• 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Inst 05: Pięć obiegów podłogowych, wentylacja mechaniczna,czerpnia - gwc
#1
Lightbulb 
System Obejmuje: pięć obiegów grzewczych podłogowych, wentylacja mechaniczna, Czerpnia - GWC.

IB - SYSTEM jest autorskim systemem firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.


Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne.

ELEMENTY PROGRAMU

[Obrazek: schemat_small.png]

[Obrazek: schemat_log_small.png]

Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:

[Obrazek: selection.png]

Po naciśnięciu powyższego symbolu pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego:

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.
Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość. Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.

Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.

ELEMENTY INSTALACJI

Dymki informacyjne. Symbol w dymku oznacza temperaturę:[Obrazek: termometry.png]


Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego (lato,zima).
[Obrazek: lato_zima.png]

Czerpnia- jedno źródło powietrza, Gruntowy wymiennik ciepła - drugie źródło powietrza

[Obrazek: czerpnia_gwc.png]


Rekuperator

[Obrazek: rekuperator.png]

Okap

[Obrazek: okap_3.png]


SCHEMAT

[Obrazek: schemat_1_small.png]


[Obrazek: schemat_2.png]

MENU SEZONU GRZEWCZEGO

Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.
[Obrazek: lato_zima.png]
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.

[Obrazek: solar_selection_seazon_open.png]

Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.
Automatyka sugeruje się wartością „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,

Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato” automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima” to ogrzewanie jest włączone.

MENU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Aby dostać się do menu ogrzewania podłogowego należy najechać na jeden z pięciu obiegów podłogowych. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_podłogi.png]


Wymagana temperatura - dzień - jest to dzienna temperatura jaką system chce osiągnąć dla danego obiegu podłogowego z uwzględnieniem „ Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdego obiegu „wymagana temperatura” może mieć inną nastawę.

Wymagana temperatura -noc - jest to temperatura nocna jaką system chce osiągnąć dla danego obiegu podłogowego z uwzględnieniem „Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdego obiegu „wymagana temperatura” może mieć inną nastawę.


Animacja zasilania obiegów podłogowych (podłoga zmienia kolor - pulsuje), brak zasilania obiegu podłogowego (kolor biały podłogi)

[Obrazek: ogrzewanie_pracuje.png]

MENU REKUPERATORA

Aby dostać się do menu rekuperatora należy najechać na symbol, który przedstawia wentylator.

[Obrazek: rekuperator.png]

Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_rekuperatora.png]

Auto - system automatycznie ustala tryb pracy rekuperatora zgodnie z harmonogramem pracy wentylacji.

Można również manualnie ustawić tryb pracy rekuperatora wybierając odpowiednio:


Bieg 1 [Obrazek: rekuperator_1.png]


Bieg 2 [Obrazek: rekuperator_2.png]


Bieg 3 [Obrazek: rekuperator_3.png]


Bądź można go całkiem wyłączyć- wył [Obrazek: rekuperator_off.png]

Temperatura wymagana dzień - jest to dzienna temperatura wewnętrzna jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem [ b]„Histerezy”[/b], zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło (Wentylacja - temperatury).

Temperatura wymagana noc - jest to wewnętrzna temperatura nocna jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło (Wentylacja - temperatury).

Różnica temperatur do przełączenia biegu - jest to różnica temperatur pomiędzy wymaganą a panującą w pomieszczeniu, na podstawie której następuje zmiana biegu wentylatora (im większa różnica tym bieg wentylatora wyższy).

przykład: jeżeli wymagana temperatura wewnętrzna w sezonie letnim wynosi np. 20 °C a panująca temperatura wewnętrzna wynosi 27 °C to różnica tych temperatur wynosi 7 °C. Z kolei „różnica temperatur do przełączenia biegu” wg nastawy wynosi 3 °C, co oznacza, że dla różnicy 7 °C wentylator będzie pracował na drugim biegu. Jeżeli po pewnym czasie chłodzenia, różnica w/w temperatur spadnie np. do 2 °C to wentylator automatycznie zmieni bieg na niższy.
Analogicznie sytuacja będzie wyglądać w sezonie zimowym z tym, że jeżeli aktualna temperatura w pomieszczeniu będzie niższa niż wymagana to system będzie chciał ogrzewać pomieszczenia.

Wniosek: Im większe zapotrzebowanie na chłód w lecie (różnica temperatur), oraz na ciepło w zimie tym bieg wentylatora wyższy.

Uwaga: W pozostałych przypadkach wentylacja działa zgodnie z harmonogramem.

Tryb ogrzewania przez wentylację - jeżeli w zimie temperatura wewnątrz jest niższa niż wymagana i "Tryb ogrzewania przez wentylacje" jest włączony (aktywny) to pomieszczenia będą ogrzewane przez wentylację zgodnie z nastawami.

Tryb chłodzenia przez wentylację - jeżeli w lecie temperatura wewnątrz jest wyższa niż wymagana i "Tryb chłodzenia przez wentylacje" jest włączony (aktywny) to pomieszczenia będą chłodzone przez wentylację zgodnie z nastawami.


MENU GWC I CZERPNI

[Obrazek: czerpnia_gwc.png]

Aby dostać się do menu GWC lub CZERPNI należy najechać na odpowiedni symbol. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_gwc.png]

Schemat wentylacyjny wyposażony jest w dwa źródła powietrza :

źródło 1 - CZERPNIA

źródło 2 - GWC

które mają za zadanie dostarczyć cieplejsze bądź zimniejsze powietrze w zależności od zapotrzebowania. W okresie letnim może być wybierane cieplejsze lub zimniejsze źródło powietrza w zależności od „Minimalnej temperatury wewnętrznej dla lata”. Jeżeli „Minimalna temperatura wewnętrzna dla lata” spadnie poniżej nastawy (tutaj 18 °C) z uwzględnieniem „Histerezy dla w/w” wybierane jest cieplejsze źródło powietrza, jeżeli jest powyżej chłodniejsze źródło ciepła. Ma to na celu zapewnienie chłodnego powietrza w sezonie letnim, jednocześnie nie powodując nadmiernego wychłodzenia.

Czas przedmuchu Czerpni” i „Czas przedmuchu GWC” - jest to czas służący do sprawdzenia temperatury jaką może dostarczyć odpowiednie źródło.

Czas przedmuchu Czerpni” ustawiono na 0 sekund (bieżący pomiar bez zwłoki).

Pomiar temperatur odbywa się co pewien czas i jest to „Przerwa między kolejnymi przedmuchami” (nastawa 3600[s]).

W momencie gdy na zewnątrz temperatura okaże się wyższa niż temperatura powietrza z GWC regulator przestawi urządzenia tak aby powietrze było czerpane z czerpni zewnętrznej (dzieje się to natychmiast, ponieważ czas przedmuchu czerpni jest ustawiony na 0 sekund ale z uwzględnieniem delty).

Jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej ostatnio zapamiętanej temperatury jaka była na GWC lub z odpowiedniego algorytmu regulator „podejrzewa”, że temperatura powietrza pochodzącego z GWC będzie wyższa niż temperatura zewnętrzna lub minęło 60 minut (przerwa między kolejnymi przedmuchami) od ostatniego przełączenia przepustnic następuje załączenie GWC na 180 sekundowy okres testowy (czas przedmuchu GWC), po zakończeniu przedmuchu regulator decyduje, skąd dalej czerpać powietrze.

W okresie grzewczym zawsze wybierane jest cieplejsze źródło powietrza.


Przykładowy schemat działania GWC żwirowego.

[Obrazek: gwc_żwirowe.png]

Przykładowy schemat działania GWC glikolowego.

[Obrazek: gwc_glikolowe.png]


System rozpoczął sprawdzanie temperatury dla GWC i CZERPNI w celu wyboru właściwego źródła powietrza. Pojawia się napis TEST.


[Obrazek: test.png]

Aby nastąpiło przełączenie między źródłami powietrza to różnica pomiędzy odczytanymi temperaturami musi wynosić wartość nastawy dla „Delty przełączenia między źródłami” (w tym przypadku 2 °C).

GWC czerwone - nie jest źródłem powietrza [Obrazek: gwc_czerwone.png]

GWC zielone - jest źródłem powietrza [Obrazek: gwc_zielone.png]

CZERPNIA czerwona - nie jest źródłem powietrza [Obrazek: czerpnia_czerwona.png]

CZERPNIA zielona - jest źródłem powietrza [Obrazek: czerpnia_zielona.png]

Animacja pracy rekuperatora sezon zimowy - źródło powietrza GWC

grzanie - kolor przepływu powietrza na czerwono, termometr czerwony

[Obrazek: zima_gwc_ładowanie.png]

Animacja pracy rekuperatora sezon zimowy - źródło powietrza CZERPNIA

grzanie - kolor przepływu powietrza na czerwono, termometr czerwony

[Obrazek: zima_czerpnia_ładowanie.png]


Animacja pracy rekuperatora sezon letni- źródło powietrza GWC

chłodzenie - kolor przepływu powietrza na niebiesko, termometr niebieski

[Obrazek: lato_gwc_ładowanie.png]


Animacja pracy rekuperatora sezon letni- źródło powietrza CZERPNIA

chłodzenie - kolor przepływu powietrza na niebiesko, termometr niebieski

[Obrazek: lato_czerpnia_ładowanie.png]

MENU OKAPU

[Obrazek: okap_3.png]

Aby dostać się do menu okapu należy najechać na odpowiedni symbol. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_okap.png]

Wentylator pracuje z godnie z harmonogramem dla „Wentylacja - prędkości”.

Jeżeli jednak chcemy chwilowo zmienić pracę wentylatora, wówczas ustawiamy bieg 3 w „Tryb pracy wentylatora” i za pomocą przycisku znajdującego się na okapie włączamy ustawiony bieg na „Czas pracy wentylatora po manualnej zmianie prędkości [s]” (w tym przypadku na 60 s. - 1 min.). Takie rozwiązanie jest praktyczne np. podczas gotowania kiedy chcemy szybko przewietrzyć mieszkanie. Po tym czasie wentylator pracuje nadal zgodnie z harmonogramem.

W w/w rozwiązaniu przycisk znajduje się na okapie kuchennym, ale można również zamontować go np. w łazience. Kiedy chcemy wziąć prysznic i nie chcemy żeby system wyciągał nam ciepłe powietrze możemy ustawić „Czas pracy wentylatora po manualnej zmianie prędkości [s]” np. na 10 min a „Tryb pracy wentylatora” - wył., wówczas po włączeniu przycisku wentylator zostanie wyłączony na czas kąpieli. Po 10 minutach znów będzie pracował zgodnie z harmonogramem.

Animacja braku chłodzenia przez wentylację z uwagi na fakt, że aktualna temperatura wewnętrzna jest taka sama jak temperatura wymagana (sezon letni).

[Obrazek: brak_chlodzenia.png]

Animacja chłodzenia przez wentylację aktualna temperatura wewnętrzna jest wyższa niż wymagana temperatura (różnica 3 °C - załączony bieg 1).

[Obrazek: chlodzenie.png]

Animacja chłodzenia przez wentylację aktualna temperatura wewnętrzna jest wyższa niż wymagana temperatura (różnica 3 °C ), włączone chwilowe przewietrzenie (bieg okapu ustawiono na bieg 3). Okap pobiera powietrze zużyte oraz wyświetlany jest pozostały czas do końca przewietrzenia.

[Obrazek: chlodzenie_okap.png]HARMONOGRAMY

Przykładowy harmonogram zapotrzebowania na ciepło dla danego obiegu c.o.

[Obrazek: harmonogram_co.png]

Aby ustawić godziny, w których ma być osiągnięta wymagana temperatura (dzienna lub nocna), należy wejść w grupę harmonogramy a następnie wybrać jeden z obiegów grzewczych . Po prawej stronie na obszarze roboczym pojawi się wykres:

na osi X - umieszczono dni tygodnia,

na osi Y - umieszczono temperaturę (dzień, noc).

Następnie należy najechać kursorem na poszczególny dzień tygodnia. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia dla wybranego dnia tygodnia.

[Obrazek: menu_harmonogramy.png]

W każdym z czterech punktów można ustalić dokładną godzinę i temperaturę jaką system ma osiągnąć . Po rozwinięciu zakładki „wartość” mamy do wyboru noc, dzień.

Ustawiając wymagane parametry dla każdego dnia otrzymujemy tygodniowy harmonogram zapotrzebowania na ciepło dla danego obiegu.

Analogicznie można ustawić harmonogram dla wentylacji, włączając lub wyłączając ją w odpowiednich godzinach, jak również ustawiając bieg pracy rekuperatora.

[Obrazek: harmonogram_wentylacja_small.png]

[Obrazek: menu_harmonogram_wentylacja.png]


SERWIS

Otwierając grupę serwis wyświetlane są trzy elementy: kalibracja, wyjścia i info.

[Obrazek: serwis.png]

Kalibracja temperatur.
System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.


[Obrazek: kalibracja_temperatur.png]

Aby dokonać kalibracji , należy wybrać odpowiedni czujnik, a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji.

[Obrazek: kalibracja1.png]

STAN czujnika - wskazuje poprawność jego działania. Jeżeli czujnik działa prawidłowo pojawia sie zielony napis „OK”, jeżeli nie wówczas pojawia się czerwony napis „BŁĄD”.

TRYB - określa w jaki sposób dokonywany jest odczyt temperatur. Jeżeli automatycznie przez system (odczyt ze sterownika), wówczas wyświetlany jest tryb „AUTO”, jeżeli temperatura ustawiona została ręcznie wówczas wyświetlany jest tryb „MANUAL”.
Tryb „MANUAL” - (ręczne ustawienie temperatury) można zastosować w przypadku awarii czujnika lub w przypadku kiedy chcemy zasymulować pracę któregokolwiek czujnika temperatury w celu sprawdzenia poprawności działania systemu.

Wyjścia.
W tej zakładce zestawione są poszczególne obwody podłogowe sterowane przez system wraz z informacją w jakim trybie pracują oraz w jakim stanie się znajdują.

[Obrazek: wyjścia_serwis.png]


Po kliknięciu na wybrane urządzenie wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym określany jest tryb pracy danego urządzenia. Sterowanie odbywa się w trybie „AUTO” lub „MANUAL
AUTO - automatyczne sterowanie urządzeniem przez system
MANUAL - sterowanie ręczne

[Obrazek: wyjścia_derwis.png]

Dla każdego obiegu podłogowego można ustawić tryb jego pracy.


INFO


[Obrazek: info.png]
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości