• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
inst 07: co, cwu,podłogówka, grzejnik, kominek....
#1
Lightbulb 
System Obejmuje:
- centralne ogrzewanie
- ciepła woda użytkowa
- ogrzewanie podłogowe
- ogrzewanie grzejnikowe
- kominek
- pompa ciepła
- solary
- GWC, czerpnia
- wentylacja
- alarm antywłamaniowy
- sterowanie roletami
- sterowanie oświetleniem

IB - Control jest to autorski system firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.
Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.

Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne.

ELEMENTY PROGRAMU

[Obrazek: schemat_small.png]

[Obrazek: schemat_log_small.png]

Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:

[Obrazek: selection.png]

Po naciśnięciu powyższego symbolu pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego:

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.
Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość. Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.

Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.


ELEMENTY INSTALACJI

Dymki informacyjne. Symbol w dymku oznacza temperaturę:[Obrazek: termometry.png]


Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego (lato,zima).
[Obrazek: lato_zima.png]

Zbiornik kombinowany.


Zbiornik kombinowany, (zbiornik w zbiorniku) typu TIT-2E.
W zbiorniku wewnętrznym znajduje się woda użytkowa, a w zbiorniku zewnętrznym woda kotłowa.
Zbiornik wyposażony jest w dwie wężownice, przy czym górna wężownica znajduje się wewnątrz zbiornika c.w.u..
Zbiornik pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego oraz akumulatora ciepła (bufor).
Woda kotłowa ogrzewa wewnętrzny zbiornik przez jego ścianę.


[Obrazek: combinated_tank.png]

Kolektor słoneczny/połać kolektorów.

[Obrazek: sc_02.png]

Zbiornik c.w.u.(ciepłej wody użytkowej).

[Obrazek: tank_02.png]

Kominek z płaszczem wodnym.


[Obrazek: kominek.png]

Pompa ciepła.

[Obrazek: pompa_ciepla.png]

Menu zapotrzebowania na ogrzewanie (INTEGRAL).

[Obrazek: integrall.png]

Obieg grzejnikowy.

[Obrazek: radiator.png]

W budynku przewidziano ogrzewanie podłogowe.

[Obrazek: pietro.png]

Cyrkulacja.

[Obrazek: cyrkulacja.png]

Wentylator.

[Obrazek: fan_off.png]

Ogrzewanie pasywne.

[Obrazek: ogrzewanie_pasywne_symbol.png]

Chłodzenie pasywne.

[Obrazek: chlodzenie_pasywne_symbol.png]

Alarm serwisowy.

[Obrazek: alarm_serwis.png]

Alarm.

[Obrazek: alarm.png]

Okap.

[Obrazek: hood.png]

Wymiennik ciepła.

[Obrazek: wymiennik_ciepla.png]

Tryb pracy wentyacji:
- ręczny (manual)
- automatyczny (AUTO)

[Obrazek: auto_manual.png]


SCHEMAT OGRZEWANIE - ŁADOWANIE

[Obrazek: schemat1_small.png]

MENU SEZONU GRZEWCZEGO

Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.
[Obrazek: lato_zima.png]
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.

[Obrazek: solar_selection_seazon_open.png]

Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.
Automatyka sugeruje się wartością „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,

Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato” automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima” to ogrzewanie jest włączone.

Menu zbiornika kombinowanego

Aby dostać się do menu zbiornika należy najechać na symbol, który przedstawia zbiornik kombinowany. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: combinated_tank.png]

[Obrazek: menu_combinated_tank.png]

Priorytet dogrzania solar - po rozwinięciu listy pojawiają się następujące opcje do wyboru :

[Obrazek: menu_zbiornika_dogrzanie_solar.png]

W zależności od sezonu grzewczego -


priorytet dla c.w.u. - Dopóki górna część zbiornika ogrzewająca c.w.u. nie osiągnie zadanej „Temperatury optymalnej c.w.u.” dolna część zbiornika wspomagającego c.o. nie jest ładowana przez układ solarny (wyjątkiem jest przypadek gdy system stwierdzi, że nie ma możliwości załadowania zbiornika c.w.u. do zadanej „optymalnej temperatury”). Kiedy zbiornik zostanie załadowany do optymalnej temperatury, zbiorniki ładowane są wg zasady „największej efektywności”.

Największa efektywność - Zbiorniki górny oraz dolny mają równe priorytety. System ładuje tą część zbiornika, która zapewni największy uzysk energii

UWAGA! Nie należy mylić energii z temperaturą!

Jeżeli „Priorytet dogrzewania solar” jest ustawiony na wartość „priorytet dla c.w.u.” i jeżeli temperatura w górnej części zbiornika jest poniżej „temperatury optymalnej c.w.u.” to system próbuje w pierwszej kolejności ładować górę zbiornika.
W przypadku gdy nie ma takiej możliwości, układ przełącza się na ładowanie dołu zbiornika na „czas ładowania zbiornika buforowego poniżej temperatury optymalnej w c.w.u.” (w tym przypadku 900 s - 15 min). Po tym czasie układ sprawdza czy jest możliwość ładowania górnej części zbiornika c.w.u. Jeżeli tak, to zawór przestawia się na c.w.u. i górna część zbiornika jest ładowana do momentu osiągnięcia temperatury optymalnej. W przeciwnym przypadku pompa kolektora jest wyłączana na „czas próby dogrzewania zbiornika c.w.u. poniżej temperatury optymalnej c.w.u.” (w tym przypadku 600 s - 10 min) w celu sprawdzenia czy połać kolektorów jest w stanie osiągnąć wyższą temperaturę. Jeżeli przed upływem tego czasu kolektory osiągną odpowiednią temperaturę do ładowania c.w.u. pompa jest włączana i ładuje górną część zbiornika, jeżeli nie to układ próbuje ładować dolną część zbiornika.

„Minimalny czas postoju zaworu solar” - jest to czas, kiedy zawór pozostaje bez ruchu po przestawieniu się, w celu sprawdzenia czy istnieją warunki do ładowania właściwej części zbiornika c.w.u.

„Zaprzestanie ładowania zbiornika buforowego podczas przerwy w ładowaniu zbiornika c.w.u.” - jeżeli „priorytet dogrzewania solar” ustawiony jest na wartość „priorytet dla c.w.u.”a układ nie ma możliwości ładowania zbiornika c.w.u. to zawór przełączy się na dogrzewanie zbiornika buforowego jak opisano wyżej. Jeżeli jednak zaznaczymy opcję „zaprzestanie ładowania zbiornika buforowego podczas przerwy w ładowaniu zbiornika c.w.u.” wówczas zbiornik buforowy nie będzie dogrzewany.

„Maksymalna temperatura zasilania zbiornika buforowego podczas przerwy w ładowaniu zbiornika c.w.u.” - jest to temperatura, po osiągnięciu której zbiornik c.o. przestanie być ładowany podczas przerwy w ładowaniu zbiornika c.w.u czyli przy zaznaczonej opcji ”priorytet dla c.w.u.”.

Aktualna temperatura żądana w dolnej części zbiornika (do celów centralnego ogrzewania) ustalana jest na podstawie najwyższej obliczonej temperatury któregoś z obiegów grzewczych, powiększoną o „Dodatek do wymaganej na c.o. z uwagi na straty” (w tym przypadku 4°C).

Grzałka dla c.o. - po rozwinięciu listy mamy do wyboru:

aktywna - oznacza, że grzałka została włączona i może ogrzewać zbiornik buforowy zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło c.o.
aktywna tylko zimą - oznacza, że grzałka została włączona i może ogrzewać zbiornik buforowy tylko w sezonie zimowym zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło c.o.
aktywna tylko latem - oznacza, że grzałka została włączona i może ogrzewać zbiornik buforowy tylko w sezonie letnim zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło c.o.
nieaktywna - grzałka została wyłączona

Pompa ciepła dla c.o. :
kliknięcie (zaznaczenie) aktywna - oznacza, że pompa ciepła może ładować zbiornik buforowy zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło.
odkliknięcie (odznaczenie) nieaktywna - pompa ciepła nie będzie ładować zbiornika buforowego.

Temperatura ostrzeżenia o zbyt wysokiej temperaturze (rozpoczęcie wychładzania)- system automatycznie dokonuje pomiaru temperatury w górnej i dolnej części zbiornika buforowego oraz w zbiorniku wewnętrznym zbiornika kombinowanego. Jeżeli którakolwiek z tych trzech temperatur osiągnie wartość nastawy dla „temperatury ostrzeżenia o zbyt wysokiej temperaturze” (tutaj 80°C) z uwzględnieniem „histerezy powiązanej z ostrzeżeniami i alarmami”, wówczas nastąpi załączenie pompy obiegowej kominka, kolektora słonecznego, grzejnikowej i cyrkulacji w celu wychłodzenia zbiornika kombinowanego.
Temperatura alarmowa o zbyt wysokiej temperatury (blokada ładowania)- Jeżeli którakolwiek temperatura w zbiorniku kombinowanym osiągnie wartość nastawy dla „temperatury alarmowej zbyt wysokiej temperatury” (tutaj 92°C) z uwzględnieniem „histerezy powiązanej z ostrzeżeniami i alarmami”, wówczas nastąpi zatrzymanie ładowania zbiornika przez kolektor słoneczny oraz kominek.

Menu zbiornika c.w.u.

Aby dostać się do menu zbiornika c.w.u. należy najechać na symbol, który przedstawia zbiornik. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: tank_02.png]

[Obrazek: menu_tank_cwu.png]

Temperatura wymagana c.w.u. - noc (dzień) - Jest to temperatura wody w zbiorniku jaką system chce osiągnąć z uwzglęnieniem „histerezy dla temperatury wymaganej dla c.w.u.” zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.

Grzałka dla c.w.u. - po rozwinięciu listy mamy do wyboru:

nieaktywna - grzałka została wyłączona,
aktywna - oznacza, że grzałka została włączona i może dogrzewać zbiornik c.w.u. zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepłą wodę użytkową,
aktywna tylko zimą - oznacza, że grzałka została włączona i może dogrzewać zbiornik c.w.u. tylko w sezonie zimowym zgodnie z zapotrzebowaniem ciepłą wodę użytkową.
aktywna tylko latem - oznacza, że grzałka została włączona (aktywna) i może dogrzewać zbiornik c.w.u. tylko w sezonie letnim zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepłą wodę użytkową.
aktywna tylko latem i dla legionelli - oznacza, że grzałka została włączona (aktywna) i może dogrzewać zbiornik c.w.u. tylko w sezonie letnim zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepłą wodę użytkową oraz jeżeli będzie taka potrzeba jako drugie źródło ciepła podczas funkcji legionelli bez względu na porę roku.
aktywna tylko zimą i dla legionelli - oznacza, że grzałka została włączona (aktywna) i może dogrzewać zbiornik c.w.u. tylko w sezonie zimowym zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepłą wodę użytkową oraz jeżeli będzie taka potrzeba jako drugie źródło ciepła podczas funkcji legionelli bez względu na porę roku.
aktywna tylko legionelli - oznacza, że grzałka została włączona (aktywna) i może dogrzewać zbiornik c.w.u. tylko jako drugie źródło podczas funkcji legionelli bez względu na porę roku.

[Obrazek: grzalka_dla_cwu.png]

Pompa ciepła dla c.w.u. :
kliknięcie (zaznaczenie) aktywna - oznacza, że pompa ciepła może ładować zbiornik c.w.u. zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepłą wodę użytkową.
odkliknięcie ( odznaczenie) nieaktywna - pompa ciepła nie będzie ładować zbiornika c.w.u.

Delta włączenia pompy mieszającej między zbiornikami - jeżeli różnica temperatur pomiędzy aktualną temperaturą w zbiorniku c.w.u. a aktualną temperaturą w zbiorniku buforowym będzie większa niż 8°C może nastąpić włączenie pompy mieszającej między zbiornikami wówczas rozpocznie się przepompowanie cieplejszej wody ze zbiornika buforowego do zbiornika c.w.u.

Delta wyłączenia pompy mieszającej między zbiornikami - jeżeli różnica temperatur pomiędzy aktualną temperaturą w zbiorniku c.w.u. a aktualną temperaturą w zbiorniku buforowym będzie mniejsza niż 4°C nastąpi wyłączenie pompy mieszającej między zbiornikami.

Animacja włączenia pompy mieszającej miedzy zbiornikami (przepompowanie wody ze zbiornika buforowego do zbiornika c.w.u.)

[Obrazek: mieszanie_zbiornikow.png]

Włączenie „funkcji legionelli” umożliwia okresowe przegrzanie zbiornika c.w.u. w celu zlikwidowania bakterii Legionella.
Funcja legionelli - temperatura dogrzewania - jest to temperatura do wysokości której zbiornik zostanie nagrzany w celu usunięcia bakterii legionelli
Funkcja legionelli - interwał [h] - określa co jaki czas następuje dogrzewanie zbiornika do ustawionej „temperatury dogrzewania”.

Optymalna temperatura do namnażania się bakterii Legionella Pneumophila w laboratorium to 37°C. Przy wyższych temperaturach stopień namnażania tych mikroorganizmów zmniejsza się, a przy 46°C ustaje. Bakteria może przeżyć w wyższych temperaturach, ale czas przetrwania spada od kilku godzin przy 50°C i do kilku minut przy 60°C. Przy temperaturze 70°C bakteria jest zabijana natychmiast.

Sama pompa ciepła nie jest w stanie dogrzać zbiornika c.w.u. do temperatury 55°C (według nastawy) dlatego do celów dogrzania może okazać się niezbędne wykorzystanie drugiego źródła ciepła (grzałka dla c.w.u.).

Funkcja legionelli - włączenie drugiego źródła po czasie [s] - Jeżeli pierwsze źródło ciepła nie jest w stanie ogrzać zbiornika do wymaganej „temperatury dogrzewania”, wtedy następuje „włączenie drugiego źródła” - grzałki (w tym przypadku ustawiono na 1200 s - 20 min).

Animacja pracy funkcji legionelli (zbiornik miga na kolor czerwony), oraz włączenie drugiego źródła ( grzałki).

[Obrazek: legionella.png]

Menu kolektora słonecznego

Aby dostać się do menu kolektora należy najechać na symbol, który przedstawia kolektor słoneczny. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: sc_02.png]

[Obrazek: menu_solar.png]

Delta włączenia pompy kolektora - np. jeżeli temperatura zasilania z kolektora słonecznego jest wyższa o 8°C niż w docelowej części zbiornika, następuje włączenie pompy kolektora.

Delta wyłączenia pompy kolektora
- np. jeżeli różnica temperatur na zasilaniu z kolektora słonecznego i docelowej części zbiornika wyniesie 4°C lub mniej, następuje wyłączenie pompy kolektora.

Ciepło pozyskane z kolektorów słonecznych jest kierowane do zbiornika. Jeżeli w menu zbiornika („priorytet dogrzania solar”) ustawiono priorytet dla c.w.u., to w pierwszej kolejności nastąpi próba ładowania górnej części zbiornika (c.w.u.). Kiedy zostanie osiągnięta „temperatura optymalna” lub kolektory słoneczne nie będą w stanie nagrzać górnej części zbiornika do temperatury optymalnej nastąpi próba ładowania dolnej części zbiornika (c.o.) z wyjątkiem sytuacji kiedy zostanie włączone „Zaprzestanie ładowania zbiornika buforowego podczas przerwy w ładowaniu zbiornika c.w.u”.

Pozyskana energia przez dolną wężownicę jest przeznaczona do celów centralnego ogrzewania. Jeśli kolektor ładuje dół zbiornika (c.o.), a górna część zbiornika (c.w.u.) nie została załadowana do „temperatury optymalnej c.w.u.”, to co określony odcinek czasu następuje przerwa w ładowaniu aby sprawdzić czy zaistniały warunki na ponowne ładowanie górnego zbiornika.

Parametry pogrubioną czcionką są dostępne w Menu Zbiornika.

Kolektory słoneczne są w stanie dostarczyć do instalacji wystarczająco dużo ciepła, tak że temperatura wody użytkowej zgromadzonej w zasobniku może przekroczyć 80°C. Ponieważ tak gorąca woda nie może popłynąć bezpośrednio do kranów ze względu na ryzyko poparzenia, a jednocześnie żeby nie rezygnować z darmowego ciepła dostarczanego przez instalację solarną, zastosowano zawór mieszający, dzięki któremu gorąca woda z zasobnika – zanim popłynie do kranu – jest mieszana z wodą zimną. Za zmieszanie ciepłej i zimnej wody w proporcjach takich, by do kranu popłynęła woda o odpowiedniej temperaturze, odpowiada termostatyczny zawór mieszający. Dzięki takiemu rozwiązaniu system ma możliwość magazynowania ciepła w zasobniku w maksymalnym stopniu – woda może być w nim podgrzewana, aż do osiągnięcia temperatury bliskiej maksymalnej, dopuszczalnej temperatury określonej przez producenta, bez obawy poparzenia korzystających z niej domowników.

Uwaga: Kolektor słoneczny przestaje ładować zbiornik w przypadku niebezpieczeństwa zniszczenia urządzeń wmontowanych w instalację.

Animacja ładowania dołu zbiornika (kolor czerwony), zawór przestawiony na ładowanie dolnej części zbiornika.

[Obrazek: ladowanie_solar_dol.png]

Animacja ładowania góry zbiornika (kolor czerwony), zawór przestawiony na ładowanie górnej części zbiornika

[Obrazek: ladowanie_solar_gora.png]


Menu kominka

Aby dostać się do menu kominka należy najechać na symbol, który przedstawia kominek. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: kominek.png]

[Obrazek: menu_kominek.png]

Temperatura włączenia pompy kominka (powyżej włączona) - Jeżeli temperatura zasilania kominka przekroczy nastawioną wartość np. 50°C uwzględniając histerezę (czyli wg nastawy domyślnej 52 °C), wówczas następuje włączenie pompy kominka natomiast gdy temperatura obniży się do 48°C pompa może zostać wyłączona.
Delta włączenia pompy kominka - Jeżeli temperatura na zasilaniu kominka będzie wyższa o 8°C od temperatury w dolnej części zbiornika buforowego, wówczas następuje włączenie pompy kominka.
Delta wyłączenia pompy kominka - Jeżeli różnica temperatur na zasilaniu kominka a temperaturą w dolnej części zbiornika buforowego spadnie do 4°C lub mniej, może nastąpić wyłączenie pompy kominka.

Temperatura otwarcia przepustnicy (poniżej otwarta) - Jeżeli temperatura zasilania kominka spadnie poniżej nastawionej wartości np. 40°C uwzględniając histerezę (czyli wg nastawy domyślnej 38 °C), wówczas następuje otwarcie przepustnicy kominka natomiast gdy temperatura wzrośnie do 42°C przepustnica zostaje zamknięta.

Aby załączyła się pompa kominka musi być spełniony jeden z warunków: albo „temperatury włączenia pompy kominka” albo „ Delty włączenia pompy kominka”.

Aby pompa kominka wyłączyła sie muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki: „temperatury włączenia pompy kominka” i „Delty wyłączenia pompy kominka”.

Animacja ładowania zbiornika kominkiem (kolor czerwony, w kominku pojawia się ogień, czarna strzałka oznacza otwarcie przepustnicy powietrza)

[Obrazek: ladowanie_kominek.png]

Menu integrall

Aby dostać się do menu zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie należy najechać na symbol, który przedstawia INTEGRALL. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: integral.png]

[Obrazek: menu_integral.png]

Poziomy Grzewcze:

System zapewnia 2 poziomy grzewcze, stopniowo zwiększając moc grzewczą:

poziom 1: pompa ciepła
poziom 2: grzałka elektryczna

Poziomy grzewcze załączane są na podstawie bieżącego zapotrzebowania na ciepło.
Zapotrzebowanie na ciepło jest liczone na podstawie różnicy między aktualnie żądaną temperaturą w górnej części zbiornika a rzeczywiście panującą po czasie (całkowanie). Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło przekroczy nastawioną wartość załączany zostaje kolejny poziom grzewczy. Jeżeli spadnie to przełączany jest na poziom niższy. Jeżeli zapotrzebowanie spadnie poniżej wartości „Integral OFF poziom 1” ogrzewanie zostanie wyłączone.

Objaśnienie na przykładzie wartości domyślnych:
Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło osiągnie wartość 200 (INTEGRAL ON poziom 1), wówczas nastąpi załączenie pierwszego poziomu grzewczego (pompy ciepła jeżeli będzie włączona - aktywna). Jeśli zapotrzebowanie na ciepło nadal będzie duże i INTEGRAL nadal bedzie rósł, to w momencie kiedy osiągnie wartość 5000 (INTEGRAL ON poziom 2), nastąpi załączenie drugiego poziomu grzewczego (grzałki elektrycznej jeżeli bedie włączona - aktywna). Integral maksymalnie może osiagnąć wartość 9999 (maksymalna wartość INTEGRAL).
Jeżeli system dostanie sygnał o zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło i wartość INTEGRAL zacznie spadać, to w momencie kiedy osiągnie wartość 3000 (INTEGRAL OFF poziom 2), nastąpi wyłączenie drugiego źródła (grzałki elektrycznej). Jeżeli zapotrzebowanie nadal bedzie się zmniejszać a INTEGRAL nadal bedzie spadać, to w momencie osiągnięcia wartości (INTEGRAL OFF poziom 1) , wyłączone zostanie również pierwsze źródło grzewcze. INTEGRAL minimalnie może osiagnąć wartość -2000 (minimalna wartość INTEGRAL).

UWAGA: Warunkiem załączenia danego poziomu grzewczego jest aktywne źródło ciepła.

Menu pompy ciepła

Aby dostać się do menu pompy ciepła należy najechać na symbol, który przedstawia pompę. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: pompa_ciepla.png]

[Obrazek: menu_pompa.png]

Opóźnienie startu kompresora po uruchomieniu pomp [s] - po uruchomieniu pompy kompresor zostanie włączony z ustawioną zwłoką

Opóźnienie wyłączenia pomp po zatrzymaniu kompresora [s] -

Minimalna przerwa między zatrzymaniem a uruchomieniem kompresora [s] - jest to minimalny czas spoczynku po zatrzymaniu kompresora do jego ponownego uruchomienia.

Przerwa w ładowaniu c.w.u. po alarmie średniego ciśnienia [s] - oznacza to, że po wyłączeniu alarmu średniego ciśnienia może nastąpić ponowne ładowanie zbiornika c.w.u. ale z pewnym opóźnieniem.

Stan pompy ładującej c.w.u. w czasie trwania alarmu średniego ciśnienia - jeżeli zostanie zaznaczona ta opcja (włączona), to podczas trwania alarmu średniego ciśnienia pompa będzie cały czas pracować (może wówczas ładować zbiornik buforowy).

Stan pompy ładującej zb. buforowy w czasie trwania alarmu średniego ciśnienia - po kliknięciu zostanie wyświetlona następująca lista:

[Obrazek: menu_pompy_ladujacej.png]

Włączona - oznacza, że podczas alarmu średniego ciśnienia pompa ciepła może ładować zbiornik buforowy
Wyłączona - oznacza, że podczas alarmu średniego ciśnienia pompa ciepła nie może ładować zbiornika buforowego
Auto - oznacza, że pompa ciepła może ładować zbiornik buforowy , jednak jeżeli jeżeli temperatura zasilania pompy ciepła przekroczy nastawę dla „Temperatura zasilania PC wyłączenia pompy ładującej zb. buforowy w czasie trwania alarmu średniego ciśnienia”, wówczas po czasie „ Zwłoka w wyłączeniu pompy ładującej zb. buforowy w czasie trwania alarmu średniego ciśnienia po przekroczeniu temp. zasilania” nastąpi wyłączenie pompy ładującej zbiornik buforowy.

Maksymalna temperatura zasilania pompy ciepła przy aktywnym chłodzeniu i ładowaniu c.w.u. - jest to temperatura, powyżej której podczas ładowania zbiornika c.w.u. przy włączonym aktywnym chłodzeniu z uwzględnieniem „histerezy dla temperatur zasilania przy aktywnym chłodzeniu” nastąpi załączenie aktywnego chłodzenia .

Minimalna temperatura DZ przy aktywnym chłodzeniu - jest to temperatura dolnego źródła, poniżej której przy włączonym aktywnym chłodzeniu z uwzględnieniem „histerezy dla temperatur DZ przy aktywnym chłodzeniu” nastąpi wyłączenie aktywnego chłodzenia.

[Obrazek: aktywne_chlodzenie.png]

Max. temp. zasilania PC podczas ładowania c.w.u. przy wyłączonym aktywnym chłodzeniu, powyżej której włączana jest pompa buforowa - jest to maksymalna temperatura z uwzględnieniem „ Histerezy dla max. temp. zasilania PC podczas ładowania c.w.u. przy wyłączonym aktywnym chłodzeniu, powyżej której włączana jest pompa buforowa”, powyżej której w sezonie letnim podczas ładowania zbiornika c.w.u. przy wyłączonych aktywnym chłodzeniu, jeżeli „ włączenie pompy buforowej do obniżenia temperatury zasilania PC podczas ładowania zbiornika c.w.u.” będzie aktywne, wówczas zostanie załączona pompa buforowa i pompa ciepła rozpocznie ładowanie zbiornika buforowego. Ma to na celu odciążenie pracy kompresora PC, aby nie powodować jego chwilowego wyłączania i ponownego włączania.

Animacja załączenia się pompy buforowej po przekroczeniu max. temperatury zasilania PC podczas ładowania zbiornika c.w.u. przy wyłączonym aktywnym chłodzeniu.

[Obrazek: max_temp_zasilania_pc.png]

Animacja wyłączenia się pompy buforowej po obniżeniu max. temperatury zasilania PC podczas ładowania zbiornika c.w.u. przy wyłączonym aktywnym chłodzeniu.

[Obrazek: min_temp_zasilania_pc.png]

SCHEMAT OGRZEWANIE - ODBIÓR

[Obrazek: schemat2_small.png]

Menu ogrzewania podłogowego

Aby dostać się do menu ogrzewania podłogowego należy najechać na symbol, który przedstawia dane piętro. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: pietro.png]

[Obrazek: menu_podloga.png]

Wymagana temperatura wewnątrz - noc (dzień) - jest to temperatura wewnętrzna pomieszczeń jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury wewnętrznej”. Aby system wiedział kiedy i jaką temperaturę ma osiągnąć należy sporządzić tygodniowy harmonogram określając dni oraz godziny, w których temperatury wymagane na noc lub dzień mają zostać osiągnięte. Dla każdego obiegu c.o. można stworzyć odrębny harmonogram zapotrzebowania na ciepło.

Minimalna temperatura na zasilaniu - jest to temperatura, poniżej której z uwzględnieniem „histerezy temperatury dla zasilania”, następuje załączenie pompy obiegowej zasilania podłogowego.

Maksymalna temperatura na zasilaniu - jest to temperatura, powyżej której z uwzględnieniem „histerezy temperatury dla zasilania”, następuje wyłączenie pompy obiegowej zasilania podłogowego.

Temperatura na zasilaniu według - jest to temperatura zasilania jaką system chce osiągnąć według nastawy ręcznej lub według krzywej grzewczej.

Jeżeli wybierzemy opcję według „krzywej grzewczej” wówczas po rozwinięciu listy „Krzywa grzewcza” mamy możliwość ustawienia żądanej krzywej grzewczej następnie zgodnie z jej parametrami system będzie dążył do uzyskania wymaganej temperatury na zasilaniu obiegu podłogowego.
Z krzywej grzewczej (dostosowanej do danego budynku), aktualnie „wymaganej temperatury wewnętrznej” oraz „temperatury zewnętrznej” z harmonogramu następuje obliczenie jaką temperaturą powinien być zasilany układ podłogowy ( patrz Wykres Krzywych Grzewczych)
Użytkownik ma możliwość wyboru Krzywych grzewczych o numerach od 23 do 55 .
Numer krzywej oznacza temperaturę wymaganą na zasilaniu przy temperaturze zewnętrznej 0°C i żądanej wewnętrznej 21°C (np. dla obiegu podłogowego ustalono krzywą grzewczą 35)
Jeżeli natomiast zaznaczono według „nastawy ręcznej”, wówczas system będzie dążył do osiągnięcia temperatury zasilania zgodnie z nastawą dla „temperatura zasilania w trybie ręcznym”.

Dla osiągnięcia założonych parametrów ogrzewania podłogowego sterujemy zaworami mieszającymi poprzez wprowadzenie następujących parametrów zaworów
czas aktywności zaworu mieszającego - jest to czas przez jaki zawór przestawia się aby osiągnąć zadane parametry ogrzewania podłogowego,
czas bezczynności zaworu mieszającego - jest to czas w jakim zawór pozostaje bez ruchu po przestawieniu się, w celu sprawdzenia efektu regulacji.
Animacja zasilania obiegu podłogowego (kolor czerwony).

[Obrazek: ogrzewanie_podlogowe.png]

Menu ogrzewania grzejnikowego

Aby dostać się do menu ogrzewania grzejnikowego należy najechać na symbol, który przedstawia grzejnik. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: radiator.png]

[Obrazek: menu_radiator.png]

Wymagana temperatura wewnątrz - noc (dzień) - Jest to temperatura wewnętrzna pomieszczeń jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury wewnętrznej”. Aby system wiedział kiedy i jaką temperaturę ma osiągnąć należy sporządzić tygodniowy harmonogram określając dni oraz godziny, w których temperatury wymagane na noc lub dzień mają zostać osiągnięte.

Temperatura na zasilaniu według - jest to temperatura zasilania jaką system chce osiągnąć według nastawy ręcznej lub według krzywej grzewczej.
Jeżeli wybierzemy opcję według „krzywej grzewczej” wówczas po rozwinięciu listy „Krzywa grzewcza” mamy możliwość ustawienia żądanej krzywej grzewczej i zgodnie z jej parametrami system będzie dążył do uzyskania wymaganej temperatury na zasilaniu obiegu grzejnikowego.

Z krzywej grzewczej (dostosowanej do danego budynku), aktualnie „wymaganej temperatury wewnętrznej” oraz „temperatury zewnętrznej” z harmonogramu następuje obliczenie jaką temperaturą powinien być zasilany układ podłogowy ( patrz Wykres Krzywych Grzewczych)

Użytkownik ma możliwość wyboru Krzywych grzewczych o numerach od 23 do 55 .
Numer krzywej oznacza temperaturę wymaganą na zasilaniu przy temperaturze zewnętrznej 0°C i żądanej wewnętrznej 21°C (np. dla obiegu podłogowego ustalono krzywą grzewczą 35)
Jeżeli natomiast zaznaczono według „nastawy ręcznej”, wówczas system będzie dążył do osiągnięcia temperatury zasilania zgodnie z nastawą dla „temperatura zasilania w trybie ręcznym”.

Animacja zasilania obiegu grzejnikowego (kolor czerwony, grzejnik mruga na czerwono)

[Obrazek: ogrzewanie_grzejnikowe.png]

Wykres krzywych grzewczych

[Obrazek: krzywa_grzewcza_small.png]

Cyrkulacja

Aby dostać się do menu cyrkulacji należy najechać na symbol, który przedstawia kran. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: cyrkulacja.png]

Punkty poboru ciepłej wody są przeważnie oddalone od miejsca, w którym woda jest podgrzewana. Zatem, gdy użytkownik chce wziąć prysznic lub umyć ręce, musi po odkręceniu kranu poczekać jakiś czas, aż do kranu dopłynie ciepła woda. W tym czasie do kanalizacji zostaje spuszczone kilka litrów czystej, zimnej wody. Aby temu zapobiec zastosowano pompę cyrkulacji c.w.u.

[Obrazek: menu_cyrkulacja.png]

Rozwijając listę wyboru można cyrkulację włączyć, wyłączyć lub ustawić jeden z Trybów pracy cyrkulacji:

[Obrazek: cykle_cyrkulacji.png]

Tryb 1 - w/g temperatury powrotu:
włączenie pompy cyrkulacyjnej nastąpi jeżeli temperatura powrotu cyrkulacji będzie niższa niż „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji”, a wyłączenie jeżeli temperatura powrotu cyrkulacji będzie wyższa niż „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury powrotu cyrkulacji”.
Jeżeli „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” będzie wyższa od temperatury w wewnętrznym zbiorniku zbiornika kombinowanego o „wymaganą DT do uruchomienia pompy cyrkulacyjnej (tryb1)”, wówczas może nastąpić załączenie pompy cyrkulacyjnej. Natomiast jeżeli „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” będzie niższa od temperatury w wewnętrznym zbiorniku zbiornika kombinowanego o „wymaganą DT do zatrzymania pompy cyrkulacyjnej”, wówczas nastąpi zatrzymanie pompy cyrkulacyjnej.

Tryb 2 - w/g odcinków czasowych:
Jeżeli ustawiono ten tryb pompa cyrkulacyjna pracuje przez „czas pracy pompy cyrkulacyjnej”, po czym zostaje wyłączona na „czas przerwy pompy cyrkulacyjnej”.

Wybierając tryb 1 lub 2 tworzymy harmonogram cyrkulacji c.w.u., wyłączając ją w okresach kiedy cyrkulacja nie jest potrzebna. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty eksploatacji cyrkulacji.

cyrkulacja włączona zgodnie z wybranym trybem pracy

[Obrazek: harmonogram_cyrkulacji_cwu_small.png]


SCHEMAT OGRZEWANIE

[Obrazek: schemat3_small.png]

SCHEMAT WENTYLACJA - KLIMATYZACJA

[Obrazek: schemat4_small.png]

Strzałki określają kierunek przepływu powietrza natomiast, kolor określa temperaturę:

kolor czerwony - powietrze gorące [Obrazek: arrow_red.png]

kolor pomarańczowy - powietrze ciepłe [Obrazek: arrow_orange.png]

kolor niebieski - powietrze chłodne [Obrazek: arrow_blue.png]

kolor granatowy - powietrze zimne [Obrazek: arrow_dark_blue.png]

Przepustnice powietrza oznaczają:

kolor czerwony - przepustnica zamknięta [Obrazek: przep_czer.png]

kolor zielony - przepustnica otwarta [Obrazek: przep_zie.png]

Pobór powietrza zewnętrznego następuje bezpośrednio przez Czerpnie lub GWC w zależności od wymaganych parametrów. Opis pracy Czerni i GWC wyjaśniono w rozdziale „Menu Czerpni i GWC”. Następnie system zgodnie z nastawą dla menu by-passu oraz w oparciu o „temperaturę powietrza wywiewanego” i „temperaturę powietrza wejścia na rekuperator” decyduje czy powietrze będzie nawiewane przez wymiennik ciepła w rekuperatorze czy przez by-pass.

[Obrazek: menu_bypass.png]

W zależności od tego czy system chce ogrzewać czy chłodzić to odpowiednio mamy:

Dla chłodzenia - jeżeli temperatura wejścia na rekuperator jest większa od temperatury powietrza wywiewanego wówczas następuje zamknięcie bypassu. Ma to na celu schłodzenie nawiewanego powietrza w wymienniku ciepła w rekuperatorze gdzie wywiewane chłodniejsze powietrze oddaje swój chłód. Jeżeli temperatura wejścia na rekuperator będzie niższa od temperatury powietrza wywiewanego wówczas powietrze będzie nawiewane przez by-pass.

Dla ogrzewania - jeżeli temperatura wejścia na rekuperator jest niższa od temperatury powietrza wywiewanego wówczas następuje zamknięcie bypassu. Ma to na celu ogrzanie nawiewanego powietrza w wymienniku ciepła w rekuperatorze gdzie wywiewane cieplejsze powietrze oddaje swoje ciepło. Jeżeli temperatura wejścia na rekuperator będzie wyższa od temperatury powietrza wywiewanego, wówczas powietrze będzie nawiewane przez by-pass.

Aby ustawić parametry prędkości wentylatorów wywiewnego i nawiewnego podczas pracy recyrkulacji powietrza należy kliknąć na przepustnicę powietrza dla recyrkulacji. Wyświetlone zostanie wówczas okno „Ustaw wartość”.

[Obrazek: menu_recyrkulacji.png]

Wymiennik ciepła

Aby dostać się do menu wymiennika pompy ciepła należy najechać na symbol, który przedstawia wymiennik. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: wymiennik_ciepla.png]

[Obrazek: menu_wymiennika.png]

Pompa ciepła dla chłodzenia pasywnego/ aktywnego :
- zaznaczenie - aktywna
- odznaczenie - nieaktywna

Żądana wewnętrzna temp. dzienna dla ogrzewania/chłodzenia przez wentylację / Żądana wewnętrzna temp. nocna dla ogrzewania/chłodzenia przez wentylację - Jest to temperatura wewnętrzna pomieszczeń jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury wewnętrznej”. Aby system wiedział kiedy i jaką temperaturę ma osiągnąć należy sporządzić tygodniowy harmonogram określając dni oraz godziny, w których temperatury żądane na noc lub dzień mają zostać osiągnięte.

Próg temperatury wewnętrznej dla chłodzenia/grzania pasywnego latem przez wentylację - jeżeli w sezonie letnim podczas chłodzenia pasywnego temperatura wewnątrz spadnie poniżej 18 °C nastąpi zatrzymanie chłodzenia pasywnego oraz zostanie załączone ogrzewanie pasywne.

Różnica temperatur do przełączenia biegu - jeżeli wentylacja pracuje w trybie auto wówczas system automatycznie ustala prędkość wentylatorów na podstawie różnicy temperatur pomiędzy „wymaganą temperaturą wewnętrzną” a „aktualną temperaturą wewnętrzną” z tym, że każda zmiana prędkości wentylatora odbywa się co określoną różnicę temperatur (w tym przypadku nastawa wynosi 3 °C) - im większa różnica tym większa prędkość wentylatorów.

Ogrzewanie przez wentylację/ Chłodzenie przez wentylację :
- zaznaczenie - aktywne
- odznaczenie - nieaktywne

Menu okapu

Aby dostać się do menu okapu należy najechać na symbol, który przedstawia okap. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: hood.png]

[Obrazek: menu_okapu.png]

Wentylatory nawiewny i wywiewny pracują zgodnie z harmonogramem dla „Wentylacja - prędkości”.

Jeżeli jednak chcemy chwilowo zmienić pracę wentylatorów, wówczas włączamy odpowiedni bieg na okapie kuchennym. Mamy możliwość wyboru jednego z czterech biegów wentylatorów, do którego przypisana jest odpowiednia nastawa dla wentylatora nawiewnego i wywiewnego. Takie rozwiązanie jest praktyczne np. podczas gotowania kiedy chcemy szybko przewietrzyć mieszkanie. Po wyłączeniu okapu wentylatory będą pracować zgodnie z harmonogramem.

W okresie letnim - w celu podgrzania powietrza wewnątrz budynku system wybiera cieplejsze źródło powietrza zewnętrznego (zgodnie z opisem w „menu czerpni i GWC”) a następnie na podstawie temperatury wejścia na rekuperator decyduje czy dostarczane powietrze bedzie przez by-pass czy przez wymiennik ciepła w rekuperatorze .
Ogrzewanie w sezonie letnim nastąpi tylko wówczas jeżeli temperatura wewnątrz pomieszczenia spadnie poniżej 18o C (zgodnie z nastawą dla „progu temperatury wewnętrznej dla chłodzenia/grzania pasywnego latem przez wentylację”)

Jeżeli temperatura wejścia na rekuperator jest wyższa niż temperatura powietrza wewnętrznego wówczas powietrze będzie dostarczane przez by-pass, by zapobiedz ochłodzeniu powietrza nawiewanego w wymienniku ciepła.

Animacja ogrzewania pomieszczeń w sezonie letnim - pobór powietrza przez GWC.

[Obrazek: ogrzewanie_lato.png]

W okresie letnim - w celu ochłodzenia powietrza wewnątrz budynku system wybiera chłodniejsze źródło powietrza zewnętrznego a następnie na podstawie temperatury wejścia na rekuperator decyduje czy powietrze dostarczane jest przez by-pass czy przez wymiennik ciepła w rekuperatorze.

Animacja chłodzenia pomieszczeń - pobór powietrza przez GWC.

[Obrazek: chlodzenie_lato.png]

Jeżeli jeszcze chcemy obniżyć temperaturę wówczas pobierane powietrze zewnętrzne
schładzamy przez chłodnicę (chłodzenie pasywne) - chłodnica miga na kolor niebieski.

[Obrazek: chlodzenie_pasywne.png]

Schłodzenie powietrza wewnętrznego (recyrkulacja)
- jeżeli przez dłuższy okres czasu pomieszczenie nie zostanie schłodzone do odpowiedniej temperatury, wtedy zostaje zamknięty dopływ powietrza zewnętrznego i następuje chłodzenie (aktywne) powietrza zużytego - recyrkulacja.

UWAGATongueodczas recyrkulacji powietrza w pomieszczeniach okap kuchenny musi być wyłączony.

[Obrazek: chlodzenie_aktywne.png]

W okresie zimowym - w celu podgrzania powietrza wewnątrz budynku system wybiera cieplejsze źródło powietrza zewnętrznego (zgodnie z opisem w „menu czerpni i GWC”) a następnie na podstawie temperatury wejścia na rekuperator decyduje czy dostarczane powietrze będzie przez by-pass czy przez wymiennik ciepła w rekuperatorze .

[Obrazek: ogrzewanie_zima.png]


Ogrzewanie powietrza wewnętrznego zimą (recyrkulacja) - jeżeli przez dłuższy okres czasu pomieszczenie nie zostanie ogrzane do odpowiedniej temperatury, wtedy zostaje zamknięty dopływ powietrza zewnętrznego i następuje ogrzewanie (aktywne) powietrza zużytego - recyrkulacja.

UWAGATongueodczas recyrkulacji powietrza w pomieszczeniach okap kuchenny musi być wyłączony.

[Obrazek: ogrzewanie_aktywne.png]

Menu czerpni i GWC

Schemat wentylacyjny wyposażony jest w dwa źródła powietrza :
źródło 1 - CZERPNIA
źródło 2 - GWC

które mają za zadanie dostarczyć cieplejsze bądź zimniejsze powietrze w zależności od zapotrzebowania. W okresie letnim może być wybierane cieplejsze lub zimniejsze źródło powietrza w zależności od „Minimalnej temperatury wewnętrznej dla lata”. Jeżeli „Minimalna temperatura wewnętrzna dla lata” spadnie poniżej nastawy (tutaj 18 °C) z uwzględnieniem „Histerezy dla w/w” wybierane jest cieplejsze źródło powietrza, jeżeli jest powyżej chłodniejsze źródło ciepła. Ma to na celu zapewnienie chłodnego powietrza w sezonie letnim, jednocześnie nie powodując nadmiernego wychłodzenia.
„Czas przedmuchu Czerpni” i „Czas przedmuchu GWC” - jest to czas służący do sprawdzenia temperatury jaką może dostarczyć odpowiednie źródło.
„Czas przedmuchu Czerpni” ustawiono na 0 sekund (bieżący pomiar bez zwłoki).

Pomiar temperatur odbywa się co pewien czas i jest to „Przerwa między kolejnymi przedmuchami” (nastawa 3600[s]).

[Obrazek: menu_gwc.png]

W momencie gdy na zewnątrz temperatura okaże się wyższa niż temperatura powietrza z GWC regulator przestawi urządzenia tak aby powietrze było czerpane z czerpni zewnętrznej (dzieje się to natychmiast, ponieważ czas przedmuchu czerpni jest ustawiony na 0 sekund ale z uwzględnieniem „Delty przełączenia miedzy źródłami”).
Jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej ostatnio zapamiętanej temperatury jaka była na GWC lub z odpowiedniego algorytmu regulator „podejrzewa”, że temperatura powietrza pochodzącego z GWC będzie wyższa niż temperatura zewnętrzna lub minęło 60 minut („przerwa między kolejnymi przedmuchami”) od ostatniego przełączenia przepustnic następuje załączenie GWC na 180 sekundowy okres testowy („czas przedmuchu GWC”). Po zakończeniu przedmuchu regulator decyduje, skąd dalej czerpać powietrze.

Aby nastąpiło przełączenie między źródłami powietrza to różnica pomiędzy odczytanymi temperaturami musi wynosić wartość nastawy dla „Delty przełączenia między źródłami” (w tym przypadku 2 °C).

animacja przedmuchu czerpni i GWC - na przepustnicach powietrza pojawia się litera „T” oznaczająca TEST (wybór źródła powietrza)

[Obrazek: przedmuch.png]

SCHEMAT KONDYGNACJI

[Obrazek: schemat_parter_small.png]

Menu alarmu

Aby dostać się do menu alarmu należy najechać na symbol, który przedstawia alarm. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: alarm.png]

[Obrazek: menu_alarmu.png]

„Zwłoka czasowa po zazbrojeniu alarmu lub do rozbrojenia alarmu” - jest to czas do faktycznego załączenia alarmu lub czas do wprowadzenia odpowiedniego kodu w celu rozbrojenia alarmu.

„Ilość błędnie wprowadzonych kodów [max 3]” - liczba błędnie wprowadzonych kodów, po osiągnięciu której nastąpi uruchomienie alarmu.

„Wprowadzenie kodu alarmu” - wprowadzenie kodu do zazbrojenia alarmu lub jego rozbrojenia. Funkcja przydatna w przypadku kiedy podczas nieobecności w domu chcemy kogoś wpuścić (np. ekipę remontową) a nie chcemy podawać kodu do alarmu osobom trzecim (lub dzieciom). Wówczas z pozycji komputera możemy rozbroić bądź uzbroić alarm.


rozbrojony alarm [Obrazek: alarm.png]

uzbrojony alarm [Obrazek: alarm_zielony.png]

uruchomienie alarmu [Obrazek: alarm_czerwony.png]

Alarm może zostać również uruchomiony przez czujniki otwarcia okna lub czujniki ruchu. Jeżeli po zazbrojeniu alarmu system otrzyma sygnał otwarcia okna bądź sygnał z czujnika ruchu wówczas zostanie uruchomiony alarm jednocześnie pokazując, który czujnik go uruchomił.

Animacja zazbrojonego alarmu - symbol alarmu oraz czujniki świecą się na zielono , okna zamknięte.

[Obrazek: zazbrojenie_alarmu.png]

Animacja uruchomienia alarmu po jego uzbrojoniu - symbol alarmu oraz czujnik, który uruchomił alarm świeci na czerwono, okno otwarte.

[Obrazek: uruchomienie_alarmu.png]

Menu rolet

Aby dostać się do menu rolet należy najechać na symbol, który przedstawia rolety. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: rolety.png][Obrazek: menu_rolety.png]

Przedstawienie wartości procentowej obok symbolu rolety oznacza procent otwarcia okna.

Harmonogramy

Dla każdej strefy pracy urządzeń można ustalić oddzielny harmonogram zapotrzebowania na ciepło .

[Obrazek: harmonogram_cwu_small.png]

Aby ustawić godziny, w których ma być osiągnięta wymagana temperatura (dzienna lub nocna), należy wejść w grupę harmonogramy a następnie wybrać właściwy harmonogram. Po prawej stronie na obszarze roboczym pojawi się wykres:
na osi X - umieszczono dni tygodnia,
na osi Y - umieszczono temperaturę (dzień, noc).

Następnie należy najechać kursorem na poszczególny dzień tygodnia. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia dla wybranego dnia tygodnia.

[Obrazek: menu_harmonogramy.png]

W każdym z czterech punktów można ustalić dokładną godzinę i temperaturę jaką system ma osiągnąć . Po rozwinięciu zakładki „wartość” mamy do wyboru noc, dzień.

Ustawiając wymagane parametry dla każdego dnia otrzymujemy tygodniowy harmonogram zapotrzebowania na ciepło dla danej strefy.
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości