• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Inst 08:układ grzewczy z czujnikiem otwarcia okien dla pokoi hotelowych.
#1
Lightbulb 
IB - Control jest autorskim systemem firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.


Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne.

ELEMENTY PROGRAMU
[Obrazek: schemat.png]

[Obrazek: schemat_log.png]

Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:

[Obrazek: selection.png]

Po naciśnięciu powyższego symbolu pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego:

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.
Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość. Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.

Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.


ELEMENTY INSTALACJI

Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego (lato,zima).
[Obrazek: lato_zima.png]

Menu dla pokoi.

[Obrazek: menu_pokoi.png]

Okno w pomieszczeniu otwarte.

[Obrazek: windowopen.png]

Okno w pomieszczeniu zamknięte.

[Obrazek: windowclose.png]

Temperatura wewnętrzna.

[Obrazek: tempIn.png]

Zawór otwarty

[Obrazek: valveopen.png]

Zawór zamknięty

[Obrazek: valveclose.png]

SCHEMAT


[Obrazek: schemat1.png]

MENU SEZONU GRZEWCZEGO

Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.
[Obrazek: lato_zima.png]
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.

[Obrazek: solar_selection_seazon_open.png]

Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.
Automatyka sugeruje się wartością „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,

Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato” automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima” to ogrzewanie jest włączone.

MENU DLA POKOI

Aby dostać się do menu pomieszczeń należy najechać na symbol, który przedstawia menu dla pokoi.

[Obrazek: menu_pokoi.png]

Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_dla_pokoi.png]

Wymagana temperatura - dzień - jest to dzienna temperatura jaką system chce osiągnąć dla danego pomieszczenia z uwzględnieniem „ Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdego pomieszczenia „wymagana temperatura” może mieć inną nastawę.

Wymagana temperatura - noc - jest to temperatura nocna jaką system chce osiągnąć dla danego pomieszczenia z uwzględnieniem „Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdego pomieszczenia „wymagana temperatura” może mieć inną nastawę.

Minimalna temperatura - podczas dłuższego otwarcia okna w pomieszczeniu zawór zostaje automatycznie wyłączony i ogrzewanie przestaje pracować, co powoduje że pomieszczenie zostaje wychładzane. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do”minimalnej temperatury” z uwzględnieniem „Histerezy” to pomimo otwartego okna zawór zostaje otwarty i ogrzewanie zaczyna pracować (w celu zabezpieczenia instalacji przed zamrożeniem). Każdy pokój może mieć inną nastawę temperatury minimalnej.

Histereza dla w/w - jest to parametr nastawialny związany z temperaturą powietrza w pomieszczeniu. Oznacza różnicę między temperaturą po osiągnięciu której źródło ciepła zostanie wyłączone a temperaturą przy której źródło ciepła zostanie załączone (T2 - T 1).
Np. jeżeli histereza wynosi 2°C a temperatura wymagana T= 21°C to:
jeżeli temperatura powietrza w pomieszczeniu osiągnie 22°C (T2) nastąpi zatrzymanie procesu grzania,
jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20°C (T1) nastąpi ponowne uruchomienie procesu grzania.
Podsumowując histereza wynosi : 22°C - 20°C = 2°C  

Okno otwarte - zawór zamknięty pomieszczenie nie jest ogrzewane.

[Obrazek: zawór_zamkniety_okno_otwarte.png]

Okno zamknięte - zawór otwarty pomieszczenie jest ogrzewane.

[Obrazek: zawór_otwarty_okno_zamknięte.png]


Okno otwarte - zawór otwarty pomieszczenie jest ogrzewane ze względu na temp. minimalną.


[Obrazek: zawór_otwarty_okno_otwarte.png]

HARMONOGRAMY

Dla każdego pomieszczenia można ustalić oddzielny harmonogram zapotrzebowania na ciepło .

[Obrazek: harmonogram_co.png]

Aby ustawić godziny, w których ma być osiągnięta wymagana temperatura (dzienna lub nocna), należy wejść w grupę harmonogramy a następnie wybrać jedną ze stref. Po prawej stronie na obszarze roboczym pojawi się wykres:

- na osi X - umieszczono dni tygodnia,

- na osi Y - umieszczono temperaturę (dzień, noc).

Następnie należy najechać kursorem na poszczególny dzień tygodnia. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia dla wybranego dnia tygodnia.

[Obrazek: menu_harmonogramy.png]

W każdym z czterech punktów można ustalić dokładną godzinę i temperaturę jaką system ma osiągnąć . Po rozwinięciu zakładki „wartość” mamy do wyboru noc, dzień.

Ustawiając wymagane parametry dla każdego dnia otrzymujemy tygodniowy harmonogram zapotrzebowania na ciepło dla danego pomieszczenia.

SERWIS

Otwierając grupę serwis wyświetlane są cztery elementów: temperatury, wyjścia, wejścia cyfrowe i info.

[Obrazek: serwis.png]

Temperatury.
System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.

[Obrazek: temperatury.png]

Aby dokonać kalibracji należy wybrać odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji.

Można również ustawić „Tryb” pracy czujnika na „AUTO” - system automatycznie odczytuje temperatury, bądź manualnie wybrać wartość temperatury (np. do celów testowych, bądź w przypadku uszkodzenia czujnika)

Stan - informuje :
- czujnik działa poprawnie (wyświetlane jest zielone „OK”),
- czujnik uszkodzony lub inny błąd (wyświetlany jest czerwony „BŁĄD”)

[Obrazek: kalibracja_temperatur1.png]

Wyjścia.
W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.

[Obrazek: wyjscia.png]

Po kliknięciu na wybrane urządzenie w danej strefie grzewczej wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym określany jest tryb pracy danego obiegu. Sterowanie odbywa się w trybie „AUTO” lub „MANUAL
AUTO - automatyczne sterowanie przez system
MANUAL - sterowanie ręczne
Stan - informuje czy dane urządzenie pracuje „” , bądź nie pracuje „WYŁ”.

[Obrazek: wyjścia_serwis_1.png]

Wejścia cyfrowe.
W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane cyfrowo przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.

[Obrazek: wyjscia_cyfrowe.png]

Po kliknięciu na „Okno pokój...” wyświetli się okno dialogowe „Ustaw wartość”

[Obrazek: menu_wyscia_cyfrowe.png]

w którym wybieramy stan aktywności :
- „zwarte”,
- „rozwarte

Wybór stanu aktywności zależy od zastosowanego czujnika otwarcia okna. Jeżeli zastosowano kontrakton (czujnik otwarcia okna), wówczas po otwarciu okna daje sygnał „ rozwarte” a po jego zamknięciu „zwarte”.


tryb :
- „AUTO
- ”MANUAL - OTWARTE
- „MANUAL - ZAMKNIĘTE

oraz
Flutter w [s] - jest to czas (zwłoka) liczony od otwarcia okna, po którym jeżeli okno nadal będzie otwarte system automatycznie zamknie zawór i ogrzewanie przestanie pracować. Rozwiązanie praktyczne w przypadku jeżeli ktoś otwiera okno tylko na chwilę, wówczas nie spowoduje to żadnych zmian w ogrzewaniu ponieważ system nie dostanie sygnału o otwarciu okna.INFO

[Obrazek: info.png]
  Odpowiedz
#2
Witam,

Proszę o informację.
Klient zakupując przykładowy zestaw Inst 08:układ grzewczy z czujnikiem otwarcia okien dla pokoi hotelowych.
Zakupuje:
- układ grzewczy
- czujniki otwarcia okien
Co rozumie się pod pojęciem układ grzewczy, czy jest to dedykowany sterownik + oprogramowanie, czy jest to samo przedstawione dedykowane oprogramowanie?
Czy w skład tego zestawu wchodzi dostęp do aplikacji klienckiej czy jest to aplikacja serwera + klient Huh
Czy dostęp do serwera jest roczny/ płatny darmowy?
Czy ten zestaw obejmuje sterowniki indywidualne dla pokoi np IB-TRON 3100?
Czy do poprawnej pracy wymagane jest łącze internetowe non-stop?
Jak rozumiem aplikacja serwera i wszystkie ustawienia przechowywane są na serwerze zdalnym, co w wypadku awarii łącza internetowego u klienta, czy przechowywane są ustawienia u klienta czy tylko na serwerze, jak wtedy pracuje system?
Pod jakim adresem można sprawdzić jak funkcjonuje opisana aplikacja?

Za wszelkie informacje z góry dziękuję
  Odpowiedz
#3
Jesteśmy w stanie zaoferować:

1. Kompletny montaż całego systemu grzewczego opartego o tego typu rozwiązanie, uwzględniający kompleksową usługę (instalacja, kotłownia, system sterowania itp) - oferta przeznaczona dla klienta końcowego
2. Dostawę komponentów i materiałów niezbędnych do wykonania kompleksowej instalacji (materiały instalacyjne, kompletna kotłownia, system sterowania) - oferta dla firmy monterskiej lub klienta końcowego zlecającego wykonanie systemu zewnętrznej firmie
3. Dostawę systemu sterującego (układ sterowania + elementy wykonawcze) do samodzielnego montażu

W każdym przypadku oferujemy pełne wsparcie techniczne przy budowie, rozruchu i obsłudze systemu.

Przykładowa oferta zgodna z punktem 3, jest dostępna u nas w sklepie internetowym:

http://insbud.org/PL/produkt-16075360584...okoi).html

Oferta może być przygotowana indywidualnie w zależności od konkretnej inwestycji (np. ilość pokoi, dodatkowa funkcjonalność).

W skład układu sterowania wchodzi:

- główna jednostka logiczna z aplikacją serwerową - montaż na szynę DIN
- sterowniki dokonujące pomiaru temperatury pokojowej, odczytujący stan okna oraz operujący na urządzeniu wykonawczym (np. na zaworze z siłownikiem). Ilość sterowników zależy od ilości obsługiwanych pokoi i dodatkowej funkcjonalności. W tym konkretnym rozwiązaniu jeden sterownik obsługuje dwa pokoje. Sterownik montowany na szynę DIN
- czujniki temperatur pokojowych
- czujnik otwarcia okien (kontraktony)
- licencja na oprogramowanie klienckie PC wraz z personalizacją interfejsu graficznego (w/g ustaleń)
- 12 miesięczny abonament na zdalny dostęp (przez internet) do systemu sterującego

Cały układ działa autonomicznie. Oznacza to, że do pracy nie jest potrzebny dostęp do Internetu. Dostęp do systemu może być przez oprogramowanie klienckie PC z poziomu sieci lokalnej. Nie jest wymagane połączenie z jakimkolwiek zewnętrznym serwerem. Wszystkie ustawienia są przechowywane lokalnie w głównej jednostce logicznej. Oprogramowanie kliencie łączy się bezpośrednio z jednostką logiczną przez Ethernet.

Oferujemy odpłatny dostęp zdalny do systemu przez Internet. W ramach zakupu klient otrzymuje pierwsze 12m-cy dostępu w cenie. Połączenie przez internet jest dla osoby obsługującej przeźroczyste, korzysta z tego samego oprogramowania. Wymaga tylko zainstalowania dodatkowego oprogramowania systemowego i wgrania wydanego certyfikatu. Zarówno system sterowania jak i komputer na którym będzie uruchomiany program kliencki mogą znajdować się za NAT'em (nie jest wymagane zewnętrzne IP). Do nawiązania takiego połączenia jest niezbędny udział naszego zewnętrznego serwera. Abonament na 12 m-cy w 2015 wynosi 150 zł brutto. W ramach abonamentu wydawanych jest 5 certyfikatów dostępowych oznacza to możliwość równoczesnego połączenie 5 różnych połączeń przez Internet (5 różnych maszyn nawiązujących połączenie w tym samym czasie).

Oczywiście istnieje możliwość przetestowania systemu w sposób wirtualny (na niedziałającym obiekcie). W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny.

Oferta z linku ze sklepu obejmuje system sterowania z samymi czujnikami temperatury w pomieszczeniach. Zmiana nastaw może odbywać się tylko z poziomu PC. Jest to wersja ekonomiczna i ograniczająca możliwość dokonywania zmian przez użytkowników pokoi.

Alternatywnie zamiast czujników temperatur w pokojach (wszystkich lub tylko w części) można zamontować manipulatory H4:

[Obrazek: ib-tron_3100fan230V_01.png]

Wyglądem przypomina IB-Tron 3100HT jednak jest to inne urządzenie. Dokonuje on pomiaru temperatury i wysyła do systemu. Dodatkowo z jego poziomu można zmieniać żądaną temperaturę dla danego pokoju. W innych aplikacjach można zintegrować w H4 np. obsługę wentylacji, klimakonwektorów itp.
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości