• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
inst 11: rekuperator z wymiennikiem ciepła
#1
Lightbulb 
System Obejmuje:

IB - Control jest to autorski system firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.

Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne.

ELEMENTY PROGRAMU

[Obrazek: schemat_small.png]

[Obrazek: schemat_log_small.png]Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:

[Obrazek: selection.png]

Po naciśnięciu powyższego symbolu pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego:

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.
Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość. Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.

Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.


ELEMENTY INSTALACJI

Dymki informacyjne. Symbol w dymku oznacza temperaturę:


[Obrazek: termometr_czerwony.png]


Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego (lato,zima).
[Obrazek: lato_zima.png]

Nagrzewnica powietrza.

[Obrazek: nagrz_off.png]

Wentylator.

[Obrazek: fan_off.png]

Alarm powiązany z praca wentylatorów.

[Obrazek: alarm_serwis.png]

Alarm systemowy - jeżeli na schemacie pojawi się migający symbol wykrzyknika oznaczający „alarm systemowy” oznacza błąd któregoś ze sterowników ( zakładka serwis sterowniki).


[Obrazek: wykrzyknik.png]


Menu zapotrzebowania na ogrzewanie (INTEGRAL).

[Obrazek: integral.png]

SCHEMAT

[Obrazek: schemat1_small.png]

MENU SEZONU GRZEWCZEGO

Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.
[Obrazek: lato_zima.png]
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.

[Obrazek: solar_selection_seazon_open.png]

Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.
Automatyka sugeruje się wartością „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,

Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato” automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima” to ogrzewanie jest włączone.

Menu wentylatorów.

Aby dostać się do menu wentylatorów należy najechać na symbol, który przedstawia wentylator. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: fan_off.png]Prędkość wentylatora - do wyboru są dwa tryby pracy wentylatorów:
- AUTO - tryb automatyczny - wentylatory pracują zgodnie z nastawami dla wymaganych temperatur wewnętrznych. Im więcej ciepła/ chłodu brakuje tym szybciej wentylatory pracują (na wyższym biegu).
- MANU - wentylatory pracują zgodnie z ręczną (manualną) nastawą dla pracy wentylatora. Ręcznie można ustawić jeden z trzech biegów pracy wentylatorów lub wyłączyć je całkowicie.

Wentylatory mają za zadanie dostarczać ciepło bądź zimne powietrze w zależności od sezonu grzewczego:
- W sezonie letnim zawsze dostarczają schłodzone powietrze, realizuje tzw. chłodzenie pasywne.
- W sezonie zimowym zawsze dostarcza ogrzane powietrze.

Jeżeli w sezonie ZIMA wentylatory działają w trybie AUTO i temperatura powietrza nawiewanego za nagrzewnicą jest zbyt niska załącza się tryb „slow blow”, który spowoduje automatyczne przełączenie bieżącego biegu wentylatora na bieg pierwszy, aby nie powodować nadmiernego wychładzania pomieszczeń (pojawia się symbol żółwia).

[Obrazek: slow.png]

[Obrazek: slow_blow_small.png]

Prędkość wentylatora - można również ustawić na rzucie klikając w nagrzewnicę powietrza, wówczas pojawi się właściwa animacja:

[Obrazek: cie_111.png]
Bieg 1 - ogrzewanie - animacja w odcieniach pomarańczowych.

[Obrazek: cie_222.png]
Bieg 2 - ogrzewanie - animacja w odcieniach pomarańczowych.

[Obrazek: cie_333.png]
Bieg 3 - ogrzewanie - animacja w odcieniach pomarańczowych.

[Obrazek: nagrz_off.png]
Wentylator wyłączony.

[Obrazek: zim_111.png]
Bieg 1 - chłodzenie - animacja w odcieniach niebieskich.

[Obrazek: zim_222.png]
Bieg 2 - chłodzenie - animacja w odcieniach niebieskich.
[Obrazek: zim_333.png]
Bieg 3 - chłodzenie - animacja w odcieniach niebieskich.

[Obrazek: rzut_fan_small.png]

Podczas pracy wentylatorów przepustnica powietrza jest zawsze otwarta (kolor zielony)

[Obrazek: przep_open.png]

Podczas postoju wentylatorów przepustnica powietrza jest zawsze zamknięta (kolor czerwony)

[Obrazek: przep_closed.png]


[Obrazek: alarm_small.png]

Menu nagrzewnicy powietrza.

Aby dostać się do menu nagrzewnicy należy najechać na symbol, który przedstawia nagrzewnicę. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.
[Obrazek: nagrz_powietrza.png]

[Obrazek: menu_nagrz.png]

Temperatura na zasilaniu - jest to temperatura zasilania jaką system chce osiągnąć poprzez regulację zaworu mieszającego według trybu półautomatycznego lub według krzywej grzewczej (tryb automatyczny).

Jeżeli wybierzemy opcję według „krzywej grzewczej” wówczas po rozwinięciu listy „Krzywa grzewcza” mamy możliwość ustawienia żądanej krzywej grzewczej i zgodnie z jej parametrami system będzie dążył do uzyskania wymaganej temperatury na zasilaniu obiegu grzejnikowego.

Z krzywej grzewczej (dostosowanej do danego budynku), aktualnie „wymaganej temperatury wewnętrznej” oraz „temperatury zewnętrznej” z harmonogramu następuje obliczenie jaką temperaturą powinien być zasilany układ podłogowy ( patrz Wykres Krzywych Grzewczych)

Użytkownik ma możliwość wyboru Krzywych grzewczych o numerach od 23 do 55 .
Numer krzywej oznacza temperaturę wymaganą na zasilaniu przy temperaturze zewnętrznej 0°C i żądanej wewnętrznej 21°C (np. ustalono krzywą grzewczą 27)

Jeżeli natomiast zawór mieszący ustawiono w trybie półautomatycznym, wówczas system będzie dążył do osiągnięcia temperatury zasilania zgodnie z nastawą dla „ Wymaganej temperatury powietrza nawiewanego w trybie MANU” .
UWAGA: szczegółowy opis - USTAWIENIA SERWISOWE

Wykres krzywych grzewczych

[Obrazek: krzywa_grzewcza_small.png]


Serwis

Otwierając grupę Rekuperator id... a następnie grupę serwis wyświetlane są następujące elementy:
- Rzut:
Rzut
- Rekuperator id (numer) :
Schemat
Serwis : „Temperatury” oraz „Ustawienia serwisowe”
- Serwis :
Sterowniki
Info

[Obrazek: serwis.png]

Temperatury

System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.

[Obrazek: temperatury.png]

Aby dokonać kalibracji należy wybrać odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji.
Można również ustawić „Tryb” pracy czujnika na „AUTO” - system automatycznie odczytuje temperatury, bądź manualnie wybrać wartość temperatury (np. do celów testowych, bądź w przypadku uszkodzenia czujnika)
Stan - informuje :
- czujnik działa poprawnie (wyświetlane jest zielone „OK”),
- czujnik uszkodzony lub inny błąd (wyświetlany jest czerwony „BŁĄD”)

[Obrazek: kalibracja.png]

Ustawienia serwisowe.

Po otwarciu stawień serwisowych zostaną wyświetlone następujące parametry.

[Obrazek: menu_serwis.png]

Aktualny czas aktywności zaworu mieszającego [0,1s] - jest to aktualny czas przestawienia zaworu dla osiągnięcia żądanych parametry ogrzewania. Czas ten wykorzystywany jest jedynie w trybach pracy automatycznej i półautomatycznej zaworu.

Aktualny czas bezczynności zaworu mieszającego [0,1s] - jest to czas bezruchu, po przestawieniu się zaworu, w celu sprawdzenia efektu regulacji. Czas ten wykorzystywany jest jedynie w trybach pracy automatycznej i półautomatycznej zaworu.


Aktualna wartość INTEGRALL dla zaworu mieszającego - bieżąca wartość INTEGRALL obliczona jest jeżeli „Tryb ustawienia czasów aktywności zaworu mieszającego” jest w trybie AUTO. Zapotrzebowanie na ciepło jest liczone na podstawie różnicy między aktualnie żądaną temperaturą powietrza nawiewanego a rzeczywiście panującą po czasie (całkowanie).

Aktualna temperatura dla załączenia funkcji SLOWBLOW - minimalna wartość temperatury powietrza nawiewanego, poniżej której wentylator pracować będzie tylko na pierwszym biegu.


Ustawienia serwisowe.
Aby dostać się do menu ustawień serwisowych należy najechać na symbol, który przedstawia ustawienia serwisowe. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_serwis1.png]

Współczynnik wypełnienia dla zaworu mieszającego (zasilanie) [%] - wskazuje procentowy stan wypełnienia zaworu trójdrogowego płynem z zasilania nagrzewnicy w celu osiągnięcia wymaganych parametrów. Zalecana wartość 100%.

Współczynnik wypełnienia dla zaworu mieszającego (powrót) [%]
- wskazuje procentowy stan wypełnienia zaworu trójdrogowego płynem z powrotu nagrzewnicy w celu osiągnięcia wymaganych parametrów. Zalecana wartość 100%.

Max. czas bezczynności zaworu mieszającego przy wyłącznej pompie obiegowej [h]
- jeżeli pompa obiegowa została wyłączona to co określony czas wg nastawy zawór mieszający zmieni na określony czas swoje położenie. Ma to na celu zapobieganie zatarciu się zaworu mieszającego.

Histereza pracy zaworu mieszającego - jest to parametr nastawialny związany z pracą zaworu mieszającego
np. gdy histereza wynosi 2°C, wymagana temperatura powietrza nawiewanego wynosi 25°C a aktualna temperatura powietrza nawiewanego wynosi 20°C wówczas zawór znajduje się w stanie pracy nastawiony na napełnianie w celu zwiekszenia temperatury na nagrzewnicy do czasu aż temperatura powietrza nawiewanego osiągnie 24°C, wówczas zawór przechodzi w stan bezczynności aż do momentu gdy temperatura powietrza nawiewanego wyniesie 26°C.

Tryb ustawienia czasów aktywności/ bezczynności zaworu mieszającego - można ustawić jeden z dwóch trybów:
- Tryb MANU - tryb aktywności i bezczynności zaworu mieszającego jest stały i przyjmuje wartość „Czas aktywności zaworu mieszającego” oraz „Czas bezczynności zaworu mieszającego
- Tryb AUTO - tryb aktywności i bezczynności zaworu mieszającego jest dynamiczny i przyjmuje wartość obliczoną na podstawie algorytmu w oparciu o wartość INTEGRALL


Min. wartość INTEGRAL dla zaworu mieszającego - minimalna dopuszczalna wartość INTEGRALL dla zaworu mieszającego wynosi -999 (wartość fabryczna).

Max. wartość INTEGRAL dla zaworu mieszającego - maksymalna dopuszczalna wartość INTEGRALL dla zaworu mieszającego wynosi 999 (wartość fabryczna).

Współczynnik proporcjonalności dla aktywności zaworu mieszającego - jest to współczynnik proporcjonalności użyty do wyznaczenia czasu aktywności zaworu mieszającego w trybie AUTO. Wartość fabryczna 10.

Współczynnik proporcjonalności dla bezczynności zaworu mieszającego - jest to współczynnik proporcjonalności użyty do wyznaczenia czasu bezczynności zaworu mieszającego w trybie AUTO. Wartość fabryczna 5000.

Czas aktywności zaworu mieszającego - jest to czas przez jaki zawór przestawia się aby osiągnąć wymagane parametry ogrzewania dla trybu 0 - MANU. Wartość fabryczna wynosi 10.

Czas bezczynności zaworu mieszającego - jest to czas w jakim zawór pozostaje bez ruchu po przestawieniu się, w celu sprawdzenia efektu regulacji dla trybu 0 - MANU. Wartość fabryczna wynosi 120.

Tryb pracy zaworu mieszającego:
MANUAL - stale z powrotu - zawór zwiększa na swoim wyjściu udział płynu z powrotu
MANUAL - stale z zasilania - zawór zwiększa na swoim wyjściu udział płynu z zasilania
AUTO - zawór mieszający reguluję temperaturę powietrza zasilającego zgodnie z parametrami dla wybranej krzywej grzewczej
PÓŁAUTOMAT - wg wymaganej temperatury zasilania - zawór mieszający reguluję temperaturę powietrza zasilającego zgodnie z nastawą dla „Wymaganej temperatury powietrza nawiewanego w trybie MANU” .

Tryb działania funkcji SLOWBLOW - czyli tryb wyznaczania minimalnej wartości temperatury powietrza zasilającego, mierzonego za nagrzewnicą, poniżej której wentylator pracuje na 1 biegu:
- AUTO - do „wymaganej temperatury pomieszczenia” dodawana jest stała delta czyli „Róznica temperatury między wewnętrzną a powietrza nawiewanego dla trybu AUTO funkcji SLOWBLOW
- MANUAL - przypisywana jest wartość wprost z „Min temp. powietrza nawiewanego dla załączenia funkcji SLOWBLOW w trybie MANU


Min temp. powietrza nawiewanego dla załączenia funkcji SLOWBLOW w trybie MANU - minimalna wartość temperatury powietrza nawiewanego, poniżej której z uwzględnieniem „Histereza dla temp. powietrza nawiewanego dla funkcji SLOWBLOW” wentylator pracować będzie tylko na pierwszym biegu. Ma to na celu zmniejszenie ilości nawiewanego chłodnego powietrza aby nie spowodować nadmiernego wychłodzenia pomieszczeń.


Różnica temperatury między wewnętrzną a powietrza nawiewanego dla trybu AUTO funkcji SLOWBLOW - minimalna wartość temperatury powietrza zasilającego, poniżej której praca wentylatora możliwa jest jedynie na pierwszym biegu. Jeżeli temepratura powietrza nawiewanego będzie mniejsza od sumy wymaganej temperatury wewnetrznej oraz wartości fabrycznej (-20) wówczas wentylator pracować będzie tylko na 1 biegi aby nie powodować wychłodzenia pomieszczenia.
Przykład: Wymagana temperatura wewnętrzna = 22 °C , wartość fabryczna -2 °C . Jeżeli temperatura powietrza zasilającego będzie poniżej 20 °C (22°C + (-2°C))=20°C, wówczas zostanie załączona funkcja SLOWBLOW.


Różnica temperatury między wewnętrzną a wymaganą dla zmiany biegów dla wentylacji - różnica temperatur, powyżej której z uwzględnieniem „Histereza temp. wewnętrznej dla zmiany biegu wentylacji” nastąpi zmiana prędkości wentylatora. Poniżej przedstawiono wykresy zmiany biegów wentylatorów dla sezonu zimowego i letniego.

Zmiana biegów wentylatorów dla sezonu zimowego.

[Obrazek: rys1.png]

Zmiana biegów wentylatorów dla sezonu letniego.

[Obrazek: rys2.png]Sterowniki.
W tej zakładce zestawione są poszczególne sterowniki wraz z informacją jaki jest ich identyfikator oraz w jakim stanie się znajdują.

[Obrazek: sterowniki.png]

Identyfikator sterownika składa się z 6 znaków (trzy litery i trzy cyfry np H5F5V1). Jeżeli nie udało zidentyfikować urządzenia wówczas wyświetlane są kreski (jak powyżej).

Stan określa :
dany sterownik działa poprawnie (wyświetlane zielone „OK”)
problemy ze sterownikiem (wyświetlany czerwony „BŁĄD”)

Info.

[Obrazek: info.png]
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości