• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Inst 09:układ grze. oraz chło pokoje, czujnik otwa. okna i obecności karty, minibarek
#1
Lightbulb 
System Obejmuje:
- układ grzewczy oraz układ chłodzący pokoje hotelowe i dodatkowe pomieszczenia rekreacyjne
- czujnik obecności karty hotelowej
- minibarek
- czujnik otwarcia okna

IB - Control jest autorskim systemem firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.


Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne.

ELEMENTY PROGRAMU
[Obrazek: schemat.png]

[Obrazek: schemat_log.png]

Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:

[Obrazek: selection.png]

Po naciśnięciu powyższego symbolu pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego:

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.
Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość. Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.

Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.

ELEMENTY INSTALACJI

Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego (lato,zima).
[Obrazek: lato_zima.png]

SCHEMAT


[Obrazek: schemat1.png]

MENU SEZONU GRZEWCZEGO

Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.
[Obrazek: lato_zima.png]
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.

[Obrazek: solar_selection_seazon_open.png]

Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.
Automatyka sugeruje się wartością „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,

Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato” automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima” to ogrzewanie jest włączone.

MENU DLA POKOI

Aby dostać się do menu pomieszczeń należy najechać na wiersz, który przedstawia poszczególne parametry dla pokoi. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.


[Obrazek: schemat2.png]

[Obrazek: menu_pokoi.png]

Rezerwacja pokoju - do wyboru dwie nastawy „zajęty” i „wolny”.
[Obrazek: zajety_wolny.png]

[Obrazek: schemat2.png]

Jeżeli pokój jest „zajęty” wówczas wiersz przedstawiający informacje o danym pokoju podświetla się na żółto, minibarek zostaje automatycznie włączony, bez względu na to czy gość hotelowy znajduje się w pokoju czy nie.

Wymagana temperatura bazowa - jest to żądana temperatura jaka ma panować w pomieszczeniu, wówczas kiedy jest on zajęty bez względu na porę roku.

Zmiana temperatury wymaganej zajętego pokoju po wyciągnięciu karty - lato - jeżeli pokój jest zajęty, ale gość przebywa poza pokojem i została wyciągnięta karta hotelowa, wówczas wymagana temperatura w pomieszczeniu zostanie zmieniona o wartość nastawy dla „zmiany temperatury wymaganej zajętego pokoju po wyciągnięciu karty - lato” względem ”wymaganej temperatury bazowej” (w tym przypadku podniesiona o dwa stopnie) aby niepotrzebnie nie chłodzić pokoju ze względów ekonomicznych.

Zmiana temperatury wymaganej zajętego pokoju po wyciągnięciu karty - zima - jeżeli pokój jest zajęty, ale gość przebywa poza pokojem i została wyciągnięta karta hotelowa, wówczas wymagana temperatura w pomieszczeniu zostanie zmieniona o wartość nastawy dla „zmiany temperatury wymaganej zajętego pokoju po wyciągnięciu karty - zima” względem „wymaganej temperatury bazowej” (w tym przypadku obniżona o dwa stopnie) aby niepotrzebnie nie ogrzewać pokoju ze względów ekonomicznych.

Wymagana temperatura dla wolnego pokoju lato - jeżeli pokój jest wolny, wówczas wymagana temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od temperatury bazowej, aby nie powodować zbędnego chłodzenia ze względów ekonomicznych, ale równocześnie żeby utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu taką aby w razie konieczności można było szybko je wychłodzić.


Wymagana temperatura dla wolnego pokoju zima - Jeżeli pokój jest wolny, wówczas wymagana temperatura w pomieszczeniu jest niższa od temperatury bazowej , aby nie powodować niepotrzebnego załączania się grzejników a co za tym idzie nadmiernego ogrzewania wolnego pokoju.

Minimalna temperatura w pokoju - jeżeli w pokoju temperatura powietrza spadnie poniżej „minimalnej temperatury” z uwzględnieniem „Histerezy”, wówczas bez względu na inne warunki nastąpi załączenie ogrzewania w pokoju (warunek priorytetowy), w celu ochrony przed zamrożeniem instalacji.

Histereza dla w/w - jest to parametr nastawialny związany z temperaturą powietrza w pomieszczeniu. Oznacza różnicę między temperaturą po osiągnięciu której źródło ciepła zostanie wyłączone a temperaturą przy której źródło ciepła zostanie załączone (T2 - T 1).
Np. jeżeli histereza wynosi 2°C a temperatura wymagana T= 21°C to:
jeżeli temperatura powietrza w pomieszczeniu osiągnie 22°C (T2) nastąpi zatrzymanie procesu grzania,
jeżeli temperatura powietrza w pomieszczeniu spadnie do 20°C (T1) nastąpi ponowne uruchomienie procesu grzania.
Podsumowując histereza wynosi : 22°C - 20°C = 2°C  
Dla chłodzenia histereza wynosi analogicznie.
Oznacza różnicę między temperaturą po osiągnięciu której zostanie włączone chłodzenie a temperturą przy której chłodzenie zostanie wyłączone (T1 - T2).

UWAGA: W sezonie letnim ogrzewanie jest zawsze wyłączone.

UWAGA: Jeżeli w okresie zimowym w pomieszczeniu zostanie otwarte okno wówczas ogrzewanie przestanie działać z wyjątkiem sytuacji kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej „temperatury minimalnej

W okresie zimowym jeżeli pokój jest zajęty i włożona jest karta hotelowa to przepustnica jest otwarta w celu wentylacji oraz dostarczenia wstępnie podgrzanego powietrza wentylacyjnego.

UWAGA: Jeżeli w okresie zimowym okno jest otwarte to przepustnica powietrza jest zawsze zamknięta.


W okresie letnim jeżeli pokój jest zajęty i włożona jest karta hotelowa przepustnica jest otwarta jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od aktualnie wymaganej temperatury w celu chłodzenia pomieszczenia przez chłodne powietrze wentylacyjne.

MENU DLA POMIESZCZEŃ REKREACYJNYCH

Aby dostać się do menu pomieszczeń rekreacyjnych należy wejść w grupę spa a następnie najechać na wiersz, który przedstawia poszczególne parametry dla tych pomieszczeń. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: schemat_spa.png]

[Obrazek: menu_dla_spa.png]

Wymagana temperatura bazowa - jest to żądana temperatura jaka ma panować w pomieszczeniu bez względu na porę roku. Temperatura nastawiana może być z recepcji lub z interfejsu dostępowego znajdującego się w każdym pomieszczeniu.

Wymagana temperatura chłodzenia - jest to temperatura powyżej której z uwzględnieniem „Histerezy” nastąpi załączenie aktywnego chłodzenia pomieszczenia.

Minimalna temperatura w pokoju - jeżeli w pomieszczeniu temperatura powietrza spadnie poniżej nastawy dla „Minimalnej temperatury” z uwzględnieniem „Histerezy”, wówczas bez względu na inne warunki nastąpi załączenie ogrzewania w pomieszczeniu (warunek priorytetowy).

UWAGA: Jeżeli w okresie zimowym w pomieszczeniu zostanie otwarte okno wówczas ogrzewanie przestanie działać z wyjątkiem sytuacji kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej „temperatury minimalnej

W okresie zimowym przepustnica zawsze jest otwarta w celu wentylacji oraz dostarczenia wstępnie podgrzanego powietrza wentylacyjnego.
W okresie letnim przepustnica jest otwarta jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż aktualnie „wymagana temperatura bazowa”, w celu wentylacji oraz schłodzenia pomieszczenia.

UWAGA: Jeżeli w okresie zimowym okno jest otwarte to przepustnica powietrza jest zawsze zamknięta.


W okresie letnim wyjście aktywnego chłodzenia jest załączane jeżeli temperatura pomieszczenia jest wyższa od aktualnie wymaganej „temperatury bazowej dla aktywnego chłodzenia” z uwzględnieniem „Histerezy’.
Temperaturę bazową dla aktywnego chłodzenia” można ustawić tylko z recepcji hotelowej.

UWAGA: W okresie zimowym wyjście aktywnego chłodzenia jest zawsze zamknięte.

INTERFEJS DOSTĘPOWY

Inerfejs dostępowy - jest to urządzenie, którym gość hotelowy lub obsługa może ustawiać „wymaganą temperaturę bazową” w pokojach i pomieszczeniach hotelowych.

[Obrazek: sterownik.png]

Przyciskami dół/góra zmniejszamy lub zwiększamy "wymaganą temperaturę bazową".


SERWIS
Otwierając grupę serwis wyświetlane są cztery elementów: temperatury, wyjścia, wejścia cyfrowe i info.

[Obrazek: serwis.png]

Temperatury.
System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.

[Obrazek: temperatury.png]

Aby dokonać kalibracji należy wybrać odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji.
Można również ustawić „Tryb” pracy czujnika na „AUTO” - system automatycznie odczytuje temperatury, bądź „MANUAL” wówczas należy ręcznie wybrać wartość temperatury (np. do celów testowych, bądź w przypadku uszkodzenia czujnika)

Stan - informuje :

- czujnik działa poprawnie (wyświetlane jest zielone „OK”),

- czujnik uszkodzony lub inny błąd (wyświetlany jest czerwony „BŁĄD”)

[Obrazek: kalibracja_temperatur1.png]


Wyjścia.
W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.

[Obrazek: wyjscia.png]

Po kliknięciu na wybrane urządzenie w danej strefie grzewczej wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym określany jest "tryb" pracy danego obiegu. Sterowanie odbywa się w trybie „AUTO” lub „MANUAL

AUTO - automatyczne sterowanie przez system
MANUAL - sterowanie ręczne

Stan - informuje czy dane urządzenie pracuje „OTWARTY” , bądź nie pracuje „ZAMKNIĘTY”.

[Obrazek: wyjscia_serwis.png]

Wejścia cyfrowe.
W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane cyfrowo przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.

[Obrazek: wejścia_cyfrowe.png]

Po kliknięciu na „czujnik...” wyświetli się okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym wybieramy stan aktywności :

zwarte”,
rozwarte

Wybór stanu aktywności zależy od zastosowanego czujnika otwarcia okna. Jeżeli zastosowano kontrakton (czujnik otwarcia okna) wówczas po otwarciu okna daje sygnał „ rozwarte” a po jego zamknięciu „zwarte”.

tryb :

AUTO
"MANUAL - OTWARTE” / ”MANUAL - w środku
MANUAL - ZAMKNIĘTE” / „MANUAL - brak
oraz

Flutter w [s] - jest to czas (zwłoka) liczony od otwarcia okna, po którym jeżeli okno nadal będzie otwarte system automatycznie zamknie zawór i ogrzewanie przestanie pracować. Rozwiązanie praktyczne w przypadku jeżeli ktoś otwiera okno tylko na chwilę, wówczas nie spowoduje to żadnych zmian w ogrzewaniu ponieważ system nie zinterpretuje krótkiego sygnału jako otwarcie okna.

Analogicznie sytuacja dotyczy karty hotelowej.
jest to czas (zwłoka) liczony od włożenia karty hotelowej, po którym jeżeli karta nadal będzie włożona w czujnik karty system automatycznie załączy ogrzewanie lub chłodzenie jeżeli będą tego wymagały warunki temperaturowe. Rozwiązanie praktyczne w przypadku jeżeli ktoś wkłada kartę tylko na chwilę, wówczas nie spowoduje to żadnych zmian ponieważ system nie zinterpretuje krótkiego sygnału jako włożenia karty hotelowej do czujnika.

[Obrazek: menu_wyscia_cyfrowe.png]

Info.

[Obrazek: info.png]
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości