją w okresach kiedy cyrkulacja nie jest potrzebna. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty eksploatacji cyrkulacji.

[Obrazek: harmonogram_cyrkulacji_cwu_small.png]

Schemat wentylacja.

[Obrazek: schematic_went_small.png]

Przepustnice powietrza oznaczają:
- kolor czerwony - przepustnica zamknięta
- kolor zielony - przepustnica otwarta

[Obrazek: menu_vent.png]

„Wymagana różnica temperatur otwarcia/ zamknięcia bypassu” - system zgodnie z nastawą dla menu by-passu oraz w oparciu o „temperaturę powietrza wywiewanego” i „temperaturę powietrza wejścia na rekuperator” decyduje czy powietrze będzie nawiewane przez wymiennik ciepła w rekuperatorze czy przez by-pass.
 • W zależności od tego czy system chce ogrzewać czy chłodzić  to odpowiednio mamy:
 • Dla chłodzenia - jeżeli temperatura wejścia na rekuperator jest większa od temperatury powietrza wywiewanego wówczas następuje zamknięcie bypassu. Ma to 
  na celu  schłodzenie nawiewanego powietrza w wymienniku ciepła w rekuperatorze gdzie wywiewane chłodniejsze powietrze oddaje swój chłód. Jeżeli temeperatura wejścia na rekuperator będzie niższa od temperatury powietrza wywiewanego wówczas powietrze będzie nawiewane przez by-pass.

 • Dla ogrzewania - jeżeli temperatura wejścia na rekuperator jest niższa od temperatury powietrza wywiewanego wówczas następuje zamknięcie bypassu. Ma to 
  na celu  ogrzanie nawiewanego powietrza w wymienniku ciepła w rekuperatorze gdzie wywiewane cieplejsze powietrze oddaje swoje ciepło. Jeżeli temeperatura wejścia na rekuperator będzie wyższa od temperatury powietrza wywiewanego, wówczas powietrze będzie nawiewane przez by-pass.
Uwaga!
Ogrzewanie w sezonie letnim nastąpi tylko wówczas jeżeli temperatura wewnątrz pomieszczenia spadnie poniżej 19o C (zgodnie z nastawą dla „progu temperatury wewnętrznej dla chłodzenia/grzania pasywnego latem przez wentylację” z uwzględnieniem  „Histerezy”)

„Próg temperatury wewnętrznej dla ogrzewania pasywnego zimą przez wentylację” oraz „Próg temperatury wewnętrznej dla chłodzenie pasywnego latem przez wentylację” - system na podstawie temperatury wewnętrznej decyduje czy powietrze będzie nawiewane przez wymiennik ciepła w rekuperatorze czy przez by-pass tak aby nie spowodować ich wychłodzenia lub przegrzania.

„Wymagana różnica temperatur dla wył. chłodzenia/grzania pasywnego przez wentylację” - system zgodnie z nastawą oraz w oparciu o „temperaturę powietrza wywiewanego” i „temperaturę powietrza wejścia na rekuperator” decyduje czy powietrze będzie nawiewane przez wymiennik ciepła w rekuperatorze czy przez by-pass.
 • Ogrzewanie przez wentylację/ Chłodzenie przez wentylację :
 • zaznaczenie - aktywne
 • odznaczenie  - nieaktywne
Zbiornik wody deszczowej.

Aby dostać się do menu wody deszczowej należy najechać na symbol, który przedstawia wodę deszczową lub wodę wodociągową. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: rainwater.png]

[Obrazek: schematic_5.png]

[Obrazek: menu_wod.png]

Flutter - jest to czas (zwłoka) liczona od otrzymania sygnału do właściwej reakcji systemu. 

Zbiornik wody deszczowej pracuje w trybie automatycznym, jednak można ustawić wartość  dla  „Stan w trybie manulanym” , a następnie wybrać „Tryb manualny”, wówczas system będzie pracował na podstawie nastawy dla trybu manualnego.

Menu alarmu antywłamaniowegp.

Aby dostać się do menu alarmu należy najechać na symbol, który przedstawia alarm. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: target_green.png]

[Obrazek: menu_alarmu.png]

„Wprowadzenie  kodu alarmu” - wprowadzenie kodu do zazbrojenia alarmu lub jego rozbrojenia. Funkcja przydatna w przypadku kiedy podczas nieobecności w domu chcemy kogoś wpuścić (np. ekipę remontową) a nie chcemy podawać kodu do alarmu osobom trzecim (lub dzieciom). Wówczas z pozycji komputera możemy rozbroić bądź zazbroić alarm. 

„Wprowadzenie nowego kodu alarmu” - aby wprowadzić nowy kod do zazbrojenia alarmu lub jego rozbrojenia należy wprowadzić aktualny kod alarmu w „Wprowadzenie  kodu alarmu” a następnie w „Wprowadzenie nowego kodu alarmu” wprowadzić nowy kod . 

„Powtórne wprowadzenie nowego kodu alarmu” - należy wprowadzić ten sam kod, który został  wprowadzony w „Wprowadzenie nowego kodu alarmu” . 

„Zwłoka czasowa do opuszczenia budynku po zazbrojeniu alarmu /lub do rozbrojenia alarmu” - jest to czas do faktycznego załączenia alarmu od momentu jego zazbrojenia w celu bezpiecznego opuszczenia budynku,  lub czas do wprowadzenia odpowiedniego kodu w celu rozbrojenia alarmu nie powodując  jego uruchomienia (podczas odliczania przez system pozostałego czasu do bezpiecznego opuszczenia pomieszczenia ikona zazbrojenia alarmy miga do momentu faktycznego zazbrojenia alarmu- wówczas ikona przestaje migać co oznacza, że naruszenie czujek spowoduje załączenie alarmu) .

„Zwłoka czasowa do aktywacji alarmu w trybie nocnym” - jest to czas do wprowadzenia odpowiedniego kodu w celu rozbrojenia alarmu po aktywacji którejkolwiek czujki nie będącej w trybie nocnym jeżeli ten został zazbrojony w trybie nocnym. 

Jeżeli alarm został zazbrojony w trybie nocnym i naruszona została którakolwiek czujka załączona w trybie zwykłym (patrz. Menu czujek) przez kogoś z domowników (np. otwarte okno ustawione w trybie zwykłym) wówczas jest możliwość robrojenia alarmu w czasie ustawionym dla „Zwłoka czasowa do aktywacji alarmu w trybie nocnym” aby nie spowodować uruchomienia alarmu.

alarm rozbrojony
[Obrazek: target_green.png]

alarm zazbrojony
[Obrazek: target_red.png]
  

alarm zazbrojony w trybie nocnym
[Obrazek: target_red_night.png]
  


Serwis
Temperatury
System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać  kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.
[Obrazek: menu_calib.png]
Aby dokonać kalibracji  należy wybrać  odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji. 
Dla czujnika temperatury wewnętrznej można również ustawić „Tryb” pracy czujnika na „AUTO” - system automatycznie odczytuje temperatury, bądź manualnie wybrać wartość temperatury (np. do celów testowych, bądź w przypadku uszkodzenia czujnika)
Stan - informuje :
 • czujnik działa poprawnie (wyświetlane jest zielone „OK”), 
 • czujnik uszkodzony lub inny błąd np. zapchane filtry (wyświetlany jest czerwony „BŁĄD”)
[Obrazek: kalibracja.png]
Wyjścia.
W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.

Po kliknięciu na wybrane urządzenie w danej strefie grzewczej  wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym określany jest tryb pracy danego obiegu. Sterowanie odbywa się w trybie „AUTO”  lub  „MANUAL”
 • AUTO - automatyczne sterowanie przez system 
 • MANUAL - sterowanie ręczne
Stan - informuje czy dane urządzenie pracuje, bądź nie pracuje.
[Obrazek: menu_output.png]
Sterowniki.
W tej zakładce zestawione są poszczególne sterowniki wraz z informacją jaki jest ich identyfikator oraz w jakim stanie się znajdują.
[Obrazek: menu_sterowniki.png]
Identyfikator sterownika składa się z 6 znaków (trzy litery i trzy cyfry np H5F1V5). Jeżeli nie udało zidentyfikować urządzenia wówczas wyświetlane są kreski (jak powyżej). 
Stan określa :
 • dany sterownik działa poprawnie (wyświetlane zielone „OK”)
 • problemy ze sterownikiem (wyświetlany czerwony „BŁĄD”)
Info.
[Obrazek: info.png]
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości