• 1 głosów - średnia: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Inst 03:sys. grzewczy, pompa ciepła, zb. 3-wężownice, kocioł, trzy obiegi, solar, kom
#1
Lightbulb 
Schemat obejmuje:
 • System grzewczy
 • Pompa ciepła jedno-sprężarkowa
 • Zbiornik trójwężownicowy
 • Kominek grzewczy (kocioł na paliwo stałe)
 • Piec gazowy
 • kolektor słoneczny
 • dwa obiegi podłogowe
 • jeden obieg grzejnikowy

IB - SYSTEM jest autorskim systemem firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.


Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne.

ELEMENTY PROGRAMU

[Obrazek: schemat_small.png]

[Obrazek: schemat_log_small.png]

Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:

[Obrazek: selection.png]

Po naciśnięciu powyższego symbolu pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego:

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.
Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość. Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.

Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.


ELEMENTY INSTALACJI

Schemat instalacji przedstawia następujące elementy:

Kolektor słoneczny/połać kolektorów

[Obrazek: sc_02.png]

Kominek z płaszczem wodnym

[Obrazek: kominek.png]


Zbiornik ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i centralnego ogrzewania (c.o). Wyposażony jest w trzy wężownice (górną, dolną, oraz centralną , przez którą dostarczana jest ciepła woda użytkowa).
Zbiornik pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego oraz akumulatora ciepła (bufor). W zbiorniku znajduje się woda kotłowa, która ogrzewa centralną wężownicę.
[Obrazek: kocioł.png]

Zewnętrzna pompa ciepła powietrze-woda. Jedno-sprężarkowa o łącznej mocy grzewczej 10kW .

[Obrazek: pompa_ciepła.png]


Piec gazowy z dwoma poziomami grzewczymi (c.o. i c.w.u.)

[Obrazek: piec_gazowy.png]


Menu Zapotrzebowania Na Ogrzewanie . INTEGRALL
[Obrazek: integral_new1.png]

W budynku przewidziano ogrzewanie podłogowe. Dwa niezależne obiegi grzewcze (parter i piętro). Każdy obieg sterowany według osobnych nastaw.

[Obrazek: piętro.png]


Dymki informacyjne. Symbol w dymku oznacza temperaturę:
[Obrazek: termometr_czerwony.png]
Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego.
[Obrazek: wether_colour.png]
Schemat


[Obrazek: schemat_kotłownia1.png]Schemat Instalacji Ogrzewania Podłogowego.

[Obrazek: schemat_grzejniki.png]


MENU SEZONU GRZEWCZEGO.
Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.
[Obrazek: wether_colour.png]
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.
Automatyka sugeruje się wartością „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,
Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato” automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima” to ogrzewanie jest włączone.


MENU ZBIORNIKA TRÓJWĘŻOWNICOWEGO

[Obrazek: kocioł_z_trzema_wężownicami.png]

Aby dostać się do menu zbiornika należy najechać na symbol który przedstawia zbiornik trójwężownicowy. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_zbiornika.png]

Temperatura wymagana c.w.u. - noc (Temperatura wymagana c.w.u. - dzień) - układ grzewczy (pompa ciepła, kocioł gazowy) dąży do uzyskania tej temperatury w górnej części zbiornika załączając pompę ciepła i/lub kocioł gazowy zgodnie z harmonogramem c.w.u.

Histereza dla temperatury wymaganej c.w.u. - jest to parametr nastawialny związany z temperaturą wymaganą c.w.u. Oznacza różnicę między temperaturą po osiągnięciu której źródło ciepła zostanie wyłączone a temperturą przy której źródło ciepła zostanie załączone (T2 - T 1).
Np. jeżeli histereza wynosi 4°C a temperatura wymagana T= 40°C to:
jeżeli temperatura w zbiorniku osiągnie 42°C (T2) nastąpi zatrzymanie procesu grzania,
jeżeli temperatura w zbiorniku spadnie do 38°C (T1) nastąpi ponowne uruchomienie procesu grzania.
Podsumowując histereza wynosi : 42°C - 38°C = 4°C  

Czas załączenia drugiego źródła - jest to czas, w ciągu którego pierwsze źródło ciepła (pompa ciepła) powinno zagrzać górę zbiornika do wymaganej temperatury (z uwzględnieniem histerezy). Jeżeli to nie nastąpi, wówczas po ustawionym czasie - w tym przypadku 600 s (10 min) - załączy się dodatkowo drugie źródło ciepła (piec gazowy).

Priorytet dogrzania solar - po kliknięciu na symbol wyboru pojawiają się następujące opcje do wyboru :

[Obrazek: menu_zbiornika_dogrzania_solar.png]

Priorytet dla c.w.u. - Dopóki górna część zbiornika ogrzewająca c.w.u. nie osiągnie zadanej „Temperatury optymalnej c.w.u.” dolna część zbiornika wspomagającego c.o. nie jest ładowana przez układ solarny (wyjątkiem jest przypadek gdy system stwierdzi, że nie ma możliwości załadowania zbiornika c.w.u. do zadanej „optymalnej temperatury”). Kiedy zbiornik zostanie załadowany do optymalnej temperatury, zbiorniki ładowane są wg zasady największej efektywności.

Największa efektywność - Zbiorniki górny oraz dolny mają równe priorytety. System ładuje tą część zbiornika, która zapewni największy uzysk energii (UWAGA! Nie należy mylić energii z temperaturą!)

Jeżeli „Priorytet dogrzewania solar” jest ustawiony na wartość „priorytet dla c.w.u.” i jeżeli temperatura w górnej części zbiornika jest poniżej „temperatury optymalnej c.w.u.” to system próbuje w pierwszej kolejności ładować górę zbiornika.

W przypadku gdy nie ma takiej możliwości, układ przełącza się na ładowanie dołu zbiornika na „czas ładowania zbiornika buforowego poniżej temperatury optymalnej w c.w.u.” (w tym przypadku 900 s - 15 min). Po tym czasie układ sprawdza (przez „minimalny czas postoju zaworu solar” 180 s - 3 min) czy jest możliwość ładowania górnej części zbiornika c.w.u. Jeżeli tak, to zawór przestawia się na c.w.u. i górna część zbiornika jest ładowana do momentu osiągnięcia temperatury optymalnej. W przeciwnym przypadku pompa kolektora jest wyłączana na „czas próby dogrzewania zbiornika c.w.u. poniżej temperatury optymalnej c.w.u.” (w tym przypadku 600 s - 10 min) w celu sprawdzenia czy połać kolektorów jest w stanie osiągnąć wyższą temperaturę. Jeżeli przed upływem tego czasu kolektory osiągną odpowiednią temperaturę do ładowania c.w.u. pompa jest włączana i ładuje górną część zbiornika, jeżeli nie to układ próbuje ładować dolną część zbiornika.
Aktualna temperatura żądana w dolnej części zbiornika (do celów centralnego ogrzewania) ustalana jest na podstawie najwyższej obliczonej temperatury któregoś z obiegów grzewczych, powiększoną o „Dodatek do wymaganej na c.o. z uwagi na straty” (w tym przypadku 4°C)

Włączenie „funkcji legionelli” umożliwia okresowe przegrzanie zbiornika c.w.u. w celu zlikwidowania bakterii Legionella.
Interwał [s] - określa co jaki czas następuje dogrzewanie zbiornika do ustawionej „temperatury dogrzewania.

Optymalna temperatura do namnażania się bakterii Legionella Pneumophila w laboratorium to 37°C. Przy wyższych temperaturach stopień namnażania tych mikroorganizmów zmniejsza się, a przy 46°C ustaje. Bakteria może przeżyć w wyższych temperaturach, ale czas przetrwania spada od kilku godzin przy 50°C i do kilku minut przy 60°C. Przy temperaturze 70oC bakteria jest zabijana natychmiast.

Sama pompa ciepła nie jest w stanie dogrzać zbiornika c.w.u. powyżej 55°C dlatego do celów dogrzania może okazać się niezbędne wykorzystanie drugiego źródła ciepła.

Funkcja legionelli - włączenie drugiego źródła po czasie [s] - Jeżeli pierwsze źródło ciepła nie jest w stanie ogrzać zbiornika do wymaganej „temperatury dogrzewania”, wtedy następuje „włączenie drugiego źródła” (w tym przypadku ustawiono 1200 s- 20 min).

Na obszarze roboczym, o którym mowa w dziale „elementy programu”, możemy zaobserwować załączanie się funkcji legionelli :

Funkcja legionelli jest nieaktywna - kolor czerwony[Obrazek: legionella_czerwona.png]

Funkcja legionelli jest aktywna - kolor zielony [Obrazek: legionella_zielona.png]


MENU KOLEKTORA SŁONECZNEGO
[Obrazek: sc_02.png]

Aby dostać się do menu kolektora należy najechać na symbol, który przedstawia kolektor słoneczny. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_solar.png]

Delta włączenia pompy kolektora - np. jeżeli temperatura zasilania z kolektora słonecznego jest wyższa o 8°C niż w docelowej części zbiornika, następuje włączenie pompy kolektora.

Delta wyłączenia pompy kolektora - np. jeżeli temperatura zasilania z kolektora słonecznego jest niższa o 4°C niż w docelowej części zbiornika, następuje wyłączenie pompy kolektora.

Ciepło pozyskane z kolektorów słonecznych jest kierowane do zbiornika. Jeżeli w menu zbiornika („priorytet dogrzania solar”) ustawiono priorytet dla c.w.u., to w pierwszej kolejności nastąpi próba ładowania górnej części zbiornika (c.w.u.). Kiedy zostanie osiągnięta „temperatura optymalna” lub kolektory słoneczne nie będą w stanie nagrzać górnej części zbiornika do temperatury optymalnej nastąpi próba ładowania dolnej części zbiornika (c.o.) przez dolną wężownicę.

[Obrazek: adowanie_góra_solar.png]

Pozyskana energia przez dolną wężownicę jest przeznaczona do celów centralnego ogrzewania. Jeśli kolektor ładuje dół zbiornika (c.o.), a górna część zbiornika (c.w.u.) nie została załadowana do „temperatury optymalnej c.w.u.”, to co określony odcinek czasu następuje przerwa w ładowaniu aby sprawdzić czy zaistniały warunki na ponowne ładowanie górnego zbiornika.

Parametry pogrubioną czcionką są dostępne w Menu Zbiornika.
[Obrazek: adowanie_dół_solar.png]

W układzie solarnym medium to niezamarzający płyn (glikol) odporny na niskie temperatury, który zabezpiecza przed zniszczeniem kolektora przez rozmrożenie.

Kolektory słoneczne są w stanie dostarczyć do instalacji wystarczająco dużo ciepła, tak że temperatura wody użytkowej zgromadzonej w zasobniku może przekroczyć 80°C. Ponieważ tak gorąca woda nie może popłynąć bezpośrednio do kranów ze względu na ryzyko poparzenia, a jednocześnie żeby nie rezygnować z darmowego ciepła dostarczanego przez instalację solarną, zastosowano zawór mieszający, dzięki któremu gorąca woda z zasobnika – zanim popłynie do kranu – jest mieszana z wodą zimną. Za zmieszanie ciepłej i zimnej wody w proporcjach takich, by do kranu popłynęła woda o odpowiedniej temperaturze, odpowiada termostatyczny zawór mieszający. Dzięki takiemu rozwiązaniu system ma możliwość magazynowania ciepła w zasobniku w maksymalnym stopniu – woda może być w nim podgrzewana, aż do osiągnięcia temperatury bliskiej maksymalnej, dopuszczalnej temperatury określonej przez producenta, bez obawy poparzenia korzystających z niej domowników.

Uwaga: Kolektor słoneczny przestaje ładować zbiornik w przypadku niebezpieczeństwa zniszczenia urządzeń wmontowanych w instalację.

MENU ZAPOTRZEBOWANIA NA OGRZEWANIE INTEGRALL

[Obrazek: integral_new.png]

Aby dostać się do menu zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie należy najechać na symbol, który przedstawia INTEGRAL. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_integral.png]

Posługując się oknem dialogowym mamy możliwość załączenia/wyłączenia poszczególnych poziomów grzewczych, w zależności od wartości zapotrzebowania na ciepło (INTERGAL)

Poziomy Grzewcze:


System zapewnia 2 poziomy grzewcze, stopniowo zwiększając moc grzewczą:

• poziom 1: pompa ciepła
• poziom 2: kocioł gazowy

Poziomy grzewcze załączane są na podstawie bieżącego zapotrzebowania na ciepło.
Zapotrzebowanie na ciepło jest liczone na podstawie różnicy między aktualnie żądaną temperaturą w dolnej części zbiornika a rzeczywiście panującą po czasie (całkowanie). Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło przekroczy nastawioną wartość załączany zostaje kolejny poziom grzewczy. Jeżeli spadnie to przełączany jest na poziom niższy. Jeżeli zapotrzebowanie spadnie poniżej wartości „Integral OFF poziom 1” ogrzewanie zostanie wyłączone.
Objaśnienie na przykładzie wartości domyślnych:
Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło osiągnie wartość 200 (INTEGRAL ON poziom 1), wówczas nastąpi załączenie pierwszego poziomu grzewczego (pompy ciepła). Jeśli zapotrzebowanie na ciepło nadal będzie duże i INTEGRAL nadal bedzie rósł, to w momencie kiedy osiągnie wartość 500 (INTEGRAL ON poziom 2), nastąpi załączenie drugiego poziomu grzewczeg (dodatkowo kotła gazowego). Integral maksymalnie może osiagnąć wartość 1000 (maksymalna wartość INTEGRALL).

Jeżeli system dostanie sygnał o zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło i wartość INTEGRAL zacznie spadać, to w momencie kiedy osiągnie wartość 400 (INTEGRAL OFF poziom 2), nastąpi wyłączenie drugiego źródła (kotła gazowego). Jeżeli zapotrzebowanie nadal bedzie się zmniejszać a INTEGAL nadal bedzie spadać, to w momencie osiągnięcia wartości 0 (INTEGRAL OFF poziom 1) , wyłączone zostanie również pierwsze źródło grzewcze - pompa ciepła (minimalna wartość INTEGRALL).
Aktualna temperatura żądana w dolnej części zbiornika (do celów centralnego ogrzewania) ustalana jest na podstawie najwyższej obliczonej temperatury któregoś z obiegów grzewczych, powiększona o „Dodatek do wymaganej na c.o. z uwagi na straty” (w tym przypadku 4°C - wartość ustawiana w menu zbiornika trójwężownicowego)
Pompa ciepła jest priorytetowym źródłem ciepła (poziom 1), z kolei kocioł gazowy jest drugim żródłem ciepła (poziom 2). Jednak może wystąpić sytuacja, kiedy pompa staje się nieaktywnym źródłem ciepła, wówczas kocioł gazowy przejmuje funkcje podstawowego źródła ciepła, a jego załączenie następuje dla Integral ON poziom 1 (patrz menu pompy ciepła).

MENU KOMINKA

[Obrazek: kominek.png]

Aby dostać się do menu kominka należy najechać na symbol, który przedstawia kominek. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_kominka.png]
Punkt wyłączenia pompy ciepła i pieca gazowego - Jeżeli temperatura zasilania kominka przekroczy nastawioną wartość np. 50°C uwzględniając histerezę (czyli wg nastawy domyślnej 52 °C), wówczas pompa ciepła i kocioł gazowy zostaną wyłączone. Natomiast gdy temperatura obniży się do 48°C może zostać załączony 1 i/lub 2 poziom grzewczy, w zależności od bieżącego zapotrzebowania na ciepło.

Sterowanie kominkiem i pompą obiegową jest realizowane przez niezależny sterownik.

[Obrazek: adowanie_góra_kominek.png]

MENU POMPY CIEPŁA

[Obrazek: pompa_ciepła.png]
Aby dostać się do menu pompy ciepła należy najechać na symbol, który przedstawia pompę. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_pompy_ciepła.png]

Ponieważ zastosowana pompa ciepła może pracować również w bardzo niskich i ujemnych temperaturach, a część instalacji znajduje się na zewnątrz budynku, zastosowano ochronę przed zamrożeniem, wprowadzając odpowiednie parametry pracy pompy i załączenia by-passa.

Jeżeli temperatura zewnętrzna będzie wyższa od „progu temperatury zewnętrznej dla ochrony przeciwzamrożeniowej” (w tym przypadku 6°C) to by-pass jest zawsze wyłączony;
Jeżeli temperatura zewnętrzna będzie niższa niż „próg temperatury zewnętrznej dla ochrony przeciwzamrożeniowej” (poniżej 6°C), a temperatura zasilania pompy ciepła będzie poniżej „progu temperatury minimalnej zasilania pompy ciepła” (w tym przypadku 15°C) to by-pass jest wyłączony, wówczas odbieramy ciepło ze zbiornika - zabezpieczamy przed rozmrożeniem

Warunek bezpieczeństwa: Jeżeli pojawił się alarm pompy ciepła i zewnętrzna temperatura jest poniżej „progu temperatury zewnętrznej dla ochrony przeciwzamrożeniowej” to pompa obiegowa pompy ciepła (górne źródło) jest zawsze włączona.

by-pass jest wyłączony - kolor czerwony [Obrazek: bypass_włączony.png]

by-pass jest włączony - kolor zielony [Obrazek: bypass_wyłączony.png]

pompa obiegowa pompy ciepła wyłączona - kolor czerwony[Obrazek: pompa_obiegowa_nieaktywna.png]

pompa obiegowa pompy ciepła włączona - kolor zielony [Obrazek: pompa_obiegowa_aktywna.png]

Pompa ciepła staje się nieaktywnym źródłem ciepła jeżeli zaistnieje co najmniej jeden z poniższych warunków pracy pompy, które są przedstawione na obszarze roboczym:

temperatura powrotu pompy ciepła przekroczy ustawialną wartość (tutaj 43°C)


pompa aktywna z uwagi na w/w warunek- kolor zielony[Obrazek: max_temp_powrotu.png]

pompa nieaktywna z uwagi na w/w warunek - kolor czerwony[Obrazek: max_temp_powrotu_stoi.png]

temeratura zasilania pompy ciepła przekroczy ustawialną wartość (tutaj 45°C)

pompa aktywna z uwagi na w/w warunek - kolor zielony[Obrazek: max_temp_zasilania.png]

pompa nieaktywna z uwagi na w/w warunek - kolor czerwony[Obrazek: max_temp_zasilania_stoi.png]

temperatura zewnętrzna przekroczy ustawialną temperaturę (30°C)

pompa aktywna z uwagi na w/w warunek - kolor zielony[Obrazek: max_temp_zewnętrzna.png]

pompa nieaktywna z uwagi na w/w warunek - kolor czerwony[Obrazek: max_temp_zewnętrzna_stoi.png]

temperatura zewnętrzna spadnie poniżej ustawialnej temperatury (-12°C)

pompa aktywna z uwagi na w/w warunek - kolor zielony[Obrazek: min_temp_zewnętrzna.png]

pompa nieaktywna z uwagi na w/w warunek - kolor czerwony[Obrazek: min_temp_zewnętrzna_stoi.png]

pompa zgłasza alarm

[Obrazek: pompa_zgłasza_alarm.png]
Jeżeli pompa ciepła staje się nieaktywnym źródłem ciepła wówczas pojawia się informacja

[Obrazek: pompa_ciepła_nieaktywna.png]
RESET POMPY CIEPŁA

Po naciśnięciu na symbol alarmu pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające ustawienia.

[Obrazek: menu_alarm.png]

Jeżeli alarm pompy trwa przez pewien ustawiony okres czasu (np. 1800 s - 30 min) to na zadany okres czasu (np. 60 s - 1 min) wyłączone zostanie napięcie z pompy ciepła, a następnie ponownie załączone (następuje reset pompy ciepła).
Ustawiamy maksymalną ilość restartów - włączeń i wyłączeń napięcia - (w tym przypadku 3), po których następuje załączenie alarmu krytycznego (liczba restartów pompy ciepła jest zliczana).
Jeżeli w określonym czasie (7200 s - 2 h) nie nastąpi żaden restart pompy ciepła to licznik restartów zostaje wyzerowany.


[Obrazek: alarm_krytyczny.png]
animacja ładowania dolnej części zbiornika przez pompę ciepła (kolor czerwony)
[Obrazek: adowanie_dół_zbiornika_popma.png]animacja ładowania górnej części zbiornika przez pompę ciepła (kolor czerwony)
[Obrazek: adowanie_góra_zbiornika_popma.png]

Uwaga: Alarm wizualno - akustyczny - Sygnalizator wizualno - dźwiękowy zainstalowany w wybranym przez użytkownika pomieszczeniu (najlepiej w takim, w którym najczęściej przebywa), w którym uruchamia się sygnał świetlny i dźwiękowy kiedy pompa ciepła zgłasza alarm krytyczny.

Uwaga:Pompa ciepła (praca sprężarki, kontrola alarmów itp) sterowana jest niezależnym sterownikiem.

MENU KOTŁA GAZOWEGO

[Obrazek: piec_gazowy1.png]

Aby dostać się do menu kotła gazowego należy najechać na symbol, który przedstawia kocioł gazowy. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_piec_gazowy.png]

Kocioł gazowy ładuje dolną lub górną część zbiornika trójwężownicowego w zależności od zapotrzebowania. Za ładowanie właściwej części zbiornika odpowiada system. Jeżeli nastąpi konieczność ładowania drugiej części zbiornika, wówczas nastąpi przestawienie zaworów i rozpocznie się jej ładowanie. Kocioł gazowy zostanie wyłączony i ponownie załączony, lecz z pewną zwłoką. W tym celu należy ustalić czas po jakim kocioł ponownie się załączy (zwłoka w załączeniu pieca gazowego po przestawieniu zaworów)

Kocioł gazowy działa z dwoma niezależnymi poziomami grzewczymi (dwa poziomy mocy).Wartości poziomów grzewczych (moc) ustawiane są bezpośrednio na kotle gazowym i posiadają dwa niezależne wyjścia sterujące. W zależności od zapotrzebowania system uruchamia wymagany poziom grzewczy, wówczas kocioł gazowy pracuje z odpowiednią mocą i ładuje właściwą część kotła trójwężownicowego.

[Obrazek: co_cwu.png]
animacja ładowania górnej części zbiornika (c.w.u.) przez kocioł gazowy (kolor czerwony)
[Obrazek: adowanie_góra_gazowy.png]


animacja ładowania dolnej części zbiornika (c.o.) przez kocioł gazowy (kolor czerwony)
[Obrazek: adowanie_dół_gazowy.png]


MENU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO- PARTER/PIĘTRO

[Obrazek: piętro.png]

Aby dostać się do menu ogrzewania podłogowego należy najechać na symbol, który przedstawia dane piętro. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_ogrzewanie_podłowgowe.png]

Wymagana temperatura wewnątrz - noc (dzień) - Jest to temperatura wewnętrzna pomieszczeń jaką system chce osiągnąć. Aby system wiedział kiedy i jaką temperaturę ma osiągnąć należy sporządzić tygodniowy harmonogram określając dni oraz godziny, w których temperatury wymagane na noc lub dzień mają zostać osiągnięte. Dla każdego obiegu c.o. można stworzyć odrębny harmonogram zapotrzebowania na ciepło.

Przykładowy harmonogram zapotrzebowania na ciepło dla danego obiegu c.o.

[Obrazek: harmonogram_co.png]
Aby ustawić godziny, w których ma być osiągnięta wymagana temperatura (dzienna lub nocna), należy wejść w grupę harmonogramy a następnie wybrać jeden z obiegów grzewczych . Po prawej stronie na obszarze roboczym pojawi się wykres:

na osi X - umieszczono dni tygodnia,
na osi Y - umieszczono temperaturę (dzień, noc).

Następnie należy najechać kursorem na poszczególny dzień tygodnia. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia dla wybranego dnia tygodnia.

[Obrazek: menu_zapotrzebowania_w_godzinach.png]

W każdym z czterech punktów można ustalić dokładną godzinę i temperaturę jaką system ma osiągnąć . Po rozwinięciu zakładki „wartość” mamy do wyboru noc, dzień.

Ustawiając wymagane parametry dla każdego dnia otrzymujemy tygodniowy harmonogram zapotrzebowania na ciepło dla danego obiegu.

Wymagana temperatura na zasilaniu (tryb ręczny) - jest to temperatura zasilania jaką system chce osiągnąć po przełączeniu na tryb ręczny po rozwinięciu listy Krzywa grzewcza z uwzględnieniem "histerezy na zasilaniu".

[Obrazek: zasilanie_tryb_ręczny.png]

Jeżeli na liście wyboru Krzywa grzewcza jest zaznaczona którakolwiek krzywa to zgodnie z jej parametrami system będzie dążył do uzyskania wymaganej temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego.

Z krzywej grzewczej (dostosowanej do danego budynku), aktualnie „wymaganej temperatury wewnętrznej" oraz "temperatury zewnętrznej” z harmonogramu następuje obliczenie jaką temperaturą powinien być zasilany układ podłogowy.

Użytkownik ma możliwość wyboru Krzywych grzewczych o numerach od 23 do 55.

Numer krzywej oznacza temperaturę wymaganą na zasilaniu przy temperaturze zewnętrznej 0°C i żądanej wewnętrznej 21°C (np. dla parteru ustalono krzywą grzewczą 35, a dla piętra krzywą grzewczą 38)

Po rozwinięciu listy Krzywej grzewczej mamy możliwość ustawienia żądanej krzywej grzewczej lub trybu ręcznego na piętrze i parterze:


[Obrazek: menu_krzywa_grzewcza.png]

Histereza na zasilaniu jest to parametr związany z „wymaganą temperaturą na zasilaniu” (zarówno dla trybu ręcznego jak również dla wybranej krzywej grzewczej). Oznacza to, że jeżeli system osiągnie „wymaganą temperaturę na zasilaniu” z uwzględnieniem „histerezy na zasilaniu” wówczas zawór mieszający pozostanie nieaktywny.
Rozwiązanie dla poniższych nastaw (tryb ręczny):
Wymagana temp. zasilania 35°C , histereza na zasilaniu 4°C. Uwzględniając powyższe twierdzenie, jeżeli system osiągnie temperaturę w przedziale od 33°C do 37°C, zawór mieszający staje się nieaktywny.
Analogicznie obliczenia wyglądają dla nastawy dowolnej krzywej grzewczej.

Dla osiągnięcia założonych parametrów ogrzewania podłogowego sterujemy zaworami mieszającymi poprzez wprowadzenie następujących parametrów zaworów

czas aktywności zaworu mieszającego - jest to czas przez jaki zawór przestawia się aby osiągnąć zadane parametry ogrzewania podłogowego,

czas bezczynności zaworu mieszającego - jest to czas w jakim zawór pozostaje bez ruchu po przestawieniu się, w celu sprawdzenia efektu regulacji.

[Obrazek: menu_ogrzewanie_podłowgowe.png]

Uwaga:W niniejszym rozwiązaniu pompy obiegowe układów podłogowych są sterowane osobnymi sterownikami.

WYKRES KRZYWYCH GRZEWCZYCH
[Obrazek: krzywa_grzewcza.png]

MENU OGRZEWANIA DLA GRZEJNIKÓW

Po naciśnięciu na symbol grzejniki pojawi się okno dialogowe.

[Obrazek: menu_grzejniki.png]

Wyżej przedstawione parametry temperatury są analogiczne jak dla ogrzewania podłogowego
Temperaturę wymaganą na zasilaniu (ręczny) opisano szczegółowo w menu ogrzewania podłogowego parter/piętro. Dla w/w obiegu c.o. również dobieramy krzywą grzewczą i sporządzamy tygodniowy harmonogram wymaganej temperatury wewnętrznej.

Na obszarze roboczym w schemacie instalacji ogrzewania podłogowego można zaobserwować animację włączania bądź wyłączania przez system obiegu grzejnikowego.

obieg grzejnikowy włączony - kolor zielony [Obrazek: grzejniki_zielony.png]

obieg grzejnikowy wyłączony - kolor czerwony [Obrazek: grzejniki_czerone.png]

UWAGA:Pompa obiegowa pracuje cały czas przez okres grzewczy zgodnie z ustawieniami menu sezonu grzewczego.
UWAGA:Na grzejniki dociera temperatura wprost ze zbiornika (brak zaworu mieszającego).

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową c.w.u. ustalamy na podstawie tygodniowego harmonogramu (temperatura ustawiona w menu zbiornika trójwężownicowego).

Harmonogram zapotrzebowania na c.w.u. tworzymy analogicznie jak dla zobiegów grzewczych (patrz menu ogrzewania podłogowego - parter/piętro).
[Obrazek: harmonogram_cwu_small.png]

Jeżeli temperatura zasilania c.w.u. jest poniżej wymaganej temperatury (z uwzględnieniem histerezy) to c.w.u. ogrzewana jest poziomem 1 (pompą ciepła jeżeli jest aktywna lub kotłem gazowym jeżeli pompa ciepła nie jest aktywna).

CYRKULACJA

Punkty poboru ciepłej wody są przeważnie oddalone od miejsca, w którym woda jest podgrzewana. Zatem, gdy użytkownik chce wziąć prysznic lub umyć ręce, musi po odkręceniu kranu poczekać jakiś czas, aż do kranu dopłynie ciepła woda. W tym czasie do kanalizacji zostaje spuszczone wiele litrów czystej, zimnej wody. Aby temu zapobiec zastosowano pompę cyrkulacji c.w.u.

Po najechaniu na symbol cyrkulacji wyświetlane jest okno dialogowe.[Obrazek: cyrkulacja_zielona.png]

[Obrazek: menu_cyrkulacja.png]

Rozwijając listę wyboru Tryb pracy cyrkulacji mamy do wyboru dwa tryby pracy cyrkulacji:

[Obrazek: cykle_cyrkulacji.png]

Tryb 1 - w/g temperatury powrotu:
włączenie cyrkulacji nastąpi jeżeli temperatura powrotu cyrkulacji będzie niższa niż „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji”, a wyłączenie cyrkulacji nastąpi jeżeli temperatura powrotu cyrkulacji będzie wyższa niż „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury powrotu cyrkulacji”.

Jeżeli „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” będzie wyższa od temperatury w górnej części zbiornika trójwężownicowego o „wymaganą DT do uruchomienia pompy cyrkulacyjnej (tryb1)” , wówczas nastąpi załączenie pompy cyrkulacyjnej. Natomiast jeżeli „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” będzie niższa w górnej części zbiornika trójwężownicowego o „wymaganą DT do zatrzymania pompy cyrkulacyjnej”, wówczas zawsze nastąpi zatrzymanie pompy cyrkulacyjnej.

Tryb 2 - w/g odcinków czasowych:
Jeżeli ustawiono ten tryb, pompa cyrkulacyjna pracuje przez „czas pracy pompy cyrkulacyjnej”, po czym zostaje wyłączona na „czas przerwy pompy cyrkulacyjnej”.

Uwaga:pompa cyrkulacyjna jest zawsze wyłączona podczas pracy legionelli.

Wybierając tryb 1 lub 2 tworzymy harmonogram cyrkulacji c.w.u., wyłączając ją w okresach kiedy cyrkulacja nie jest potrzebna. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty eksploatacji cyrkulacji.
[Obrazek: harmonogram_cyrkulacji_cwu_small.png]


SERWIS

Otwierając grupę serwis wyświetlane są trzy elementy: kalibracja, wyjścia i info.

[Obrazek: serwis.png]

Kalibracja temperatur. System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.

[Obrazek: kalibracja_temperatur.png]

Aby dokonać kalibracji należy wybrać odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji.

[Obrazek: kalibracja.png]

Wyjścia.
W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane przez system wraz z informacją w jakim trybie pracują oraz w jakim stanie (trybie pracy) się znajdują.

[Obrazek: wyjścia.png]

Dla każdego urządzenia można ustawić tryb jego pracy.

Po kliknieciu na wybrane urządzenie wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym określany jest tryb pracy danego urzadzenia. Sterowanie odbywa się w trybie „AUTO” lub „MANUAL
AUTO - automatyczne sterowanie urządzeniem przez system
MANUAL - sterowanie ręczne

Tryb „AUTO” oznacza, że wyjście będzie pracować zgodnie ze wszystkimi ustawionymi dotychczas parametrami powyższych urządzeń, sterowane wyłącznie przez system.

INFO

[Obrazek: info.png]
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości