• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Inst 06: Hala: nagrzewnice powietrza z by-passem, promienniki cieplne
#1
Lightbulb 
System Obejmuje: Hala: nagrzewnice powietrzne, promienniki cieplne.

IB - Control jest to autorski system firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.
Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.

Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne.

ELEMENTY PROGRAMU

[Obrazek: schemat.png]

[Obrazek: schemat_log_small.png]

Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:

[Obrazek: selection.png]

Po naciśnięciu powyższego symbolu pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego:

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.
Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość. Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.

Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.


ELEMENTY INSTALACJI

Dymki informacyjne. Symbol w dymku oznacza temperaturę:[Obrazek: termometry.png]


Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego (lato,zima).
[Obrazek: lato_zima.png]

Pompa obiegowa c.o.

[Obrazek: pompa_ciepła.png]

Nagrzewnica powietrzna z by -passem.

[Obrazek: nagrz_cieple_off.png]

Promiennik ciepła.

[Obrazek: promie_off.png]

SCHEMAT

[Obrazek: schemat_1.png]

MENU SEZONU GRZEWCZEGO

Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.
[Obrazek: lato_zima.png]
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.

[Obrazek: solar_selection_seazon_open.png]

Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.
Automatyka sugeruje się wartością „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,

Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato” automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima” to ogrzewanie jest włączone.

Alarm systemowy

[Obrazek: wykrzyknik.png]

Jeżeli na schemacie pojawi się migający symbol wykrzyknika oznaczający „alarm systemowy”, oznacza błąd któregoś ze sterowników (zakładka serwis - sterowniki)

MENU NAGRZEWNIC POWIETRZNYCH

Aby dostać się do menu nagrzewnicy ciepła należy najechać na symbol, który przedstawia nagrzewnicę w danej strefie . Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: nagrz_cieple_off.png]

Ponieważ rozróżniamy dwa typy nagrzewnic:
- z przepustnicą (możliwość poboru powietrza z zewnątrz lub z wewnątrz),
- bez przepustnicy
to w zależności, na którą klikniemy wyświetlone zostanie inne okno dialogowe ”Ustaw wartość”

Okno dialogowe nagrzewnicy z przepustnicą

[Obrazek: menu_przepustnicy.png]

Temperatura żądana - dzień - jest to dzienna temperatura jaką system chce osiągnąć dla danej strefy grzewczej z uwzględnieniem „ Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdej strefy „temperatura żądana - dzień” może mieć inną nastawę.

Temperatura żądana -noc - jest to temperatura nocna jaką system chce osiągnąć dla danej strefy grzewczej z uwzględnieniem „Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdej strefy „temperatura żądana - noc” może mieć inną nastawę.

Min. temperatura zew. dla otwarcia przepustnicy - lato - jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej nastawy (tutaj 15°C) z uwzględnieniem „Histerezy”, wówczas przepustnica nie zostanie otwarta, aby nie powodować nadmiernego wychładzania pomieszczeń (dotyczy tylko okresu letniego).

Max. temperatura zew. dla zamknięcia przepustnicy - lato - jeżeli temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej nastawy (tutaj 25°C) z uwzględnieniem „Histerezy”,wówczas przepustnica zostanie zamknięta, aby do pomieszczeń nie dostawało się zbyt gorące powietrze (dotyczy tylko okresu letniego).

Delta otwarcia przepustnicy - zima - jeżeli temperatura zewnętrzna będzie wyższa od temperatury wewnętrznej o ustawioną wartość ( tutaj 6°C), wówczas przepustnica zostanie otwarta, aby wdmuchiwać cieplejsze powietrze z zewnątrz (dotyczy tylko okresu zimowe go).

Delta zamknięcia przepustnicy - zima - jeżeli temperatura zewnętrzna będzie niższa od temperatury wewnętrznej o ustawioną wartość ( tutaj 3°C), wówczas przepustnica zostanie zamknięta, aby ogrzewać jedynie wewnętrzne powietrze [recyrkulacja powietrza wewnętrznego] (dotyczy tylko okresu zimowego).

Okno dialogowe nagrzewnicy bez przepustnicy

[Obrazek: menu_nagrz_bez_przep.png]

Temperatura żądana - dzień - jest to dzienna temperatura jaką system chce osiągnąć dla danej strefy grzewczej z uwzględnieniem „ Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdej strefy „temperatura żądana” może mieć inną nastawę.

Temperatura żądana - noc - jest to temperatura nocna jaką system chce osiągnąć dla danej strefy grzewczej z uwzględnieniem „Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdej strefy „temperatura żądana” może mieć inną nastawę.

Praca nagrzewnic w zależności od zapotrzebowania:

Animacja pracy nagrzewnicy - ogrzewanie powietrza - kolor animacji w odcieniach czerwieni, przepustnica powietrza zewnętrznego zamknięta, wentylator pracuje (recyrkulacja powietrza wewnętrznego).
[Obrazek: nagrz_cieple_3.png]

Animacja pracy nagrzewnicy - chłodzenie powietrza - kolor animacji w odcieniach niebieskiego, przepustnica powietrza zewnętrznego otwarta, wentylator pracuje (wentylacja - nawiew powietrza zewnętrznego).
[Obrazek: nagrz_zimne_3.png]

Nagrzewnica nie pracuje - brak animacji, nawiewy powietrza zamknięte.
[Obrazek: nagrzewnica_off.png]

Uwaga: Latem gdy przepustnica powietrza jest otwarta to wentylator zawsze jest włączony (dotyczy nagrzewnic z przepustnicami).

MENU PROMIENNIKÓW CIEPLNYCH

[Obrazek: promie_off.png]

Aby dostać się do menu promienników podczerwieni należy najechać na symbol, który przedstawia promiennik. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_promiennika.png]

Temperatura żądana - dzień - jest to dzienna temperatura jaką system chce osiągnąć dla danej strefy grzewczej z uwzględnieniem „ Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdej strefy „temperatura żądana” może mieć inną nastawę.

Temperatura żądana - noc - jest to temperatura nocna jaką system chce osiągnąć dla danej strefy grzewczej z uwzględnieniem „Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdej strefy „temperatura żądana” może mieć inną nastawę.

Delta załączenia poziomu drugiego - DT - Jeżeli różnica miedzy aktualną temperaturą powietrza dla danej strefy a „żądaną temperaturą” wynosi co najmniej wartość nastawy (w tym przypadku 4°C), nastąpi załączenie drugiego poziomu grzewczego promiennika.

Promienniki podczerwieni działają z dwoma poziomami grzewczymi:

Animacja pracy promiennika poziom 1 - lewa część promiennika pracuje, kolor animacji czerwony.

[Obrazek: promie_1_3.png]

Animacja pracy promiennika poziom 2 - pracuje cały promiennik, kolor animacji w odcieniach czerwieni.

[Obrazek: promie_2_3.png]

Promiennik podczerwieni nie pracuje - brak animacji.

[Obrazek: promie_off.png]

Uwaga : Promienniki pracują tylko wtedy kiedy pompa c.o. i nagrzewnice powietrzne są nieaktywne (nie potrzeba ogrzewać żadnej strefy, pompa c.o. jest wyłączona lub zewnętrzny sygnał blokujący ogrzewanie c.o.). Dzieje się tak po zakończeniu czasu pracy ze względów ekonomicznych zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Jednak okresowo może wystąpić zmianowy czas pracy, wówczas załączają się promienniki ciepła w strefie pracy ludzi, aby utrzymać wymaganą temperaturę powietrza nie powodując włączenia ogrzewania całej hali.
Uwaga : Podczas pracy nagrzewnic promienniki nie pracują.

HARMONOGRAMY
Dla każdej strefy pracy urządzeń można ustalić oddzielny harmonogram zapotrzebowania na ciepło .

[Obrazek: harmonogram.png]

Aby ustawić godziny, w których ma być osiągnięta wymagana temperatura (dzienna lub nocna), należy wejść w grupę harmonogramy a następnie wybrać jedną ze stref. Po prawej stronie na obszarze roboczym pojawi się wykres:
- na osi X - umieszczono dni tygodnia,
- na osi Y - umieszczono temperaturę (dzień, noc).
Następnie należy najechać kursorem na poszczególny dzień tygodnia. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia dla wybranego dnia tygodnia.

[Obrazek: menu_harmonogramy.png]

W każdym z dwóch punktów można ustalić dokładną godzinę i temperaturę jaką system ma osiągnąć . Po rozwinięciu zakładki „wartość” mamy do wyboru noc, dzień.

Ustawiając wymagane parametry dla każdego dnia otrzymujemy tygodniowy harmonogram zapotrzebowania na ciepło dla danej strefy.

Rozwijając zakładkę „tryb” mamy do wyboru:
- automatyczny - oznacza, że system pracuje zgodnie z nastawami dla „temperatury żądanej - dzień” i „temperatury żądanej - noc” z uwzględnieniem „histerezy”.
- półautomatyczny - oznacza, że można dla wybranego okresu czasowego dokonać zmiany nastawy, jednak wróci ona do automatycznego ustawienia jeżeli rozpocznie się pierwsza minuta kolejnego okresu czasowego. Funkcja przydatna wówczas jeżeli w danym tygodniu pracującym wypada dzień wolny od pracy (np. święto) i nie ma potrzeby w tym dniu ogrzewać całego budynku. Można wówczas ustawić „nastawę dla trybu półautomatycznego/ ręcznego”, określając wymaganą temperaturę dla tej nastawy.
- ręczny - oznacza , że dla wybranego okresu czasowego można dokonać zmiany nastawy, jednak wróci ona do automatycznego ustawienia tylko po przestawieniu ręcznym ( nastawa jest stała). Dla tego trybu również można ustawić wymaganą temperaturę.

Przykład ustawienia trybu półautomatycznego dla dnia - środa, w punkcie 1 czyli w godzinach od 5:30 do 14:00, temperatura 11OC.

[Obrazek: przykład_harmonogramy.png]

Animacja ustawienia trybu półautomatycznego w danym okresie czasowym (zacieniony okres czasowy , pojawia się aktualnie wymagana temperatura).

[Obrazek: harmonogram_dla_przykładu.png]

Można również dokonać zmian dla poszczególnej jednej strefy, określając tryb i dzień, w którym chcemy dokonać zmian (można wybrać również cały tydzień), klikając na zakładkę „Wakacje dla tej strefy”, która znajduje się na obszarze roboczym harmonogramów.
[Obrazek: wakacje_dla_stref.png]

Po kliknięciu na pierwszą opcję „ Wakacje dla tej strefy”, wyświetlane jest okno „Ustaw wartość”, gdzie można dokonać zmian w nastawach tylko dla jednej strefy wybierając odpowiednio jeden dzień lub wszystkie dni.

[Obrazek: menu_wakacje_strefa.png]

Po kliknięciu na drugą opcję „ Wakacje dla wszystkich stref”, wyświetlane jest analogiczne okno „Ustaw wartość”, gdzie można dokonać zmian w nastawach dla wszystkich stref (rozwiązanie praktyczne dla firm, w których przewidziano postój przez dłuższy okres czasu).

[Obrazek: harmonogram_wakacje.png]

SERWIS

Otwierając grupę serwis wyświetlane jest pięć elementów: temperatury, wyjścia, wyjścia cyfrowe, sterowniki i info.

[Obrazek: serwis.png]

Temperatury.
System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.

[Obrazek: kalibracja_temperatur.png]

Aby dokonać kalibracji należy wybrać odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji.
Można również ustawić „Tryb” pracy czujnika na „AUTO” - system automatycznie odczytuje temperatury, bądź manualnie wybrać wartość temperatury (np. do celów testowych, bądź w przypadku uszkodzenia czujnika)
Stan - informuje :
- czujnik działa poprawnie (wyświetlane jest zielone „OK”),
- czujnik uszkodzony lub inny błąd (wyświetlany jest czerwony „BŁĄD”)

[Obrazek: kalibracja_temperatur1.png]

Wyjścia.
W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.

[Obrazek: wyjscia.png]

Po kliknięciu na wybrane urządzenie w danej strefie grzewczej wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym określany jest tryb pracy danego obiegu. Sterowanie odbywa sie w trybie „AUTO” lub „MANUAL
- AUTO - automatyczne sterowanie przez system
- MANUAL - sterowanie ręczne
Stan - informuje czy dane urządzenie pracuje „” , bądź nie pracuje „WYŁ”.

[Obrazek: wyjścia_serwis_1.png]

Wyjścia cyfrowe.
W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane cyfrowo przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.

[Obrazek: wyjscia_cyfrowe.png]

Po kliknięciu na „zewnętrzną blokadę c.o.” wyświetli się okno dialogowe „Ustaw wartość” , w którym wybieramy stan aktywności :
- „zwarte”,
- „rozwarte

oraz tryb :
- „AUTO
- "MANUAL WŁ
- „MANUAL - WYŁ

[Obrazek: menu_cyfrowe.png]

Sterowniki.
W tej zakładce zestawione są poszczególne sterowniki wraz z informacją jaki jest ich identyfikator oraz w jakim stanie się znajdują.

[Obrazek: sterowniki.png]

Identyfikator sterownika składa się z 6 znaków (trzy litery i trzy cyfry np H5F5V1). Jeżeli nie udało zidentyfikować urządzenia wówczas wyświetlane są kreski (jak powyżej).

Stan określa :

dany sterownik działa poprawnie (wyświetlane zielone „OK”)
problemy ze sterownikiem (wyświetlany czerwony „BŁĄD”)

INFO
[Obrazek: info.png]
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości