• 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Inst 04:sys. grzewczy, zb. kombinowany, kocioł gaz, obieg grzejnikowy, solar, kominek
#1
Lightbulb 
Schemat obejmuje:
 • System grzewczy
 • Zbiornik kombinowany
 • Kominek grzewczy (kocioł na paliwo stałe)
 • Piec gazowy
 • kolektor słoneczny
 • jeden obieg grzejnikowy

IB - System jest autorskim systemem firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.


Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne.

ELEMENTY PROGRAMU

[Obrazek: schemat.png]

[Obrazek: schemat_log_small.png]


Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:
[Obrazek: selection.png]
Po naciśnięciu powyższego sybolu pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego:

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.
Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość. Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.

Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.


ELEMENTY INSTALACJI

Schemat instalacji przedstawia następujące elementy:

Kolektor słoneczny/połać kolektorów

[Obrazek: sc_02.png]

Kominek z płaszczem wodnym

[Obrazek: kominek.png]

Zbiornik kombinowany, (zbiornik w zbiorniku) typu TIT-2E .
W zbiorniku wewnętrznym znajduje się woda użytkowa, a w zbiorniku zewnętrznym woda kotłowa.
Zbiornik wyposażony jest w dwie wężownice, przy czym górna wężownica znajduje się wewnątrz zbiornika c.w.u..
Zbiornik pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego oraz akumulatora ciepła (bufor).
Woda kotłowa ogrzewa wewnętrzny zbiornik przez jego ścianę.

[Obrazek: combinated_tank.png]

Piec gazowy z czterema poziomami grzewczymi.

[Obrazek: piec_gazowy1.png]

Menu Zapotrzebowania Na Ogrzewanie . INTEGRAL

[Obrazek: integral_new.png]
W budynku przewidziano tylko ogrzewanie grzejnikowe.

[Obrazek: grzejnik.png]

Cyrkulacja.

[Obrazek: cyrkulacja.png]

Dymki informacyjne. Symbol w dymku oznacza temperaturę:
[Obrazek: termometr_czerwony.png]
Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego (lato,zima).

[Obrazek: lato_zima.png]Schemat

[Obrazek: schemat_zasilania_small.png]
MENU SEZONU GRZEWCZEGO.

Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.

[Obrazek: lato_zima.png]

Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.

[Obrazek: solar_selection_seazon_open.png]

Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.
Automatyka sugeruje się wartością „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,

Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato” automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima” to ogrzewanie jest włączone.

MENU ZBIORNIKA KOMBINOWANEGO
[Obrazek: combinated_tank.png]
Aby dostać się do menu zbiornika należy najechać na symbol który przedstawia zbiornik kombinowany. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_zbiornika_kombinowanego.png]

Dodatek do wymaganej na c.o. z uwagi na straty - aktualna temperatura żądana w dolnej części zbiornika (do celów centralnego ogrzewania) ustalana jest na podstawie temperatury obiegu grzewczego (grzejnikowego), powiększona o „Dodatek do wymaganej na c.o. z uwagi na straty” (w tym przypadku 4°C).

Temperatura ostrzeżenia o zbyt wysokiej temperaturze (rozpoczęcie wychładzania) - system automatycznie dokonuje pomiaru temperatury w górnej i dolnej części zbiornika buforowego oraz w zbiorniku wewnętrznym zbiornika kombinowanego. Jeżeli którakolwiek z tych trzech temperatur osiągnie wartość nastawy dla „temperatury ostrzeżenia o zbyt wysokiej temperaturze” (tutaj 80°C) z uwzględnieniem „histerezy powiązanej z ostrzeżeniami i alarmami”, wówczas nastąpi załączenie pompy obiegowej kominka, kolektora słonecznego, kotła gazowego i cyrkulacji w celu wychłodzenia zbiornika kombinowanego.

Temperatura alarmowa zbyt wysokiej temperatury (blokada ładowania) - Jeżeli którakolwiek temperatura w zbiorniku kombinowanym osiągnie wartość nastawy dla „temperatury alarmowej zbyt wysokiej temperaturze” (tutaj 92°C) z uwzględnieniem „histerezy powiązanej z ostrzeżeniami i alarmami”, wówczas nastąpi zatrzymanie ładowania zbiornika przez kolektor słoneczny oraz kominek.


MENU KOLEKTORA SŁONECZNEGO

[Obrazek: sc_02.png]
Aby dostać się do menu kolektora należy najechać na symbol, który przedstawia kolektor słoneczny. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_solar.png]

Delta włączenia pompy kolektora - np. jeżeli temperatura zasilania z kolektora słonecznego jest wyższa o 8°C niż w docelowej części zbiornika, następuje włączenie pompy kolektora.
Delta wyłączenia pompy kolektora - np. jeżeli temperatura zasilania z kolektora słonecznego jest niższa o 4°C niż w docelowej części zbiornika, następuje wyłączenie pompy kolektora.

Pozyskana energia ładowana jest przez dolną wężownicę zbiornika kombinowanego i przeznaczona jest do celów centralnego ogrzewania.
Animacja ładowania zbiornika kombinowanego (kolor czerwony), solar rozjaśnia się.
[Obrazek: adowanie_zbiornika_soalar.png]

Kolektory słoneczne są w stanie dostarczyć do instalacji wystarczająco dużo ciepła, tak że temperatura wody użytkowej zgromadzonej w zasobniku może przekroczyć 80°C. Ponieważ tak gorąca woda nie może popłynąć bezpośrednio do kranów, ze względu na ryzyko poparzenia, a jednocześnie żeby nie rezygnować z darmowego ciepła dostarczanego przez instalację solarną, zastosowano zawór mieszający, dzięki któremu gorąca woda z zasobnika – zanim popłynie do kranu – jest mieszana z wodą zimną. Za zmieszanie ciepłej i zimnej wody w proporcjach takich, by do kranu popłynęła woda o odpowiedniej temperaturze, odpowiada termostatyczny zawór mieszający. Dzięki takiemu rozwiązaniu system ma możliwość magazynowania ciepła w zasobniku w maksymalnym stopniu – woda może być w nim podgrzewana, aż do osiągnięcia temperatury bliskiej maksymalnej, dopuszczalnej temperatury określonej przez producenta, bez obawy poparzenia korzystających z niej domowników.

Uwaga: Kolektor słoneczny przestaje ładować zbiornik w przypadku niebezpieczeństwa zniszczenia urządzeń wmontowanych w instalację.

MENU ZAPOTRZEBOWANIA NA OGRZEWANIE INTEGRALL

[Obrazek: integral_new.png]
Aby dostać się do menu zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie należy najechać na symbol, który przedstawia INTEGRAL. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.
[Obrazek: menu_integral.png]

Posługując się oknem dialogowym mamy możliwość załączenia/wyłączenia poszczególnych poziomów grzewczych, w zależności od wartości zapotrzebowania na ciepło (INTERGAL)

Poziomy Grzewcze:
System zapewnia 4 poziomy grzewcze, stopniowo zwiększając wymaganą temperaturę zasilania kotła gazowego:
 • poziom 1: 35°C
 • poziom 2: 50°C
 • poziom 3: 60°C
 • poziom 4: 75°C

Poziomy grzewcze załączane są na podstawie bieżącego zapotrzebowania na ciepło.
Zapotrzebowanie na ciepło jest liczone na podstawie różnicy między aktualnie żądaną temperaturą w dolnej części zbiornika a rzeczywiście panującą po czasie (całkowanie). Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło przekroczy nastawioną wartość załączany zostaje kolejny poziom grzewczy. Jeżeli spadnie to przełączany jest na poziom niższy. Jeżeli zapotrzebowanie spadnie poniżej wartości „Integral OFF poziom 1” ogrzewanie zostanie wyłączone.
Objaśnienie na przykładzie wartości domyślnych:
Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło osiągnie wartość 100 (INTEGRAL ON poziom 1), wówczas nastąpi załączenie pierwszego poziomu grzewczego. Jeśli zapotrzebowanie na ciepło nadal będzie duże a INTEGRAL nadal bedzie rósł, to w momencie kiedy osiągnie wartość 400 (INTEGRAL ON poziom 2), nastąpi załączenie drugiego poziomu grzewczego. Z kolei osiagając wartość 700 zostanie załączony trzeci poziom grzewczy (INTEGRAL ON poziom 3) a nawet czwarty (INTEGRAL ON poziom 4) jeżeli Integral nadal będzie rósł. Integral maksymalnie może osiagnąć wartość 1300 (maksymalna wartość INTEGRAL).
Jeżeli system dostanie sygnał o zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło i wartość INTEGRAL zacznie spadać, to w momencie kiedy osiągnie wartość 900 (INTEGRAL OFF poziom 4), nastąpi wyłączenie czwartego poziomu grzewczego. Jeżeli zapotrzebowanie nadal bedzie się zmniejszać a INTEGAL nadal bedzie spadać, to w momencie osiągnięcia wartości 600 (INTEGRAL OFF poziom 3), wyłączony zostanie również trzeci poziom grzewczy. I tak do momentu, kiedy Integral osiągnie wartośc zero zostanie wyłączony pierwszy poziom grzewczy (INTEGRAL OFF poziom 1).

MENU KOMINKA

[Obrazek: kominek.png]

Aby dostać się do menu kominka należy najechać na symbol, który przedstawia kominek. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_kominka.png]


Temperatura włączenia pompy kominka (powyżej włączona) - Jeżeli temperatura zasilania kominka przekroczy nastawioną wartość np. 50°C uwzględniając histerezę (czyli wg nastawy domyślnej 52 °C), wówczas następuje włączenie pompy kominka natomiast gdy temperatura obniży się do 48°C pompa zostaje wyłączona.
Delta włączenia pompy kominka - Jeżeli temperatura na zasilaniu kominka będzie wyższa o 8°C od temperatury w górnej części zbiornika buforowego, wówczas następuje włączenie pompy kominka
.
Delta wyłączenia pompy kominka - Jeżeli temperatura na zasilaniu kominka będzie niższa o 4°C od temperatury w górnej części zbiornika buforowego, wówczas następuje wyłączenie pompy kominka.

Animacja ładowania zbiornika kominkiem (kolor czerwony, w kominku pojawia się ogień)
[Obrazek: adowanie_kominka.png]


MENU KOTŁA GAZOWEGO


Kocioł gazowy ładuje górną część zbiornika buforowego oraz zbiornik wewnętrzny w zależności od zapotrzebowania. Za ładowanie wewnętrznego zbiornika (CWU) odpowiada oddzielny sterownik.
[Obrazek: piec_gazowy1.png]
Kocioł gazowy działa z czterema niezależnymi poziomami grzewczymi (cztery poziomy mocy). Wartości poziomów grzewczych (moc) ustawiane są bezpośrednio na kotle gazowym. W zależności od zapotrzebowania system załącza odpowiedni poziom grzewczy (odpowiednio żądana temperatura na zasilaniu).


UWAGA: W kotłach kondensacyjnych zużyte spaliny są schładzane do temperatury, w której skrapla się z nich para wodna. Graniczna wartość temperatury jest nazywana punktem rosy. W praktyce wynosi ona około 54 °C . Pomimo iż kotły kondensacyjne mają duży zakres regulacji, że mogą ogrzewać wodę w instalacji nawet c.o. do 85 °C, jednak najwyższą sprawność uzyskują, gdy temperatura ta jest niższa ponieważ spaliny są schładzane przez wodę powracającą z instalacji. Stąd też wartość INTEGRAL może osiągnąć wartość -800.

animacja ładowania górnej części zbiornika zewnętrznego przez kocioł gazowy (kolor czerwony, włączony płomień w kotle gazowym).

[Obrazek: adowanie_kotła_gazowego.png]


MENU OGRZEWANIA DLA GRZEJNIKÓW
[Obrazek: grzejnik.png]

Aby dostać się do menu grzejników należy najechać na symbol, który przedstawia grzejnik. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_grzejniki.png]

Wymagana temperatura dzienna - wymagana temperatura w poszczególnych pomieszczeniach regulowana jest za pomocą interfejsu dostępowego H4F2( wyświetlacza). Można ją również ustawić w systemie rozwijając powyższą zakładkę i ustawiając nastawę dla „Wymaganej temperatury dziennej” jednakową dla wszystkich pomieszczeń.

Bez zmian - oznacza, że „ wymagana temperatura dzienna” nie będzie zmieniona po zamknięciu okna przyciskiem OK .

[Obrazek: menu_grzejniki1.png]

Nocna zmiana temperatury - oznacza, że temperatura nocna (zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło) będzie mniejsza lub większa (w zależności od nastawy) od „wymaganej temperatury dziennej” o ustawioną wartość (w tym przypadku niższa o 3°C).

Wyświetlacz - maksymalna temperatura nastawcza: - jest to najwyższa „Wymagana temperatura dzienna” jaką można ustawić na wyświetlaczu.

Wyświetlacz - minimalna temperatura nastawcza: - jest to najniższa „Wymagana temperatura dzienna” jaką można ustawić na wyświetlaczu.

Wyświetlacz - blokada zmiany temperatury: - oznacza, że na interfejsie dostępowym (wyświetlaczu) nie można dokonać żadnej zmiany temperatury.

Wymagana temperatura na zasilaniu (tryb ręczny) - jest to temperatura zasilania jaką system chce osiągnąć po przełączeniu na tryb ręczny po rozwinięciu listy Krzywa grzewcza z uwzględnieniem „histerezy załączenia pompy grzejnikowej”.

Na obszarze roboczym w schemacie ogrzewania można zaobserwować animację włączania bądź wyłączania przez system obiegu grzejnikowego.

animacja wyłączenia obiegu grzejnikowego (kolor biały), grzejnik kolor biały

[Obrazek: brak_ładowania_obiegu_grzejnikowego.png]

animacja zasilania obiegu grzejnikowego (kolor czerwony), grzejnik zmienia kolor (pulsuje)

[Obrazek: animacja_grzejniki.png]

HARMONOGRAMY


Wymagana temperatura dzienna” oraz „Nocna zmiana temperatury” - są to temperatury wewnętrzne pomieszczeń jakie system chce osiągnąć. Aby system wiedział kiedy i jaką temperaturę ma osiągnąć należy sporządzić tygodniowy harmonogram określając dni oraz godziny, w których temperatury wymagane na noc lub dzień mają zostać osiągnięte. W tym celu można stworzyć odrębny harmonogram zapotrzebowania na ciepło.

[Obrazek: harmonogram_cwu_small.png]

Aby ustawić godziny, w których ma być osiągnięta wymagana temperatura (dzienna lub nocna), należy wejść w grupę harmonogramy, następnie wybrać obieg grzejnikowy . Po prawej stronie na obszarze roboczym pojawi się wykres:
na osi X - umieszczono dni tygodnia,
na osi Y - umieszczono temperaturę (dzień, noc).

Następnie należy najechać kursorem na poszczególny dzień tygodnia. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia dla wybranego dnia tygodnia.

[Obrazek: menu_zapotrzebowania_na_ciepło_w_danych_godzinach.png]

W każdym z czterech punktów można ustalić dokładną godzinę i temperaturę jaką system ma osiągnąć . Po rozwinięciu zakładki „wartość” mamy do wyboru noc, dzień.

Ustawiając wymagane parametry dla każdego dnia otrzymujemy tygodniowy harmonogram zapotrzebowania na ciepło dla danego obiegu grzejnikowego.

[Obrazek: krzywa_grzewcza_rozwiniecie.png]

Jeżeli na liście wyboru Krzywa grzewcza jest zaznaczona którakolwiek krzywa to zgodnie z jej parametrami system będzie dążył do uzyskania wymaganej temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego.

Z krzywej grzewczej (dostosowanej do danego budynku), aktualnie „wymaganej temperatury wewnętrznej” oraz „temperatury zewnętrznej” z harmonogramu następuje obliczenie jaką temperaturą powinien być zasilany układ grzejnikowy.
Użytkownik ma możliwość wyboru Krzywych grzewczych o numerach od 23 do 55.

Numer krzywej oznacza temperaturę wymaganą na zasilaniu przy temperaturze zewnętrznej 0°C i żądanej wewnętrznej (dla tego rozwiązania wybrano krzywą grzewczą 41)


WYKRES KRZYWYCH GRZEWCZYCH

[Obrazek: krzywa_grzewcza.png]


CYRKULACJA
[Obrazek: cyrkulacja.png]

Aby dostać się do menu cyrkulacji należy najechać na symbol, który przedstawia kran. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.


Punkty poboru ciepłej wody są przeważnie oddalone od miejsca, w którym woda jest podgrzewana. Zatem, gdy użytkownik chce wziąć prysznic lub umyć ręce, musi po odkręceniu kranu poczekać jakiś czas, aż do kranu dopłynie ciepła woda. W tym czasie do kanalizacji zostaje spuszczone kilka litrów czystej, zimnej wody. Aby temu zapobiec zastosowano pompę cyrkulacji
c.w.u.

[Obrazek: menu_cyrkulacja.png]

Rozwijając listę wyboru Tryb pracy cyrkulacji mamy do wyboru dwa tryby pracy cyrkulacji:

[Obrazek: cykle_cyrkulacji.png]

Tryb 1 - w/g temperatury powrotu:
włączenie cyrkulacji nastąpi jeżeli temperatura powrotu cyrkulacji będzie niższa niż „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji”, a wyłączenie cyrkulacji nastąpi jeżeli temperatura powrotu cyrkulacji będzie wyższa niż „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury powrotu cyrkulacji”.

Jeżeli „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” będzie wyższa od temperatury w wewnętrznym zbiorniku zbiornika kombinowanego o „wymaganą DT do uruchomienia pompy cyrkulacyjnej (tryb1)”, wówczas nastąpi załączenie pompy cyrkulacyjnej. Natomiast jeżeli „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” będzie niższa od temperatury w wewnętrznym zbiorniku zbiornika kombinowanego o „wymaganą DT do zatrzymania pompy cyrkulacyjnej”, wówczas nastąpi zatrzymanie pompy cyrkulacyjnej.

Tryb 2 - w/g odcinków czasowych:
Jeżeli ustawiono ten tryb pompa cyrkulacyjna pracuje przez „czas pracy pompy cyrkulacyjnej”, po czym zostaje wyłączona na „czas przerwy pompy cyrkulacyjnej”.

Wybierając tryb 1 lub 2 tworzymy harmonogram cyrkulacji c.w.u., wyłączając ją w okresach kiedy cyrkulacja nie jest potrzebna. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty eksploatacji cyrkulacji.
[Obrazek: harmonogram_cyrkulacji_cwu_small.png]


SERWIS
Otwierając grupę serwis wyświetlane są trzy elementy: kalibracja, wyjścia i info.

[Obrazek: serwis.png]
Kalibracja temperatur. System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.

[Obrazek: kalibracja.png]

Aby dokonać kalibracji , należy wybrać odpowiedni czujnik, a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji.

[Obrazek: kalibracja1.png]

Wyjścia.
W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane przez system wraz z informacją w jakim trybie pracują oraz w jakim stanie (trybie pracy) się znajdują.

[Obrazek: wyjścia.png]

Dla każdego urządzenia można ustawić tryb jego pracy.

Po kliknieciu na wybrane urządzenie wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym określany jest tryb pracy danego urzadzenia. Sterowanie odbywa się w trybie „AUTO” lub „MANUAL
AUTO - automatyczne sterowanie urządzeniem przez system
MANUAL - sterowanie ręczne

[Obrazek: wyjścia_derwis.png]INFO

[Obrazek: info.png]
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości