• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Inst 13 - , zbiornik buf., piec gaz,kolektory słoneczne, obieg podłogowy i grzejni.
#1
Lightbulb 
System Obejmuje: 
- system grzewczy
- zbiornik buforowy
- piec gazowy
- kolektory słoneczne
- obieg podłogowy
- obiegi grzejnikowe

IB - Control jest to autorski system firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.

Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne. 

ELEMENTY PROGRAMU

[Obrazek: schemat_small.png]

[Obrazek: schemat_log_small.png]

Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:

[Obrazek: selection.png]

Po naciśnięciu powyższego symbolu  pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego: 

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.
Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość.  Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.

Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.  


ELEMENTY INSTALACJI

Dymki informacyjne. Symbol w dymku oznacza temperaturę:[Obrazek: termometr_czerwony.png]


Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego (lato,zima).
[Obrazek: lato_zima.png]

Zbiornik buforowy.
Zbiornik wyposażony jest w dwie wężownice.
Zbiornik pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego oraz akumulatora ciepła (bufor).


[Obrazek: combinated_tank.png]

Kolektor słoneczny/połać kolektorów.

[Obrazek: sc_02.png]

Zbiornik c.w.u.(ciepłej wody użytkowej).

[Obrazek: tank_02.png]

Piec gazowy.

[Obrazek: piec_gazowy1.png]


Obieg grzejnikowy.

[Obrazek: radiator.png]

W budynku przewidziano ogrzewanie podłogowe.

[Obrazek: pietro.png]


SCHEMAT OGRZEWANIE - ŁADOWANIE

[Obrazek: schemat1_small.png]

MENU SEZONU GRZEWCZEGO

Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.
[Obrazek: lato_zima.png]
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Rozwinięcie listy.  Wybór sezonu grzewczego.

[Obrazek: solar_selection_seazon_open.png]

Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.  
Automatyka sugeruje się wartością  „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,

Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato”  automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima”  to ogrzewanie jest włączone.

Menu zbiornika buforowego

Aby dostać się do menu zbiornika należy najechać na symbol, który przedstawia zbiornik buforowy. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: combinated_tank.png]

[Obrazek: menu_zb_buff.png]
                              

Temperatura ostrzeżenia o zbyt wysokiej temperaturze (rozpoczęcie wychładzania)- system automatycznie dokonuje pomiaru temperatury w górnej i dolnej części zbiornika buforowego oraz w zbiorniku wewnętrznym zbiornika buforowego. Jeżeli którakolwiek z tych trzech temperatur osiągnie wartość nastawy dla „temperatury ostrzeżenia o zbyt wysokiej temperaturze” (tutaj 80°C) z uwzględnieniem „histerezy powiązanej z ostrzeżeniami i alarmami”, wówczas nastąpi załączenie pompy obiegowej  kolektora słonecznego i cyrkulacji w celu wychłodzenia zbiornika buforowego. 
Temperatura alarmowa  o zbyt wysokiej temperatury (blokada ładowania)- Jeżeli którakolwiek temperatura w zbiorniku kombinowanym osiągnie wartość nastawy dla „temperatury alarmowej zbyt wysokiej temperatury” (tutaj 92°C) z uwzględnieniem „histerezy powiązanej z ostrzeżeniami i alarmami”, wówczas nastąpi zatrzymanie ładowania zbiornika buforowego przez kolektor słoneczny.

Wymagana temperatura do rozładowania bufora - system automatycznie dokonuje pomiaru temperatury w górnej części zbiornika buforowego. Jeżeli osiągnie ona wartość nastawy dla „Wymagana temperatura do rozładowania bufora” (tutaj 35°C) z uwzględnieniem „histerezy powiązanej z rozładowaniem bufora”, oraz zostanie załączona pompa obiegowa dla którejkolwiek strefy grzewczej wówczas nastąpi załączenie pompy obiegowej zbiornika buforowego w celu wychłodzenia zbiornika.

[Obrazek: rozladowanie_bufora_small.png]

Menu zbiornika c.w.u.

Aby dostać się do menu zbiornika c.w.u. należy najechać na symbol,  który przedstawia zbiornik. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: tank_02.png]

[Obrazek: menu_zb_cwu.png]

Temperatura wymagana c.w.u. - noc (dzień) -  Jest to temperatura wody w zbiorniku jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury wymaganej dla c.w.u.” zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.

Histereza dla temperatury wymaganej c.w.u. -  jest to parametr związany z temperaturą wymaganą, np gdy histereza wynosi 4°C, temperatura wymagana 40°C a temperatura zbiornika wynosi 38°C następuje ładowanie zbiornika c.w.u. przez system do czasu aż temperatura osiągnie wymaganą wartość. Ogrzewanie zbiornika w takim przypadku wyłącza się gdy osiągnie on temperaturę 42°C.

Włączenie „funkcji legionelli”  umożliwia okresowe przegrzanie zbiornika c.w.u. w celu zlikwidowania bakterii Legionella. 
Funcja legionelli - temperatura dogrzewania - jest to temperatura do wysokości której zbiornik zostanie nagrzany w celu usunięcia bakterii legionelli 
Funkcja legionelli - interwał [h] - określa co jaki czas następuje dogrzewanie zbiornika do ustawionej „temperatury dogrzewania”.   

Optymalna temperatura do namnażania się bakterii Legionella Pneumophila w laboratorium to 37°C. Przy wyższych temperaturach stopień namnażania tych mikroorganizmów zmniejsza się, a przy 46°C ustaje. Bakteria może przeżyć w wyższych temperaturach, ale czas przetrwania spada od kilku godzin przy 50°C  i  do kilku minut przy 60°C. Przy temperaturze 70°C bakteria jest zabijana natychmiast. 

Animacja pracy funkcji legionelli (zbiornik miga na kolor czerwony), oraz włączenie drugiego źródła ( grzałki).

[Obrazek: legionella.png]

Menu kolektora słonecznego

Aby dostać się do menu kolektora należy najechać na symbol,  który przedstawia kolektor słoneczny. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: sc_02.png]

[Obrazek: menu_solar.png]
Priorytet dogrzania solar - po rozwinięciu listy pojawiają  się następujące  opcje do wyboru :

[Obrazek: menu_zb_dogrze_solar.png]

W zależności od sezonu grzewczego:

- w lecie - pracuje zgodnie z „priorytet dla c.w.u.”

- w zimie - pracuje zgodnie z „największa efektywność”


priorytet dla c.w.u. - Dopóki górna część zbiornika ogrzewająca  c.w.u. nie osiągnie zadanej „Temperatury optymalnej c.w.u.” dolna część zbiornika wspomagającego c.o. nie jest ładowana przez układ solarny (wyjątkiem jest przypadek gdy system stwierdzi, że nie ma możliwości załadowania zbiornika c.w.u. do zadanej „optymalnej temperatury”). Kiedy zbiornik zostanie załadowany do optymalnej temperatury, zbiorniki ładowane są wg zasady „największej efektywności”.

Największa efektywność - Zbiorniki górny oraz dolny mają równe priorytety. System ładuje tą część  zbiornika, która zapewni największy uzysk energii 

UWAGA! Nie należy mylić energii z temperaturą!

Jeżeli „Priorytet dogrzewania solar” jest ustawiony na wartość „priorytet dla c.w.u.” i jeżeli temperatura w górnej części zbiornika jest poniżej „temperatury optymalnej c.w.u.” to system próbuje w pierwszej kolejności ładować górę zbiornika.
W przypadku gdy nie ma takiej możliwości, układ przełącza się na ładowanie dołu zbiornika na „czas ładowania zbiornika buforowego poniżej temperatury optymalnej w c.w.u.” (w tym przypadku 900 s - 15 min). Po tym czasie układ sprawdza czy jest możliwość ładowania górnej części zbiornika c.w.u.  Jeżeli tak, to zawór przestawia się na c.w.u. i górna część zbiornika jest ładowana do momentu osiągnięcia temperatury optymalnej. W przeciwnym przypadku pompa kolektora jest wyłączana na „czas próby dogrzewania zbiornika c.w.u. poniżej temperatury optymalnej c.w.u.” (w tym przypadku 600 s - 10 min) w celu sprawdzenia czy połać kolektorów jest w stanie osiągnąć wyższą temperaturę. Jeżeli przed upływem tego czasu kolektory osiągną odpowiednią temperaturę do ładowania c.w.u. pompa jest włączana i ładuje górną część zbiornika, jeżeli nie to układ próbuje ładować dolną część zbiornika.

Ciepło pozyskane z kolektorów słonecznych jest kierowane do zbiornika.  Jeżeli w menu zbiornika („priorytet dogrzania solar”) ustawiono priorytet dla c.w.u., to w pierwszej kolejności nastąpi próba ładowania górnej części  zbiornika (c.w.u.). Kiedy zostanie osiągnięta „temperatura optymalna” lub kolektory słoneczne nie będą w stanie nagrzać górnej części  zbiornika do temperatury optymalnej nastąpi próba ładowania dolnej części zbiornika (c.o.) z wyjątkiem sytuacji kiedy zostanie włączone „Zaprzestanie ładowania zbiornika buforowego podczas przerwy w ładowaniu zbiornika c.w.u”.

Pozyskana energia w zbiorniku buforowym przeznaczona jest do celów centralnego ogrzewania. Jeśli kolektor ładuje zbiornik buforowy, a zbiornik c.w.u. nie został załadowany do'b] „temperatury optymalnej c.w.u.”[/b], to co określony odcinek czasu następuje przerwa w ładowaniu aby sprawdzić czy zaistniały warunki na ponowne ładowanie zbiornika c.w.u.


Uwaga: Kolektor słoneczny przestaje ładować zbiornik w przypadku niebezpieczeństwa zniszczenia urządzeń wmontowanych w instalację.

Animacja ładowania zbiornika buforowego (kolor czerwony), zawór przestawiony na ładowanie zbiornika buforowego.

[Obrazek: lad_zb_buff_solar.png]

Animacja ładowania zbiornika c.w.u. (kolor czerwony), zawór przestawiony na ładowanie zbiornika c.w.u.

[Obrazek: lad_zb_solar.png]


SCHEMAT OGRZEWANIE - ODBIÓR

[Obrazek: schemat2_small.png]

Menu ogrzewania

Aby dostać się do menu ogrzewania należy najechać na symbol, który przedstawia kaloryfer lub piętro. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: pietro.png]

[Obrazek: radiator.png]

[Obrazek: menu_radiator.png]

Wymagana temperatura wewnątrz - noc (dzień) -  jest to temperatura wewnętrzna pomieszczeń jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury wewnętrznej”. Aby system wiedział kiedy i  jaką temperaturę ma osiągnąć należy sporządzić tygodniowy harmonogram określając dni oraz godziny, w których temperatury wymagane na noc lub dzień mają zostać osiągnięte. Dla każdego obiegu c.o. można stworzyć odrębny harmonogram zapotrzebowania na ciepło.

Minimalna temperatura na zasilaniu - jest to temperatura, poniżej której z uwzględnieniem „histerezy temperatury dla zasilania”, następuje załączenie pompy obiegowej zasilania podłogowego.

Animacja ogrzewania strefy 3 - parteru (zarówno obieg podłogowy jak i grzejnikowy) przez piec gazowy (załączony obieg podłogowy na czerwono oraz czerwone pulsowanie kaloryfera). W piecu pojawia się płomień.

[Obrazek: ladowanie_radiator.png]

Harmonogramy

Dla każdej strefy pracy urządzeń można ustalić oddzielny harmonogram zapotrzebowania na ciepło .

[Obrazek: harmonogram_cwu_small.png]

Aby ustawić godziny, w których ma być osiągnięta wymagana temperatura (dzienna lub nocna), należy wejść w grupę harmonogramy a następnie wybrać właściwy harmonogram. Po prawej stronie na obszarze roboczym pojawi się wykres:
na osi X - umieszczono dni tygodnia,
na osi Y - umieszczono temperaturę (dzień, noc). 

Następnie należy najechać  kursorem na poszczególny dzień tygodnia. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia dla wybranego dnia tygodnia.

[Obrazek: menu_harmonogramy.png]

W każdym z czterech punktów można ustalić dokładną  godzinę i temperaturę jaką system ma osiągnąć . Po rozwinięciu zakładki „wartość” mamy do wyboru noc, dzień.

Ustawiając wymagane parametry dla każdego dnia otrzymujemy tygodniowy harmonogram zapotrzebowania na ciepło dla danej strefy.

Serwis

Otwierając grupę serwis wyświetlane są cztery: temperatury, wyjścia, sterowniki i info.

[Obrazek: serwis.png]

Temperatury

System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać  kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.

[Obrazek: temp.png]

Aby dokonać kalibracji  należy wybrać  odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji. 
Można również ustawić „Tryb” pracy czujnika na „AUTO” - system automatycznie odczytuje temperatury, bądź manualnie wybrać wartość temperatury (np. do celów testowych, bądź w przypadku uszkodzenia czujnika)
Stan - informuje :
 - czujnik działa poprawnie (wyświetlane jest zielone „OK”), 
 - czujnik uszkodzony lub inny błąd (wyświetlany jest czerwony „BŁĄD”)

[Obrazek: kalibracja.png]

Wyjścia.

W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.

Po kliknięciu na wybrane urządzenie w danej strefie grzewczej  wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym określany jest tryb pracy danego obiegu. Sterowanie odbywa się w trybie „AUTO”  lub  „MANUAL”
AUTO - automatyczne sterowanie przez system 
MANUAL - sterowanie ręczne
Stan - informuje czy dane urządzenie pracuje, bądź nie pracuje.

[Obrazek: serwis_output.png]

Sterowniki.
W tej zakładce zestawione są poszczególne sterowniki wraz z informacją jaki jest ich identyfikator oraz w jakim stanie się znajdują.

[Obrazek: sterowniki.png]

Identyfikator sterownika składa się z 6 znaków (trzy litery i trzy cyfry np H5F1V5). Jeżeli nie udało zidentyfikować urządzenia wówczas wyświetlane są kreski (jak powyżej). 

Stan określa :
 dany sterownik działa poprawnie (wyświetlane zielone „OK”)
 problemy ze sterownikiem (wyświetlany czerwony „BŁĄD”)

Info.

[Obrazek: info.png]
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości